20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 11. zastupitelstva města

11. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 25. března 2009

ZM – 11/BERE NA VĚDOMÍ

 • 190. Zprávu ověřovatelů zápisu Jiřího Pasyka a Ludmily Ranochové o ověření zápisu 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. prosince 2008.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 191. Konečný zápis ze schůzí kontrolního výboru zastupitelstva města č. 9/2009.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 2-zdržel se
 • 192. Zprávy finančního výboru zastupitelstva města č. 15 a č. 16.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 193. Vyhodnocení úkolů stanovených v Programu rozvoje města Brušperka na rok 2008.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-nehlas.
 • 194. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky ze dne 19.12.2008.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 195. Závěrečný zápis dobrovolného svazku obcí Sdružení obecních televizí za rok 2008.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 196. Rozpočet dobrovolného svazku obcí Sdružení obecních televizí na rok 2009.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 11/URČUJE

 • 197. Ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.3.2009:
  Ing. Jiřího Dlouhého a Mgr. Radka Otrusinu.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 11/SCHVALUJE

 • 198. Program 11. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.3.2009.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 199. Rozpočet města Brušperka na rok 2009 takto:
  • celkové příjmy rozpočtu ve výši 56 196,90 tis. Kč
  • financování ve výši – 1 977,10 tis. Kč
  • celkové zdroje ve výši 54 219,80 tis. Kč
  • běžné a kapitálové výdaje ve výši 43 214,20 tis. Kč
  • rezerva výdajové části rozpočtu ve výši 11 005,60 tis. Kč
  • celkové výdaje rozpočtu ve výši 54 219,80 tis. Kč.

  Hlasování: 9-pro, 1-proti, 4-zdržel se

 • 200. Rozpočtový výhled města Brušperka na léta 2010 až 2011 vč. přílohy k rozpočtovému výhledu.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 2-zdržel se
 • 201. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktního místa (Upgrade)“, od Ministerstva vnitra ČR, odboru strukturálních fondů, pošt. schránka 21, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7. Současně zmocňuje starostu jejich podpisem.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 11/ROZHODUJE

 • 202. O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši 200 000,- Kč.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 203. O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS ve výši 110 000,- Kč.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 204. O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV ve výši 110 000,- Kč.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 205. O poskytnutí dotace Sdružení Lašan Brušperk ve výši 85 000,- Kč.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 206. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 200 000,- Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 207. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši 110 000,- Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 208. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši 110 000,- Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 209. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperka Sdružení Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši 85 000,- Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 210. O prodeji pozemků parc. č. 1948/9 (č. 7), par.č. 1960/21 (č. 13), parc. č. 1960/20 (č. 14), parc. č. 1960/18 (č. 16), parc. č. 1960/8 (č. 17), parc. č. 1960/6 (č. 21), parc. č. 1960/11 (č. 23) a parc. č. 1960/10 (č. 25) přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1 100 Kč/m2.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 211. O prodeji pozemku parc. č. 1948/7 (č. 5) přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1 000 Kč/m2.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 212. O bezúplatném převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 287/1 orná půda o výměře cca 175 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě u přehradní nádrže č. 1 paní Šárce Valové, bytem Brušperk, Dráhy 1076. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu darovací smlouvy.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se, 1-nehlasoval
 • 213. O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 1944/10 trvalý trávní porost o výměře 87 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Pastevník panu Zdeňkovi Pinkavovi, bytem Brušperk, Borošínská 602 za cenu ve výši 200 Kč/m2. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 214. V souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy.

  Hlasování: 9-pro, 0-proti, 1-zdržel se, 4-nehlasovali

ZM – 11/STANOVÍ

 • 215. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.4.2009 ve výši:
  • a) členům zastupitelstva města 660 Kč
  • b) členům rady města 2 570 Kč
  • c) předsedům výborů zastupitelstva města 2 170 Kč
  • d) předsedům komisí rady města 2 170 Kč
  • e) členům výborů zastupitelstva města 1 840 Kč
  • f) členům komisí rady města 1 840 Kč.

  Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členu zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 2-zdržel se

ZM – 11/POTVRZUJE

 • 216. Platnost „Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhradou ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperka, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni“ pro rok 2009.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 11/KONSTATUJE OVĚŘENÍ

 • 217. Ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 5 územního plánu města Brušperka není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 11/VYDÁVÁ

 • 218. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 5 územního plánu města Brušperka.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se, 1-nehlasoval

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 11. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 12. zasedání zastupitelstva města dne 29. června 2009.
 • K návrhu Ing. Janotky na vyčlenění částky 78 tis. Kč z oddílu-Brušperský zpravodaj do oddílu-zájmová činnost organizací města nebylo přijato žádné usnesení.
 • K návrhu Ing. Dubového na poskytnutí dotace Lašskému společenství o. s. ve výši 60 tis. Kč nebylo přijato žádné usnesení.

V Brušperku 10. dubna 2009
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky