18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 13. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 19. září 2001

ZM – 13/KONSTATOVALO, ŽE

 • 25. 13. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 26. K zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 13/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 39. Určení pracovníků MěÚ pro 13. zasedání ZM:
  • zapisovatelka paní Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu ing. Petr Urbanec.
 • 40. Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.
 • 41. Informaci o účasti města Brušperk ve sdruženích obcí.
 • 42. Rozhodnutí o prodloužení licence k provozování lokálního televizního vysílání č. 009/96 na dobu 12 let, tj. do 23. 7. 2013.

ZM – 13/ZVOLILO

 • 31. Ověřovatele zápisu 13. zasedání zastupitelstva města:
  Mgr. Zdeňka Hlubka a Mgr. Pavla Plečku.

ZM – 13/SCHVÁLILO

 • 92. Program 13. zasedání zastupitelstva města.
 • 93. Rozpočtové opatření č. II/2001.
 • 94. Návrh zadání pro zpracování změny č. 3 Územního plánu města Brušperk včetně vyhodnocení stanovisek.
 • 95. Dodatek č. 1 k zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka, Brušperk, okres Frýdek-Místek.

ZM – 13/ROZHODLO

 • 79. O veřejném způsobu hlasování na 13. zasedání zastupitelstva města.
 • 80. O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi SmVaK, a. s. Ostrava a městem Brušperk pro stavbu „Brušperk-ul. Zádvoří, rekonstrukce kanalizace a oprava vodovodu“ na pozemcích p. č. 58/1, 67, 1083, 2911, 2918 souvisejících s výše uvedenou stavbou.
 • 81. O bezúplatném převodu plynovodní přípojky DN 32 v celkové délce 7,8 m (pro mateřskou školu Brušperk), která se nachází na p.č. 1198/1 a p.č. 934/1. Cena plynovodní přípojky je stanovena na Kč 10.000,-.
 • 82. O bezúplatném převodu plynovodní přípojky do rekonstruovaných šaten a nově vytvořených tří bytových jednotek z majetku města Brušperk do majetku SmP a.s., region Nový Jičín-Karviná.
 • 83. O strpění věcného břemene vodovodu a kanalizace včetně příslušenství a ochranného pásma na pozemcích p.č. 1185, 2911 a 2912 k.ú. Brušperk.
 • 84. O prodeji části p. č. 338/3 ost. plocha cca o výměře 40 m2 v lokalitě Dráhy za smluvní cenu s tím, že pozemek bude zatížen věcným břemenem vedením vodovodní přípojky k RD na p. č. 329. V případě souhlasu Českého Telecomu se zřízením věcného břemene bude prodán i pozemek pod telefonní budkou a rozvodnou skříňkou, nacházející se na p. č. 338/3.
 • 85. O směně pozemků p.č. 286/3 ost. plocha o výměře 500 m2 v lokalitě u přehrady č. I a p. č. 1497/3 zahrada o výměře 181 m2 za nově odměřený pozemek z p. č. 1948/1 louka o výměře 681 m2 vše v lokalitě Pastevník a provést na náklady města oplocení pozemku p. č. 1497/3 a zajistit přístup na pozemky p. č. 1497/1 1497/2 provedením vrátek v novém oplocení.
 • 86. O prodeji části pozemku p. č. 302/2 louka v lokalitě Dráhy za smluvní cenu.
 • 87. O převodu pozemků z majetku města Brušperk p. č. 210/1 orná půda o výměře 218 m2, p. č. 211/1 louka o výměře 292 m2, p. č. 212/4 zahrada o výměře 163 m2 v lokalitě Pastevník do správy Pozemkového fondu ČR, které byly omylem připsány do majetku tehdejšího Městského národního výboru Brušperk.

Brušperk 19. září 2001
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta Ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky