20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 60. rady města

Usnesení 60. schůze rady města Brušperk konané dne 16. října 2006

RM-60/SCHVÁLILA

663.     Program 60. schůze rady města.

664.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

665.     Termín 30.11.2006 jako termín ukončení poskytnutí dočasného a náhradního ubytování v obecním domě na ul. K Svaté vodě čp. 573, byt č. 5 panu Ivo Pinkavovi.

666.     Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací (účelová komunikace III/100 201). Zhotovitelem této akce je ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 2 028 869,00 Kč vč. DPH. Druhým objednatelem (88 % ceny) je firma OKD, a. s., Důl Paskov, 739 43 Staříč čp. 528, IČ: 26863154 (17). Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

667.     Smlouvu o dílo na opravu části místní komunikace č. 40b s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 335 144,00 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

668.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 77 na studii přestavby bývalého dětského domova v Brušperku s firmou Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1, IČ: 12658391. Dodatek posouvá termín předání studie na 10. 12. 2006. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

669.     Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Úpravu okolí tělocvičny v Brušperku“ s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613 na rozšíření pokládky obrub, předlažby a vybudování anglického dvorku za cenu 112 944,00 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

670.     Dodatek č. 5 ke smlouvě I-2527/150/2003 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665 na pokrytí finančních nákladů souvisejících s výstavbou ČOV ve výši 833 285,00 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 5.

671.     Dohodu č. 4549/1 o vstupu na nemovitost a podmínkách zřízení stavby a jejího provozu (rekonstrukce vodovodu) na pozemcích parc. č. 2912, 2903/1, 1522, 2910, 1475, 2934 vše k. ú. Brušperk, obec Brušperk s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody č. 4549/1.

672.     Smlouvu o udělení souhlasu ke vstupu na pozemek parc. č. 1618 k. ú. Brušperk, obec Brušperk k zajištění nezbytných prací při rekonstrukci vodovodu s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

673.     Dohodu č. 4549/2 o vstupu na nemovitost a podmínkách zřízení stavby a jejího provozu (rekonstrukce kanalizace) části ulice K Náměstí na p. č. 2918, k. ú. Brušperk, obec Brušperk s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava, IČ: 45193665. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody č. 4549/2.

674.     Dodatek č. 1 na zřízení kanalizační přípojky (Hasičárna), propojení septiku (Národní dům) a zřízení kanalizační přípojky (obecní dům č. p. 270) s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613 za cenu 219 455,00 Kč vč. DPH. Celková cena díla činí 583 595,10 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

675.    Smlouvu o dílo na dodávku a výsadbu stromů na určených lokalitách v Brušperku s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 26825261 za cenu maximálně 30 000,00 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

676.    Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v r. 2006 pro město Brušperk – Sbor dobrovolných hasičů na nákup věcného vybavení a neinvestiční opravy požární techniky v celkové výši 5 800,00 Kč. Zároveň zmocňuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

677.    Spolupráci s Výtvarným centrem Chagall, Repinova 16, 702 00 Ostrava pro rok 2007 za cenu 5 tis. Kč na jednu výstavu.

678.    Poskytnutí finančního příspěvku rodičům Jiřině a Josefovi Adámkovým, Fryčovická 129 ve výši 10 000,00 Kč na zajištění umístění dcery Ivany Adámkové, nar. 9. 10. 1981, trvale bytem Fryčovická 129 v Centru pro mentálně postiženou mládež, Fibichova 469, Frýdek-Místek na rok 2007.

RM-60/NESCHVÁLILA

16.      Finanční příspěvek na provoz Hospice na Svatém Kopečku, Sadové náměstí 24, 779 00 Olomouc-Sv. Kopeček.

RM-60/ROZHODLA

206.    O výběru nejvhodnější nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na opravu místních komunikací s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286.

207.    O prodloužení smluv o nájmu obecních bytů s:

§         panem Ivanem Lackem a slečnou Elenou Sobčákovou, Dráhy 471, byt č. 1od 1. 1. 2007 – 30.6.2007,

§         slečnou Pavlou Chalupovou a panem Vladimírem Holaněm, K Svaté vodě 572, byt č. 7 od 1. 1. 2007 – 30. 6. 2007.

208.    O prominutí nedobytných pohledávek v celkové výši 27 996,00 Kč dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a promíjí dlužné částky jednotlivým občanům, kteří žijí v zahraničí, jsou bývalými chovanci Dětského domova v Brušperku a občanům s nezjištěnou adresou. Jmenný seznam je uložen na Městském úřadě.

209.    O poskytnutí finančního daru dle předlohy č. 8 paní Mgr. Jaroslavě Neuwirthové za práci při přípravě společenských a kulturních akcí pořádaných městem.

RM-60/REVOKOVALA

11.      Usnesení RM-54/ULOŽILA, bod 205 bez náhrady.

RM-60/ULOŽILA

223.    Změnu termínu, plnění bodu RM-49/ULOŽILA, bod 177, na termín 31. března 2007.

                Z: tajemník MěÚ

                T: 31. 03. 2007

224.    Změnu termínu, plnění bodu RM-54/ULOŽILA, bod 206, na termín do 31. prosince 2006.

                Z: tajemník MěÚ

                T: do 31. 12. 2006

RM – 60/VZALA NA VĚDOMÍ

442.    Kontrolu plnění všech úkolů schůzí RM.

443.    Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 10. 10. 2006.

444.    Informaci o přípravě ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volební období 2006 – 2010.

445.    Žádost o podporu činnosti PRIVIZ centra.

446.    Informaci o počtu a složení obyvatel města k 06. 10. 2006.

447.    Informaci o počtu připojených EO na ČOV v Brušperku.

448.    Účelový finanční příspěvek ve výši 200 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky sochy sv. Floriána poskytnuté od Ministerstva kultury ČR.

449.    Informaci ze zápisu č. 8/2006 sociální a zdravotní komise a informaci ze zápisu č. 8/2006 redakční rady BZ.

 

V Brušperku 17. října 2006

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky