18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 10. zastupitelstva města

Z 10. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 14. února 2001

ZM – 10/KONSTATOVALO, ŽE

 • 19. 10. zasedání zastupitelstva města je schopno se usnášet.
 • 20. K zápisu z 9. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

ZM – 10/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 26. Určení pracovníků MěÚ pro 10. zasedání ZM: zapisovatelka pí Jarmila Humplíková, vedoucí protokolu ing. Petr Urbanec.
 • 27. Splnění úkolů č. 14, 15 a 16 z ukládací části usnesení 9. zasedání ZM.
 • 28. Informaci o činnosti rady města od 9. zasedání ZM.
 • 29. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, referátu regionálního rozvoje a ÚP, které je součástí „návrhu změny č. 2“ ÚP města Brušperk.
 • 30. Průběžnou informaci o dopravním řešení na náměstí J. Á.Komenského a jeho okolí.

ZM – 10/ZVOLILO

 • 25. Ověřovatele zápisu 10. zasedání zastupitelstva města ve složení: ing. Milan Kuchař a ing. Miroslav Vicher.
 • 26. Předsedu volební komise pro volbu členů výborů ZM ing. Josefa Janotku
  a její členy paní Růženu Bratterovou a paní Marcelu Šodkovou.
 • 27. Členy kontrolního výboru ZM: MUDr. Milan Giertl, p. Jiří Kozák, p. Jozef Lisický, ing. Pavel Vantuch.
 • 28. Členy finančního výboru ZM: p. Milan Glaser, p. Ladislav Huške, p. Radim Neuwirth, ing. Svatopluk Slovák.

ZM – 10/SCHVÁLILO

 • 71. Program 10. zasedání zastupitelstva města rozšířený o bod č. 12 dle předlohy č. 12 „Návrh změny č. 2 ÚPD města Brušperk“.
 • 72. Rozpočtovou změnu č. IV/2000.
 • 73. Rozpočet města Brušperk na rok 2001 jako vyrovnaný ve výši Kč 40 484 000,- dle uvedených tříd, oddílů a paragrafů.
 • 74. Vyhodnocení „Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2000“ dle předlohy č. 5.
 • 75. „Program rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2001“ dle předlohy č. 6.
 • 76. Druhé čtení OZV č. 1/2001 o výběru stočného ve městě Brušperk s tím, že konečné znění bude projednáno na 11. zasedání zastupitelstva města.
 • 77. Podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů „návrh změny č. 2“ ÚP města Brušperk včetně vyhodnocení podaných připomínek a námitek orgánů a organizací a vypořádání se s nimi.
 • 78. Volební řád pro volbu členů výborů ZM.

ZM – 10/STANOVILO

 • 10. Počet členů kontrolního výboru ZM na 5.
 • 11. Počet členů finančního výboru ZM na 5.

ZM – 10/ROZHODLO

 • 55. O prodeji 2936,36 m plynovodu a 627 m středotlakých plynovodních přípojek za podmínky, že konečný přínos do rozpočtu města po odečtení nákladů na digitální zaměření bude minimálně 500 tis. Kč.
 • 56. O prodeji části pozemku p. č. 1111 ostatní plocha-ost. komunikace cca o výměře 35 m2 v lokalitě ul. Dr. Martínka za smluvní cenu.
 • 57. Zrušit bod usnesení č. 42/ROZHODLO ze svého 8. zasedání konaného dne 24. srpna 2000
 • 58. O prodeji pozemku pod prodejnou „Renta“ v lokalitě Závodí p.č. 930/4 zast. plocha o výměře 214 m2 za smluvní cenu Kč 3 210,-.
 • 59. O bezúplatném převodu pozemků p. č. 1980/3 ost. plocha o výměře 420 m2, p. č. 1981/2 ost. plocha o výměře 540 m2, p. č. 1981/3 ost. plocha o výměře 832 m2, p. č. 1981/4 louka o výměře 238 m2 v lokalitě Dráhy od Okresního úřadu Frýdek-Místek do majetku města.
 • 60. O darování pozemků do majetku města p. č. 1957/16 orná půda o výměře 173 m2, p. č. 1956/2 louka o výměře 305 m2, p. č. 1956/8 louka o výměře 133 m2, p. č. 1956/9 louka o výměře 170 m2 a p. č. 1958/4 lesní pozemek o výměře 20 m2 v lokalitě Pastevník.
 • 61. O odkoupení pozemku p. č. 262/1 orná půda o výměře 669 m2 v lokalitě Pastevník do majetku města za cenu dle platné vyhlášky Min. financí ČR o oceňování majetku.
 • 62. O převodu pozemků do majetku města vedených na LV 696 k. ú. Brušperk v lokalitě Oblouk od OkÚ Frýdek-Místek formou bezúplatného převodu a ostatních spoluvlastníků dle předlohy č. 9, část II, bod 3 za smluvní cenu Kč 10,-/m2.
 • 63. O odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci do majetku města p. č. 1638/3 o výměře 9671 m2 od TJ Sokol Brušperk za smluvní cenu Kč 75 000,- s podmínkou, že tyto finanční prostředky budou účelově vynaloženy na zhodnocení budovy sokolovny č.p. 347 v Brušperku.
 • 64. Darovat telefonní ústřednu včetně telefonního přístroje v pořizovací ceně Kč 32 800,70 z příspěvkové organizace Základní školy V. Martínka Brušperk do mateřské školy Brušperk a elektrický ohřívací pult v pořizovací ceně Kč 7 763,20 z příspěvkové organizace Základní školy V. Martínka Brušperk do školní jídelny Brušperk.
 • 65. V souladu s bodem 6. 11. OZV č. č. 3/1999 poskytnout půjčku města Brušperk ve výši Kč 130 000,- na vznik nových bytových jednotek v domě č.p. 471.

ZM – 10/ULOŽILO

 • 17. Zabezpečit realizaci technicko-organizačních podmínek k OZV č. 1/2001, zejména kanalizační řád, způsob výběru stočného a návrh smluv
  • Z: místostarosta
  • T: 11. zasedání ZM
 • 18. Zpracovat jednací řád výborů zastupitelstva města jako přílohu k jednacímu řádu zastupitelstva města Brušperk
  • Z: rada města
  • T: 11. zasedání ZM.
 • 19. Pravidelně vyhodnocovat stav dodržování schváleného územního plánu a jeho změn a 1x ročně informovat ZM
  • Z: rada města
  • T: dle textu.

Brušperk 14. února 2001
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta, ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky