Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk

Změny v oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů

V současné době dochází v oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů k několika legislativním změnám.

Nejdůležitější budou zřejmě informace o skončení platnosti dosavadních občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Jak jsme  již informovali v brušperském zpravodaji dle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., budou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanského průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných

do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince 2005

do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince 2006

do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince 2007

do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince 2008

s tím, že žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 30. listopadu daného roku.

Občané narození před 1. lednem 1936, kteří vlastní občanský průkaz s neomezenou dobou platnosti (v občanském průkaze musí být napsáno u platnosti „bez omezení“, „platnost prodloužena bez omezení“ anebo v příslušné kolonce je doba platnosti proškrtnuta), si tyto občanské průkazy nebudou muset měnit.

Upozorňujeme, že občané narození před 1. lednem 1936, kteří vlastní občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti vyznačenou konkrétním datem, postupují rovněž podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., stejně jako občané narození po 1. lednu 1936, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tedy typ knížka s plátěným nebo „gumovým“ červeným, rudým nebo hnědým obalem nebo občanský průkaz typ růžová identifikační karta).

Další změny v zákonech č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Pokud občan občanský průkaz ztratil nebo mu byl odcizen, nebo má OP poškozen či zničen může si požádat o OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání, ale zároveň si musí podat žádost o OP se strojově čitelnými údaji. Je nutno si podat najednou dvě žádosti, modrý tiskopis a zelený tiskopis, doložit 3 ks fotografii a zaplatit správní poplatky celkem 200 Kč. OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc vyhotoví pro naše občany Magistrát města Frýdku-Místku do následujícího úředního dne od podání žádosti.

Od 1. 9. 2006 může občan požádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky. Žádost o tento pas může náš občan podat jen u Magistrátu města Frýdek-Místek. Občan předloží doklady, jimiž se ověřují údaje – např. občanský průkaz nebo rodný list, oddací list, doklad o státním občanství ČR, doklad prokazující získání vysokoškolského titulu, pokud není zapsán v OP. Při žádosti o první cestovní pas je nezbytné doložit doklad o státním občanství ČR a to buď občanským průkazem, osvědčením nebo potvrzením o státním občanství ČR.

Žádost vyřizuje orgán příslušný k vydání tohoto cestovního dokladu s využitím údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, evidence cestovních dokladů, který současně pořídí biometrické údaje občana. Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana a předloží se občanu, který svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost.

Pořízené údaje o zobrazení obličeje se digitalizují pro účely vedení údajů v evidenci cestovních dokladů a zpracování tištěné podoby občana v cestovním dokladu a jsou vloženy do nosiče dat.

– mezi druhy cestovních dokladů přibyl náhradní cestovní doklad Evropské unie, který se vydává v případě, že občan Evropské unie cestovní doklady ztratí nebo je mu odcizen na území státu, kde se právě nachází a v tomto státě není zastupitelský úřad jeho země; náhradní cestovní doklad Evropské unie mu vydává zastupitelský úřad jiného státu Evropské unie.

 • do občanského průkazu lze zapsat dítě do nabytí zletilosti, tj. 18 let
 • do občanského průkazu i cestovního dokladu lze zapsat všechny požadované akademické tituly
 • do občanského průkazu lze nyní zapsat také manžela(ku) a dítě, kterým nebylo přiděleno rodné číslo, jedná se o cizince , pak se uvádí datum narození
 • žádost o vydání  občanského průkazu lze  podat na kterémkoliv matričním úřadě nebo na úřadě obce s rozšířenou působností, tam lze také OP převzít
 • při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky, tzn. že musí předložit občanský průkaz, cestovní doklad nebo osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky;
 • má-li být tedy vydán první cestovní pas dítěti, je rodič povinen předložit  osvědčení o státním občanství ČR (bližší informace Vám sdělí zaměstnanci matriky Městského úřadu Brušperk na tel. čísle 558 666 232)
 • je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu a cestovního dokladu bez souhlasu občana
 • děti do 15 let již nelze zapsat do cestovního pasu rodiče
 • cestovní průkazy na jednu cestu se již nevydávají

PLATNOST CESTOVNÍCH PASŮ A POPLATKY ZA VYDÁNÍ CP

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky:

 • pro občany starší 5 let a mladší 15 let – platnost je 5 let – poplatek činí 100 Kč
 • pro občany starší 15 let  – platnost je 10 let – poplatky činí 600 Kč

Vyřízení těchto pasů trvá 1 měsíc od podání žádosti. Žádost se podává na Magistrátu města Frýdku-Místku, pas se vyrábí v Praze, žadatel nemusí k žádosti dokládat žádnou fotografii a hotový pas si převezme osobně rovněž na Magistrátu města Frýdku-Místku.

Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů – (rychlovky)

 • občanům mladším 5 let – platnost je 1 rok – poplatek činí 50 Kč
 • občanům starším 5 let a mladším 15 let – platnost je 6 měsíců – poplatek činí 1000 Kč
 • občanům starším 15 let – platnost je 6 měsíců – poplatek činí 1500 Kč

Tyto pasy vyřizuje Magistrát města Frýdek-Místek, žádost je možno podat na matrice MěÚ v Brušperku, nutno doložit 2 ks fotografií a převzít CP si může žadatel rovněž na matrice MěÚ Brušperk.

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení, i když by byl později nalezen
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana z důvodu uzavření manželství
 • pozbytím státního občanství, úmrtím

Vydání prvního občanského průkazu

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.

Zákonný zástupce je povinen předložit:

 • rodný list patnáctiletého občana
 • 1 fotografii
 • doklad o státním občanství

Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří matriční úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u krajského úřadu. Dokladem o státním občanství je i cestovní pas České republiky.

Přestupku na úseku občanských průkazu se dopustí fyzická osoba tím, že nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Změna stavu občana – ovdovění, rozvod manželství

Další podstatnou změnou, která platí od 1. 1. 2005 je, že přestupku se dopustí občan, když do 15 pracovních dnů nepožádá o vydání nového občanského průkazu po obdržení úmrtního listu manžela nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství.

V případě, že tato změna stavu týkající se povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu nastala již před rokem 2005, je občan rovněž povinen si požádat o nový občanský průkaz, aby jeho povinné údaje v občanském průkaze odpovídaly skutečnosti.

Dále Vám oznamujeme, že za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů lze od 1. 1. 2005 nově uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Přestupky na úseku občanských průkazů (dle zákona č. 328/1999 Sb.)

Fyzická osoba se dle § 16a dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím

b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po uplynutí doby platnosti v OP vyznačené, po ohlášení ztráty nebo odcizení, po obdržení oddacího listu, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu, po obdržení úmrtního listu manžela, po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo, po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu

c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz

d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu

e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů

f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti

g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu

i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek

j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana

k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Přestupky na úseku cestovních dokladů (dle zákona č. 329/1999 Sb.)

Fyzická osoba se dle § 34a dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím

b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu

c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic ČR na hraničním přechodu

d) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu

f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad

i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek

j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana.

Zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.

Tento zákon nabyl účinnosti od 17. 1. 2005 a došlo k některým změnám při vybírání správních poplatků.

Na úseku matriky bychom Vás rádi upozornili na některé nové výše správních poplatků, týkající se vyřizování matričních záležitostí.

 Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu.se vybírá poplatek 100 Kč.

 Za ověření stejnopisu, opisu, kopie a fotokopie se za každou stránku vybírá poplatek 30 Kč.

 Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů /např. dítě, manžel, titul / se vybírá poplatek 100 Kč při podání žádosti o OP.

Za MěÚ: Hankusová Eva

Datum vložení: 31. 5. 2009 15:56
Datum poslední aktualizace: 28. 10. 2020 16:01
Autor:

Občan

Rychlý kontakt

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451
E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300
Datová schránka: 37cbe8h

SMS InfoKanál

Infokanál

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 1. 12. 2022
zataženo 2 °C 0 °C
pátek 2. 12. oblačno 5/0 °C
sobota 3. 12. zataženo 3/-3 °C
neděle 4. 12. skoro jasno -2/-5 °C

Mobilní aplikace

V obrazeSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
2
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
5
7
6
8
4
9
5
10
5
11
4
12
4
13
4
14
4
15
5
16
6
17
4
18
7
19
5
20
4
21
5
22
4
23
4
24
4
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
1

Svátek a výročí

Dnes je 1.12.2022

Svátek má Iva

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den boje proti AIDS

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den pro zrušení otroctví