19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 11. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 24. května 2001

ZM – 11/KONSTATOVALO, ŽE

 • 21. 11. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 22. K zápisu z 10. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

ZM – 11/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 31. Určení pracovníků MěÚ pro 11. zasedání ZM:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • 32. Splnění úkolu č. 18 z ukládací části usnesení 10. zasedání ZM.
 • 33. Informaci o činnosti rady města od 10. zasedání ZM.
 • 34. Závěr ověřovatele o výsledku přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2000.
 • 35. Předloženou důvodovou zprávu ve věci realizace převodu akcií České spořitelny, a.s.
 • 36. Zprávy předsedů o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.

ZM – 11/SOUHLASILO

 • 1. Se zahájením komplexních pozemkových úprav v k.ú.Brušperk (zákon č. 284/1991 Sb.).

ZM – 11/ZVOLILO

 • 29. Ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva města: p. Lubomíra Dlouhého a Ing. Josefa Janotku.

ZM – 11/SCHVÁLILO

 • 79. Program 11. zasedání zastupitelstva města.
 • 80. Rozpočtové opatření č. I/2001.
 • 81. Hospodaření (závěrečný účet) města Brušperk a jeho příspěvkových organizací, tj. Domova důchodců Ondráš a Základní školy V. Martínka za rok 2000.
 • 82. Rozdělení hospodářských výsledků za rok 2000 do fondů následovně:

  Domov důchodců Ondráš – do rezervního fondu Kč 174 408,80 do fondu reprodukce HIM Kč 0, do fondu odměn Kč 0.
  Základní škola V. Martínka – do fondu reprodukce HIM Kč 101 604,-, do rezervního fondu Kč 186 435,99, do fondu odměn Kč 40.000,-.

 • 83. Jednací řád výborů zastupitelstva města jako přílohu 1 jednacího řádu zastupitelstva města.
 • 84. Důvodovou zprávu dle předlohy č. 8 k návrhu OZV o stočném.
 • 85. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 o zrušení OZV č. 6/1993.
 • 86. Podněty ke změně č. 3 „územního plánu“:
  • a) na pozemcích p.č. 2549 orná půda o výměře 6078 m2 a p.č. 2550 pastvina o výměře 375 m2 v lokalitě ul. Nábřeží, tj. zařadit tyto pozemky do ploch pro výstavbu
  • b) na pozemcích p.č. 2405 zahrada o výměře 1861 m2, p.č. 2406/1 louka o výměře 52 m2, p.č. 2406/2 zahrada o výměře 925 m2, p.č. 2406/3 louka o výměře 2087 m2, p.č. 2406/4 louka o výměře 102 m2, p.č. 2406/5 louka o výměře 1214 m2, p.č. 2406/6 louka o výměře 706 m2 v lokalitě Veselíčko, tj. zařadit tyto pozemky do ploch pro výstavbu a současně prověřit celou lokalitu Veselíčko tak, aby byly zajištěny přístupové komunikace k pozemkům a efektivně využity již vložené investice do technické infrastruktury daného území
  • c) prověřit změnu v území navazujícím na území Fryčovice
  • d) upřesnit návrh zástavby v lokalitě před bývalým koupalištěm a u silnice do Trnávky
  • e) prověřit nutnost přeložky el. vedení VN 22 kV do souběhu s tokem Ondřejnice
  • f) dořešit možnost využití navržené plochy pro umístění čerpací stanice pohonných hmot i pro jiný druh zástavby
  • g) zpracovat nový návrh lokálního biokoridoru podél toku Rakovce u hranice s Trnávkou.
 • 87. Peněžní příspěvky na činnost společenským a sportovním organizacím města dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 předlohy č. 12.
 • 88. Zřizovací listinu organizační složky „Mateřská škola“ města Brušperk na dobu neurčitou.
 • 89. Ve věci převodu akcií České spořitelny, a. s.:
  • a) Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy“ o podmínkách prodeje 3200 ks akcií společnosti Česká spořitelna, a.s. ISIN CZ0008023736 (dále jen akcie) se společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: 0090003195, (dále jen „kupující“), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši Kč 122 za jednu akcii
  • b) Registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a.s. se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČ 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751
  • c) Uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“ jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a.s., o změně podmínek převoditelnosti akcií
  • d) Převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.

ZM – 11/DELEGOVALO

 • 1. Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a. s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, k zastupování města na valné hromadě České spořitelny, a.s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.

ZM – 11/STANOVILO

 • 12. Příspěvkovým organizacím Domovu důchodců Ondráš a Základní škole V. Martínka hospodářský výsledek na rok 2001 po ukončení roku ve výši Kč 0.
 • 13. Příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš limit mzdových prostředků pro rok 2001 ve výši Kč 3 480 000,-

ZM – 11/ZMOCNILO

 • 7. Radu města zveřejňovat „záměry města“ v souladu s § 39 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dnem 24. 5. 2001.

ZM – 11/ZRUŠILO

 • 2. Komisi pro návrh dopravního řešení v okolí náměstí.
 • 3. Bod 51 usnesení ZM-9/ROZHODLO v plném znění dnem 24. 5. 2001.

ZM – 11/ROZHODLO

 • 66. O prodeji části pozemku p.č. 2850/1 orná půda v lokalitě ul. Fryčovická za smluvní cenu se závazkem převzetí již zřízeného věcného břemene pro p.č. 2850/4 (vedení inženýrských sítí).
 • 67. O prodeji pozemků p.č. 624 zast. plocha cca o výměře 300 m2, p.č. 625 zast. plocha o výměře 187 m2, p.č. 627 zahrada o výměře cca 450 m2 v lokalitě ul. Staroveská za smluvní cenu.
 • 68. O prodeji pozemku p.č. 1668/9 o výměře cca 967 m2 v lokalitě ul. Fryčovická za smluvní cenu se zatížením věcným břemenem pro veškeré inženýrské sítě procházející tímto pozemkem.
 • 69. O prodeji části pozemku p.č. 1942/1 zahrada o výměře cca 250 m2 v lokalitě Borošín za smluvní cenu se zatížením věcného břemene vedení kanalizace, plynu a el. vedení nn.
 • 70. O prodeji pozemků p.č. 104/2 zast. plocha o výměře 32 m2 a p.č. 105/1 zahrada o výměře 69 m2 v lokalitě ul. Kostelní za smluvní cenu.
 • 71. O prodeji pozemku p.č. 2857/9 orná půda o výměře 1378 m2 v lokalitě ul. Fryčovická za smluvní cenu.
 • 72. O prodeji části pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 759 a 762/1 ost. plocha-neplodná o výměře cca 400 m2 v lokalitě Borošín za smluvní cenu.
 • 73. O bezúplatném předání do majetku města části pozemku p.č. 2931 ostatní plocha-silnice o výměře 112 m2 v lokalitě ul. Staroveská od Správy a údržby silnic Frýdek-Místek.
 • 74. O bezúplatném převodu plynovodní přípojky DN 40 v délce 3,8 m na p.č. 1019 k.ú. Brušperk v hodnotě Kč 12 500,- akciové společnosti SMP Ostrava.
 • 75. O bezúplatném převodu vzdušné el. přípojky AES 4×70 mm v délce 45 m v hodnotě Kč 25 073,-, která slouží k připojení garáží na p.č. 2913 a p.č. 594/1 na k. ú. Brušperk akciové společnosti SME Ostrava.

ZM – 11/NESCHVÁLILO

 • 1. Návrh na dopravní řešení náměstí a přilehlých ulic znázorněný v příloze č. 2 předlohy č. 10, který předložila komise pro návrh dopravního řešení v okolí náměstí.

ZM – 11/ULOŽILO

 • 20. Vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a. s. k zastupování na valné hromadě České spořitelny, a. s.
  • Z: starosta
  • T: 31. 5. 2001.
 • 21. Zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů
  • Z: starosta
  • T: 31. 5. 2001.
 • 22. Kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií České spořitelny, a. s.
  • Z: starosta
  • T: průběžně.

Brušperk 24. května 2001
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta, ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky