20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 12. zastupitelstva města

z 12. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 23. června 2004

ZM – 12/KONSTATUJE, že

 • 22. 12. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 23. K zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 12/BERE NA VĚDOMÍ

 • 41. Určení pracovníků MěÚ pro 12. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 42. Zprávu o výsledku kontroly ve věci výstavby ČOV, I. etapa, Brušperk (Zápis č. 7 FV ZM).
 • 43. Zprávu o výsledku kontroly – lesní hospodářství (Zápis č. 8 FV ZM).
 • 44. Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města.
 • 45. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2003.
 • 46. Výsledky místního referenda vyhlášené na úřední desce MěÚ Brušperk dne 12. 6. 2004 s tím, že je platné a pro zastupitelstvo města závazné v odpovědi „NE“.
 • 47. Den 15. září 2004 jako plánovaný termín 13. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 12/URČUJE

 • 13. Ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva města:
  Ing. Miroslav Konkol a Mgr. Jaroslava Neuwirthová.
 • ZM – 12/SCHVALUJE

  • 49. Program 12. zasedání zastupitelstva města.
  • 50. Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2003 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
  • 51. Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací města do peněžních fondů následovně:

   Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek,

   • do rezervního fondu 97 654,10 Kč
   • do fondu odměn 24 000,00 Kč
   • do investičního fondu 18 141,00 Kč

   Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace,

   • do rezervního fondu 16 960,85 Kč
   • do fondu odměn 4 240,00 Kč.
  • 52. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se vydává požární řád města Brušperk.
  • 53. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o znaku města, vlajce města a jejich užívání.
  • 54. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, kterou se mění OZV č. 3/1999 o vytvoření a použití účelového „Fondu rozvoje bydlení“.
  • 55. Způsob financování výstavby víceúčelového sportovního hřiště, doskočiště a běžecké rovinky následovně:
   • 3 500 tis. Kč v roce 2004
   • 700 tis. Kč v roce 2005 (do 31. 3. 2005).

  ZM – 12/ROZHODUJE

  • 57. O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 1198/2 zahrada o výměře 610 m2 a pozemek parc. č. 1199/2 ostatní plocha o výměře 130 m2 v lokalitě ul. K Svaté vodě z majetku města.
  • 58. O peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva města ve výši 450 Kč měsíčně a to dnem 1. července 2004.

  ZM – 12/STANOVUJE

  • 15. Příspěvkovým organizacím města: Mateřské škole Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, Základní škole V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek a Domovu důchodců Ondráš, příspěvková organizace výsledek hospodaření po skončení roku 2004 ve výši Kč 0,–.
  • 16. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem 1. ledna 2004 ve výši:
   • a) členům rady města
    Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák 1 950 Kč
   • b) předsedům výborů zastupitelstva města
    Ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková 1 690 Kč
   • c) předsedkyni komise a člence komise rady města
    Mgr. Jaroslava Neuwirthová 2 120 Kč
   • d) členům výborů zastupitelstva města
    Yvetta Daňková, Ing. Štěpán Dubový, Mgr. Radek Otrusina 1 210 Kč
   • e) členům zastupitelstva města
    Růžena Bratterová, Ing. Jiří Dlouhý,
    Pavel Konečný, Ing. Miroslav Konkol 490 Kč

   V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až d) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.

  • 17. Zvláštní odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za první polovinu roku 2004 ve výši 10% měsíční odměny, přičemž tato desetina se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

  ZM – 12/UKLÁDÁ

  • 9. Přijmout potřebná opatření k nápravě drobných nedostatků vyplývajících ze závěrů zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2003, aby se tyto již neopakovaly.
   • Z: starosta T: 31. 12. 2004.

  Zastupitelstvo města bez usnesení projednalo:

  • Informaci starosty o požadavku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o darování budovy přístavby ZŠ V. Martínka Brušperk do majetku Moravskoslezského kraje.
  • Informaci starosty o zadání projektu na rekonstrukci místností křídla budovy ZŠ Brušperk, ve kterých byl umístěn dětský domov na třídy a kabinety pro 1. stupeň ZŠ V. Martínka Brušperk.

  Ing. Ivan Krupník, starosta Ing. Pavel Káňa, místostarosta
  Brušperk 7. července 2004
  Zapsala: Jarmila Humplíková  Rubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky