18.1.2019 Svátek slaví Vladislav

Usnesení 10. zastupitelstva města

z 10. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 31. března 2004

ZM – 10/KONSTATUJE, že

 • 18. 10. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 19. K zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 10/BERE NA VĚDOMÍ

 • 34. Určení pracovníků MěÚ pro 10. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 35. Zprávu o výsledku kontroly finančního výboru zastupitelstva města provedenou v Základní škole V. Martínka, příspěvkové organizaci.
 • 36. Zprávu o výsledku kontroly kontrolního výboru – evid. č. 3/2004.
 • 37. Zprávu o plnění Programu rozvoje města Brušperk v roce 2003.
 • 38. Den 23. června 2004 jako plánovaný termín 11. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 10/URČUJE

 • 11. Ověřovatele zápisu 10. zasedání zastupitelstva města:
  Lubomír Dlouhý, Ing. Štěpán Dubový.

ZM – 10/SCHVALUJE

 • 44. Program 10. zasedání zastupitelstva města.
 • 45. Rozpočet města Brušperk na rok 2004 ve výši 96 900 000 Kč.
 • 46. Program rozvoje města Brušperk na rok 2004.

ZM – 10/NESCHVALUJE

 • 2. Zařadit do rezervy výdajové části rozpočtu města Brušperk na rok 2004 finanční částku ve výši 500 000 Kč až 1 000 000 Kč jako půjčku na projekt „Lašská univerzita libovolného věku“ pro Lašské společenství, občanské sdružení.
 • 3. Návrh na vyškrtnutí částky z příjmové části rozpočtu města na rok 2004 ze tř. 4, položky 4211 – investiční dotace na víceúčelové sportovní hřiště, ve výši 2 500 000 Kč a vyškrtnutí částky z výdajové části rozpočtu v odvětvovém třídění 3412 z položky 6121 – venkovní víceúčelové hřiště ve výši 3 500 000 Kč
 • 4. Návrh na vyškrtnutí částky z výdajové části rozpočtu města Brušperk na rok 2004 z oddílu 3349 – Brušperský zpravodaj, ve výši 210 000 Kč.

ZM – 10/ROZHODUJE

 • O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši 155 000 Kč.
 • O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ve výši 60 000- Kč.
 • O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ve výši 40 000 Kč.
 • O poskytnutí dotace Klubu seniorů Brušperk ve výši 25 000 Kč.
 • O poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Brušperk ve výši 30 000 Kč.
 • O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk ve výši 55 000 Kč.
 • O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 155 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk, IČ 19014929 ve výši 60 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk, IČ 45235210 ve výši 40 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Klubu seniorů Brušperk ve výši 25 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sboru dobrovolných hasičů Brušperk, IČ 64121178 ve výši 30 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk souboru Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši 55 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • O převodu nemovité věci- pozemku parc. č. 1875 zahrada o výměře 56 m2 v lokalitě ul. Borošínská za cenu ve výši 30 Kč/m2 z majetku města.
 • O bezúplatném nabytí nemovitých věcí – pozemků parc. č. 2931/4 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č. 2931/5 ostatní plocha o výměře 225 m2 a parc. č. 2931/7 ostatní plocha o výměře 40 m2 z vlastnictví MSK do majetku města Brušperk a současně zmocňuje starostu a místostarostu města k podpisu smlouvy.
 • O vyhlášení místního referenda na území města Brušperk dle návrhu přípravného výboru. Návrh je nedílnou součástí tohoto usnesení.

ZM–10/STANOVUJE

 • Příspěvkové organizaci města Domov důchodců Ondráš limit prostředků na platy na rok 2004 ve výši 4 550 000 Kč.
 • Dny konání místního referenda na území města Brušperk na 11. a 12. 6. 2004.
  • a) odměnu pro člena komisí pro hlasování v místním referendu ve výši 957 Kč
  • b) odměnu pro předsedu komisí pro hlasování v místním referendu ve výši 1 340 Kč.

ZM – 10/UKLÁDÁ

 • 7. Vyrozumět zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení ZM
  • Z: starosta
  • T: neprodleně.
 • 8. Zveřejnit výše odměny pro člena a předsedu komisí pro hlasování v místním referendu na úřední desce MěÚ nejpozději dne 17. 5. 2004
  • Z: tajemník MěÚ
  • T: dle textu.

Brušperk 31. března 2004
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. I. Krupník, starosta, Ing. P. Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky