19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 7. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 7. schůze rady města Brušperk konané dne 18. dubna 2007

RM-7/SCHVALUJE

206.     Program 7. schůze rady města.

207.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Jiřího Pasyka.

208.     Dodatek č. 2 k „Zásadám pro tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk na léta 2006 až 2010“.

209.     Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk na rok 2007 v příjmové i výdajové části ve výši 402 266,24 Kč.

210.     Smlouvu o dílo s firmou ATELIÉR S2, Hrabinská 10, 737 00 Český Těšín, IČ: 43563791 na „Zpracování změny č. 5 územního plánu města Brušperk“ za cenu 125 000 Kč (firma není plátcem DPH) a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

211.     Smlouvu o pojištění majetku města Brušperk s KOOPERATIVOU pojišťovnou, a. s., Zámecká 19, 702 00 Ostrava, IČ: 47116617 na dobu od 1.4.2007 do 31.3.2011 za cenu 120 558 Kč/rok. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

212.     Smlouvu o dílo „Hlavní prohlídky mostů na místních komunikacích v Brušperku“ s firmou Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27764613 za cenu 46 410,- Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

213.     Smlouvu o dílo „Restaurování kamenné plastiky sv. Jana Nepomuckého“ s Mgr. A. Jakubem Gajdou, akademickým sochařem a restaurátorem, Studentská 1772, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 49375822 za cenu 265 650 Kč vč. DPH. Z této celkové částky je 183 000 Kč hrazeno z MK a 82 650 Kč z rozpočtu města. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

214.     Finanční příspěvek na opravu střechy domu č. p. 15 (Plečkovi), který se nachází v městské památkové zóně města Brušperk v celkové výši 25 000 Kč, z toho 17 000 Kč z dotace MK a 8 000 Kč z rozpočtu města.

215.     Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Brušperk, výstavba chodníku mezi zastávkami Chamrád a Střed“ za cenu 30 000 Kč s projektantem Ing. Štěpánem Dubovým, Polní 919, 739 44 Brušperk, IČ: 12094277. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

216.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem u Penzijního fondu České spořitelny, a. s., Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033, který specifikuje rozpisy plateb. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

217.     Smlouvu o dílo na opravy částí MK 141c (na Veselíčku), 53b (U Tří lip) a dokončení části místní komunikace 46b (Studniční) s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/3, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 455 224 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

218.     Smlouvu o nákupu automobilové cisternové stříkačky Karosa Liaz 101.860 CAS 25L 101 od Válcoven plechu Frýdek-Místek a. s., Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 14613581 za cenu 300 000 Kč včetně DPH a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

219.     Odměny předsedům komisí rady města za 1. čtvrtletí 2007 dle předlohy č. 11.

220.     Prodejní cenu publikace o životě a díle V. Martínka stanovenou na 50 Kč/kus.

RM-7/NESCHVALUJE

221.     Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže v budově č. p. 479 k. ú. Brušperk uzavřené mezi paní Mgr. Miresovou a městem Brušperk formou dohody, a to k 30.4.2007.

RM-7/STANOVÍ

222.     Příspěvkové organizaci Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace, limit mzdových prostředků na platy v roce 2007 ve výši 5 200 000 Kč.

223.     Příspěvkové organizaci města: Domova pro seniory Ondráš, příspěvková organizace, výsledek hospodaření po skončení roku 2007 ve výši 0 Kč.

RM-7/ROZHODUJE

224.     O výši finančních příspěvků uvedeným zájmovým, společenským a sportovním organizacím z rozpočtu města Brušperk na rok 2007.

225.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu „Hlavní prohlídky mostů na místních komunikacích v Brušperku“ firmě Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27764613.

226.     O výběru zhotovitele restaurátorských prací na originále sochy sv. Jana Nepomuckého, kulturní památce města, rejstř. č. 8-627. Restaurátorské práce provede MgA. Jakub Gajda, akademický sochař a restaurátor, Studentská 1772, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 49375822.

227.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na opravu živičných povrchů místních komunikací 141c (na Veselíčku) a 53b (U Tří lip) firmě ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/3, 757 43 Valašské Meziřící, IČ: 45192286.

228.     O uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 3. 9. 2001 mezi městem Brušperk a panem Marcelem Mikušem, bytem Brušperk, Borošínská 665, který řeší změnu celé plochy pronajatého pozemku na plochu včelínu a snižuje nájemné na 50 Kč/rok s platností od 1. 1. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 3.

229.     O ukončení smlouvy na využívání služby mikrovlného připojení k síti Internet uzavřené dne 10. 3. 2004 mezi městem Brušperk a RO FINANCEMI s. r. o., Fryčovická 121, 739 44 Brušperk, IČ: 25897209, to k 18. 4. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

230.     O poskytnutí dotace na akci „Brušperk zpívá 2007“ ve výši 22 000 Kč.

231.     O poskytnutí finančního daru za zpracování publikace k 120. výročí narození V. Martínka panu Mgr. Petru Juřákovi, K Náměstí 501, 739 44 Brušperk ve výši dle předlohy č. 12.

RM-7/JMENUJE

232.     Mgr. Petra Juřáka členem redakční rady Brušperského zpravodaje.

RM-7/REVOKUJE

233.     Usnesení RM-5/SCHVALUJE, bod 135.

RM-7/UKLÁDÁ

234.     Zařadit do programu 8. schůze rady města bod „Připomínky a podněty občanů z 3. zasedání ZM“.

T: 8. schůze RM

Z: Tajemník MěÚ

235.     Upravit tabulku „Vývoj jednotlivých měsíčních daňových příjmů v Kč“, a to názvem řádků, tvořící součet jednotlivých měsíců roku.

T: 8. schůze RM

Z: Vedoucí OFMVV

236.     Doplnit tabulkovou část příspěvkových organizací o hospodářský výsledek běžného roku.

T: 8. schůze RM

Z: Ředitelé příspěvkových organizací ZŠ, MŠ

237.     Čerpat rezervní a investiční fond pouze se souhlasem zřizovatele.

T: V průběhu každého běžného roku

Z: Ředitelé příspěvkových organizací

238.     Přepracovat předlohu č. 8 „Převod majetku města“.

T: 8. schůze RM

Z: Vedoucí OFMVV

RM-7/BERE NA VĚDOMÍ

239.     Kontrolu plnění úkolů 6. schůze RM.

240.     Stavy na bankovních účtech města a plnění daní k 12. 4. 2007.

241.     Rozpočet příspěvkové organizace Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace na rok 2007.

242.     Informaci o nabídce technologií oprav od firmy BG SYS HT s. r. o.

243.     Informaci o možných dotacích pro obce při realizaci výsadby stromů rostoucích mimo les.

244.     Informaci ze zápisu č. 3/2007 sociální a zdravotní komise.

245.     Den 9. května 2007 jako plánovaný termín konání 8. schůze rady města.

V Brušperku 19. dubna 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Jiří Pasyk

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky