20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 13. zastupitelstva města

z 13. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 15. září 2004

ZM – 13/KONSTATUJE, že

 • 24. 13. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 25. K zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 13/BERE NA VĚDOMÍ

 • 48. Určení pracovníků MěÚ pro 13. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 49. Zápis č. 9 FV ZM: Lesní hospodářství-stav k 31. 12. 2003.
 • 50. Zprávu č. 10 FV ZM: Vegetační úpravy v lesním porostu „ŠIŠTOT“.
 • 51. Zprávu o výsledku kontroly evid. č. 4/2004 KV ZM.
 • 52. Informaci o tom, že na základě vyhlášeného výběrového řízení města Brušperk na poskytnutí zvýhodněné účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 380 000 Kč ze dne 29. června 2004 neprojevil ve stanovené lhůtě zájem žádný občan města.
 • 53. Den 15. prosince 2004 jako plánovaný termín 14. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 13/URČUJE

 • 14. Ověřovatele zápisu 13. zasedání zastupitelstva města:
  Mgr. Pavel Plečka a paníí Marcela Šodková.

ZM – 13/SCHVALUJE

 • 56. Program 13. zasedání zastupitelstva města s tím, že bod 4 návrhu programu se doplňuje o „Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Městské knihovny Brušperk“.
 • 57. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, který řeší v doplňkové činnosti zrušení pronájmu bytových prostor a přílohu č. 2, která vymezuje předání movitého majetku do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
 • 58. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Městská knihovna Brušperk, který řeší doplnění dokumentu o pověření Městské knihovny k výkonu regionálních funkcí Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě.
 • 59. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 pro stavbu „Brušperk-ul. Dráhy, oprava kanalizace“ a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 13/ROZHODUJE

 • 59. O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 905/1 ostatní plocha o výměře 158 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Jožky Matěje z majetku města.
 • 60. O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – části pozemků parc. č. 1960 travní porost o výměře 106 m2 a parc. č. 1934/3 ostatní plocha o výměře 69 m2 v lokalitě ul. Borošínská z majetku města.

ZM – 13/REVOKUJE

 • 4. Usnesení ZM-4/STANOVI, bod 10 a bod 11 s náhradou:
  ZM-13/STANOVUJE, bod 18.

ZM – 13/STANOVUJE

 • 18. Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 ve výši:
  • a) členům rady města Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák 1 600 Kč
  • b) předsedům výborů zastupitelstva města ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková 1 400 Kč
  • c) předsedkyni komise a člence komise rady města Mgr. Jaroslava Neuwirthová 1 600 Kč
  • d) členům výborů zastupitelstva města Yvetta Daňková, ing. Štěpán Dubový, Mgr. Radek Otrusina 800 Kč
  • e) členům komisí rady města 700 Kč
  • f) členům zastupitelstva města Růžena Bratterová, Pavel Konečný 400 Kč.

  V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až f) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.
  Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem složení slibu ve výši:

  • členům zastupitelstva města ing. Jiří Dlouhý, ing. Miroslav Konkol 400 Kč.

ZM – 13/UKLÁDÁ

 • 10. Oslovit autora projektu „Výstavba sportovní haly v Brušperku“ a nabídnout mu zpracovat i projektovou dokumentaci na stavební úpravy prostor bývalého dětského domova.
  • Z: starosta
  • T: 30. 9. 2004.
 • 11. Vyhodnotit nabídky a zadat zpracování projektové dokumentace stavebních úprav prostor bývalého dětského domova pro potřeby ZŠ.
  • Z: starosta
  • T: 14. zasedání ZM.
 • 12. Usilovat o získání dotace na stavební úpravy prostor bývalého dětského domova pro potřeby ZŠ.
  • Z: starosta
  • T: 30. 6. 2005.
 • 13. Předložit členům zastupitelstva města studii „Návrh řešení vegetačních úprav v lokalitě pozemků v majetku města Brušperk – LOKALITA ŠIŠTOT“, kterou zpracovala v listopadu 2003 ing. Jarmila Paciorková – EPRO, Selská 43, Havířov.
  • Z: starosta
  • T: 14. zasedání ZM.
 • 14. Předložit členům zastupitelstva města písemné zprávy o postupu prací a financování ČOV a o hospodaření v městské lese od 1. ledna 2004.
  • Z: starosta
  • T: 14. zasedání ZM.

Ing. Ivan Krupník, starosta, ing. Pavel Káňa, místostarosta

Brušperk 23. září 2004
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky