18.1.2019 Svátek slaví Vladislav

Usnesení 12. zastupitelstva města

12. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 13. května 2009

ZM – 12/BERE NA VĚDOMÍ

 • 219. Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Dlouhého a Mgr. Radka Otrusiny o ověření zápisu 11. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. března 2009.

ZM – 12/URČUJE

 • 220. Ověřovatelé zápisu 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 5. 2009:
  pana Jiřího Kozáka a Mgr. Pavla Plečku.

ZM – 12/SCHVALUJE

 • 221. Program 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13.5.2009.
 • 222. Rozpočtové opatření RO č. 1-Z/2009 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 0,-Kč.
 • 223. Zajištění financování provozu projektu „Modernizace a vybavení základní školy v Brušperku“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Město má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní finanční zdroje v dostatečné výši jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP.
 • 224. Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Moderniza-ce a vybavení základní školy v Brušperku“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj ven-kova. Realizace projektu je plánována v letech 2009 – 2010. Minimální výše spolufinanco-vání dle podmínek dotačního programu je 7,5 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobi-lých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před prvním čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města ve výši a načasování, jak je de-klarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti, a to ve výši max. 4 mil. Kč.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 12. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 13. zasedání zastupitelstva města dne 29. června 2009.

V Brušperku 14. května 2009
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky