16.12.2018 Svátek slaví Albína

Usnesení 8. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 8. schůze rady města Brušperk konané dne 16. května 2007

RM-8/SCHVALUJE

246.     Program 8. schůze rady města.

247.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

248.     Smlouvu o dílo na „Opravu místních komunikací tryskovou technologií CZ Jetpacher“ s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, 738 02  Frýdek-Místek, IČ: 45193118 na 4 vozové jednotky za cenu max. 30 000 Kč/jedna vozová jednotka vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

249.     Smlouvu o dílo na opravu povrchu schodiště (bez dvou horních podest) od hl. autobusové čekárny k náměstí s firmou BG SYS HT, s. r. o., Holubova 389, 530 03 Pardubice, IČ: 26008742 za cenu 131 891 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

250.     Smlouvu o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene pro vedení VN a stavbu trafostanice na ul. Nábřeží v lokalitě bývalého zahradnictví s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, IČ: 27232425. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

251.     Smlouvu o dílo na aktualizaci map katastru nemovitostí (Brušperk, Krmelín, Stará Ves n. O., Košatka a Fryčovice), vložení nových inženýrských sítí, grafickou interpretaci věcných břemen a zákaznickou podporu s firmou DIGIS, s. r. o., Gen. Sochora 6176, 708 00  Ostrava –Poruba, IČ: 19012276 za cenu 49 980 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

252.     Smlouvu o zajištění ostatní dopravní obslužnosti ve dnech pracovního klidu s firmou Connex Morava a. s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25827405 za cenu 195 700 Kč pro rok 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

253.     Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou jako osobu zastupující město při akci Vítání občánků města Brušperka za odměnu ve výši dle předlohy č. 10, a to od 1.6. 2007.

254.     Nákup 16 ks stromů od firmy Dvořák Lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 26825261 za cenu 34 tis. Kč včetně DPH.

RM-8/STANOVÍ

255.     Příspěvkovým organizacím města: Základní škole Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek–Místek a Mateřské škole Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace výsledek hospodaření po skončení roku 2007 ve výši Kč 0.

RM-8/ROZHODUJE

256.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Opravy místních komunikací tryskovou technologií CZ Jetpacher“, kterou provedou Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45193118.

257.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na opravu povrchu schodiště (bez dvou horních podest) od hl. autobusové čekárny k náměstí firmě BG SYS HT, s. r. o., Holubova 389, 530 03 Pardubice, IČ: 26008742.

258.     O uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu mezi Městem Brušperk a Sportovním klubem Brušperk, Sportovní, 739 44 Brušperk, IČ: 45235457, který řeší způsob finančního vypořádání v souvislosti se státní investiční dotací na výstavbu tribuny na fotbalovém stadionu s platností od 17. května 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

RM-8/SOUHLASÍ

259.     S navrženou cenou provozování televizního vysílání za podmínky podílu 11 obcí ve výši max. 130 tis. Kč vč. DPH. Cena neobsahuje autorské poplatky, poplatky ČTU a správní poplatky.

RM-8/UKLÁDÁ

260.     Zpracování a předložení Jednacího řádu rady města členům rady města současně s materiály schůze rady města.

T: 9. RM

Z: Tajemník MěÚ

261.     Zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 1942/1 zahrada o výměře cca 10 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská na fyzické i elektronické desce městského úřadu.

T: Minimálně 15 dnů před rozhodnutím ZM

Z: Tajemník MěÚ

262.     Zpracovat a doložit plynovodní řád procházející parc. č. 531/3 a pozemky sousedícími, které se nacházejí v lokalitě ul. Krmelínská k. ú. Brušperk.

T: 9. RM

Z: Vedoucí OFMVV

263.     Umístit na webové stránky města informaci o sociálních službách poskytovaných Domovem pro seniory Ondráš.

Z: Ihned

T: tajemník MěÚ

264.     Provedení kontroly a aktualizace všech uvedených údajů a informací na webových stránkách města Brušperk.

T: 25. květen 2007

Z: Tajemník MěÚ

265.     Zajistit oficiální napojení elektrické energie do objektu bufetu u retenční nádrže č. 1 a z toho vyplývající úkony související s ukončením kolaudačního řízení tohoto objektu.

T: 30. červen 2007

Z: Tajemník MěÚ

266.     Projednat s kompetentním orgánem Policie ČR nové dopravního značení (Průjezd zakázán) na spojnici ul. Dr. Martínka a ul. Fryčovické (MK č. 124 c) v Brušperku.

T: 31. května 2007

Z: Tajemník MěÚ

RM-8/DOPORUČUJE ZM

ZM-4/ROZHODUJE

267.     O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 1942/1 zahrada o výměře cca 10 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská za smluvní cenu.

ZM-4/SCHVALUJE

268.     Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizaci Domov pro seniory Ondráš, který řeší změnu obsahu čl. 3 – vymezení hlavního účelu a k tomu odpovídajícího předmětu činnosti s platností od 1. 1. 2007.

RM-8/BERE NA VĚDOMÍ

269.     Kontrolu plnění úkolů 7. schůze RM.

270.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 10. 5. 2007.

271.     Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Vojtěcha Martínka, okres Frýdek-Místek na rok 2007.

272.     Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2007.

273.     Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Brušperk, Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova pro seniory Ondráš k 31. 3. 2007.

274.     Návrh Smlouvy o provozování televizního vysílání a vyslovuje souhlas s připomínkami k návrhu smlouvy uvedenými v předloze.

275.     S platností od 1. 5. 2007 výše úhrady za další úkony pečovatelské služby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 6, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

276.     Den 4. června 2007 jako plánovaný termín konání 9. schůze rady města.

 

V Brušperku 17. května  2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Ing. Jiří Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky