19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 9. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 9. schůze rady města Brušperk konané dne 6. června 2007

RM-9/SCHVALUJE

277.     Program 9. schůze rady města.

278.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka.

279.     Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní školy V. Martínka za rok 2006 ve výši 363 739,13 Kč do peněžních fondů následovně:

– do fondu odměn                                   40 000,00 Kč

– do rezervního fondu                           323 739,13 Kč

z toho:

– ZŠ, hlavní a doplňková činnost            212 125,00 Kč

– sportovní hala                                        111 614,13 Kč.

280.     Finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč Záchranné stanici pro volně žijící živočichy, 742 54  Bartošovice na Moravě č. p. 146, IČ: 47657901.

281.     Smlouvu na „Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ s firmou Marius Pedersen a. s., Malé náměstí 124, 500 03  Hradec Králové, IČ: 42194920 za ceny uvedené v příloze. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

282.     Smlouvu s firmou T METAL Fryčovice, spol. s. r. o. se sídlem Fryčovice č. p. 665, 739 45  Fryčovice, IČ: 25874161 na „Zastřešení prostorů před šatnami“ za cenu 280 tis. Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

283.     Dodatek č. 1 na více a méněpráce při opravách místních komunikací s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/3, 757 43  Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 30 031 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

284.     Metodický pokyn pro postup při pořizování změn územního plánu města Brušperk.

285.     Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka v roce 2007 a 2008.

286.     Poplatek za provedení svatebního obřadu ve výši 600 Kč a příspěvek na úpravu zevnějšku při svatebních obřadech a slavnostních akcích oddávajícímu ve výši 450 Kč a matrikářce ve výši 400 Kč.

287.     Poskytnutí finančního daru příspěvkové organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, Fibichova 469, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 00847011 ve výši 10 000 Kč dle předlohy č. 17/TAJ/2.

RM-9/ROZHODUJE

288.     O uzavření nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a paní Ivetou Šimonovou, bytem Brušperk, Družstevní 826 na pronájem části pozemku parc. č. 993/44 o výměře cca 45 m2na k. ú. Brušperk, lokalita ul. Družstevní k zahrádkářským účelům za cenu ve výši 0,50 Kč/m2 a rok. Současně zmocňuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

289.     O poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč pro organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu z rozpočtu města Brušperk na rok 2007.

290.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ firmě Marius Pedersen a. s., Malé Náměstí 124, 500 03  Hradec Králové, IČ: 42194920.

291.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu „Zastřešení prostorů před šatnami firmě T METAL Fryčovice, spol. s r.o. se sídlem Fryčovice č. p. 665, 739 45 Fryčovice, IČ: 25874161.

292.     O prodloužení smluv na nájem obecních bytů s:

§  slečnou Pavlou Chalupovou a Vladimírem Holaněm, K Svaté vodě 572, byt č. 7 od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007,

§  paní Janou Stralčínskou, slečnou Lucií Stralčínskou a panem Patrikem Lagronem, K Svaté vodě 573, byt č. 3 od 1. 7. 2007 – 30. 6. 2008,

§  panem Ivanem Lackem a slečnou Elenou Sobčákovou, Dráhy 471, byt č. 1 od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007,

§  manžely Lenkou a Jaroslavem Ditrichovými, Sportovní 1088, byt č. 1 od 1. 7. 2007 – 30. 6. 2008,

§  panem Petrem Janiurkem a panem Petrem Skřenkem, K Svaté vodě 1086, byt č. 2 od 1. 7. 2007 – 30. 9. 2007,

§  paní Julií Štarhovou a panem Františkem Adamovským, K Svaté vodě 1086, byt č. 3 od 1. 7. 2007 – 30. 9. 2007,

§  panem Bohuslavem Larišem, K Svaté vodě 1086, byt č. 7 od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007.

Současně zmocňuje starostu k podpisu všech výše uvedených nájemních smluv.

293.     O podepsání darovací smlouvy mezi příspěvkovou organizací ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, se sídlem Fibichova 469, 738 01  Frýdek-Místek a městem Brušperk, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk na poskytnutí finančního daru dle předlohy č. 17/TAJ/2 ve výši 10 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

294.     O zrušení smlouvy ze dne 28. 11. 2006, č. j. 56/2671/2006/Šm o poskytování finanční kompenzace mezi městem Brušperk a Josefem a Jiřinou Adámkovými, Fryčovická 129, 739 44 Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody o zrušení této smlouvy.

RM-9/REVOKUJE

295.     Usnesení RM-60/SCHVÁLILA, bod 678 s náhradou.

RM-9/UKLÁDÁ

296.     Připravit materiál se seznamem povinných údajů zveřejňovaných na webových stránkách města Brušperk.

Z: Tajemník MěÚ

T: 11. RM

297.     Zajistit přípravu materiálů OFMVV s větší důkladností.

Z: OFMVV vedoucí

T: Ihned

298.     Prověřit systém kopírování v IC.

Z: Tajemník MěÚ

T: Ihned

299.     Přepracovat textovou část k vybraným ukazatelům v příjmové a výdajové části Závěrečného účtu města za rok 2006.

Z: Vedoucí OFMVV

T: 4. ZM

300.     Přepracovat a metodicky sjednotit vykazování výsledků hospodaření MŠ a předložit je členům rady města.

Z: Ředitelka MŠ, vedoucí OFMVV

T: 10. RM a dále dle textu

301.     Zpracovat odpověď p. Zdeňku Dvořákovi na podnět týkající se hospodaření v Obecním lese.

Z: Starosta, tajemník MěÚ

T: Ihned

302.     Připravit znění OZV, které bude zakazovat nákladním vozidlům a kamiónům parkování na MK.

Z: Tajemník MěÚ

T:  Září 2007

RM-9/DOPORUČUJE ZM

ZM-4/SCHVALUJE

303.     Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2006 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

ZM-4/UKLÁDÁ

304.     Přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěru Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2006.

Z: Starosta

T: 31.7.2007

ZM-4/UKLÁDÁ

305.     Prověřit odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2006.

Z: Předsedové kontrolního a finančního výboru

T: 5. zasedání ZM

ZM-4/ROZHODUJE

306.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové návratné půjčky panu Jaroslavu Chalupovi, bytem Brušperk, Staroveská 789 ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s napojením domovního odpadu na městskou kanalizaci. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM-4/ROZHODUJE

307.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové návratné půjčky paní Miluši Jatiové, bytem Brušperk, K Šištotu 528 ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů spojených s napojením domovního odpadu na městskou kanalizaci. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM-4/SCHVALUJE

308.     Program rozvoje města Brušperka od roku 2007.

ZM-4/ROZHODUJE

309.     O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 2763 ostatní plocha o výměře cca 105 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Oblouk za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

ZM-4/ROZHODUJE

310.     O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 2763 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Oblouk za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

ZM-4/ROZHODUJE

311.     O převodu nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře cca 65 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

RM-9/BERE NA VĚDOMÍ

312.     Připomínky a podněty občanů z 3. zasedání ZM.

313.     Kontrolu plnění úkolů 8. schůze RM.

314.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 31.5.2007.

315.     Výsledky hospodaření města Brušperk k 30.4.2007.

316.     Jednací řád Komise pro děti, mládež, tělovýchovu a sport.

317.     Vyhodnocení ankety k vybraným investičním akcím uskutečněné mezi občany města Brušperk.

318.     Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a souvisejí s činností města.

319.     Informaci o změně dopravního značení na účelové místní komunikaci III/100210.

320.     Informaci ze zápisu č. 4 a č. 5/2007 Sociální a zdravotní komise.

321.     Den 13. června 2007 jako plánovaný termín konání 10. schůze rady města.

V Brušperku 7. června 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky