26.11.2020 Svátek slaví Artur

Vyhláška č. 1/2004 – kterou se vydává požární řád města Brušperk

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 kterou se vydává požární řád města Brušperk

Zastupitelstvo města Brušperk se dne 23. června 2004 usneslo podle § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 10 písmeno d) téhož zákona a v souladu s § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ČLÁNEK 1

Základní ustanovení

 

1.1.           Za požární ochranu města odpovídá město Brušperk. Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Brušperk.

 

ČLÁNEK 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním

požární ochrany na území města Brušperk

 

2.1.            Za zabezpečování požární ochrany na území města Brušperk odpovídá starosta města Brušperk.

2.2.            Město Brušperk při zabezpečování požární ochrany ve městě Brušperk spolupracuje s:

2.2.1.          Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,

2.2.2.          občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány

                                                                                   a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

 

ČLÁNEK 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech

nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

3.1.            Podmínky pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážková a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i pro používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp a pro nahřívání živic v tavných nádobách stanoví obecně platný právní předpis1).

3.2.            Objekty lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu tak, aby nevzniklo nebezpečení požárních závad2).

3.3.            Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebné technické stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů3). Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním předpisem4).

3.4.            Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení5) s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel6).

3.5.            Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí:

3.5.1.      období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen „období sucha“),

3.5.2.     období sklizně pícnin a obilovin (dále jen „období sklizně“),

3.5.3.     topné období.

3.6.      Období sucha vyhlašuje podle místních podmínek ve svém územním obvodu město, a to způsobem v místě obvyklým.

3.7.      Zejména v období sucha jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby, jakož i fyzické osoby povinny:

3.7.1.      dodržovat zákaz plošně vypalovat porosty, včetně staré a suché trávy7),

3.7.2.      na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa dodržovat zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů8).

3.8.      V období sklizně a skladování úrody je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit:

3.8.1.      ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s dozrávajícím obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy,

3.8.2.      v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů,

3.8.3.      při práci na obilních polích.

3.9.      V období sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a plošně vypalovat nezaoraná strniště.

ČLÁNEK 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

 

4.1.      Nepřetržitou službu zajišťuje hasičská stanice HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, a to Hasičská stanice Frýdek-Místek, ul. Pavlíkova.

4.2.      O nasazení jednotek sboru dobrovolných hasičů rozhoduje operační důstojník HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek.

 

ČLÁNEK 5

Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů,

 jejich početní stavy a vybavení

 

5.1.       Město Brušperk zřizuje v samostatné působnosti jednotku sboru dobrovolných hasičů na území města. Jejich seznam včetně kategorie, typu, event. čísla, místa dislokace, techniky a početního stavu je uveden v tab. č. 1:

 

 

 

Kategorie

 

 

Typ jednotky

 

Ev. čís.

 

Místo

dislokace

 

Technika

 

Min.počet

 

JPO II.

 

 

JSDH

 

812118

 

Brušperk

 

1x CAS 32

T815

 

4 + 1

 

 

ČLÁNEK 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

6.1.      Na území města Brušperk je vybudována hydrantová síť. Provozovatelem, který  zajišťuje i její pravidelnou kontrolu je a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, regionální správa Frýdek-Místek.

 

ČLÁNEK 7

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky

pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

7.1.            Za další zdroje vody pro hašení požárů jsou považovány:

7.1.1.   vodní nádrže číslo 1, 2 a 3,

            7.1.2.   řeka Ondřejnice.

7.2.      Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

ČLÁNEK 8

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud

lze hlásit požár a jejich označení

 

8.1.            Funkci ohlašovny požáru města Brušperk (telefonní číslo 150) plní ohlašovna požáru HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek. Dále na území města jsou tyto ohlašovny požáru uvedené v tab. č. 2:

 

 

 

BUDOVA

 

 

ADRESA

 

ČÍSLO TELEFONU

 

Požární zbrojnice

 

ul. J.Matěje 215, Brušperk

 

558 666 252

 

8.2.            Ohlašovna požáru:

8.2.1.      přijímá hlášení o vzniku požáru a jiných mimořádných událostech, vyhlašuje požární poplach v obci,

8.2.2.     musí být viditelně označena tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“9) a požární značkou NE.0710), vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.

8.3.      Další místa, odkud lze hlásit požár, musí být viditelně označena tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“, pro hlášení požárů může také sloužit síť veřejných telefonních stanic.

 

ČLÁNEK 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu na území města Brušperk

 

9.1.      Signál „Požární poplach“ slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (2×25 sekund s přestávkou 10 sekund). Tento signál není varovným signálem.

9.2.      Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“ atd. (tento signál je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

 

ČLÁNEK  10

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany předurčených

požárním poplachovým plánem kraje

 

10.1.    Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany stanoví požární poplachový plán kraje, který byl vydán samostatným nařízením11). Požární poplachový plán kraje obsahuje zásady součinnosti jednotek požární ochrany v kraji při hašení požárů, při provádění záchranných prací na celém území kraje a při poskytování mezikrajské a mezinárodní pomoci.

ČLÁNEK 11

Pokuty

 

11.1.    Město může uložit pokutu až do výše 200 000,– Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem a která porušila povinnost stanovenou touto obecní závaznou vyhláškou12).

11.2.    Nedodržování požárního řádu fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 30 000,– Kč13).

 

ČLÁNEK  12

Závěrečná ustanovení

 

12.1.    Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádějí pracovníci Městského úřadu Brušperk.

12.2.    Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 23. června 2004 a nabývá:

            12.2.1.      platnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení,

            12.2.2.      účinnosti dnem 1. srpna 2004.

___________________________________________________________________________

1)      Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

2)   §§ 85,86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

3)   § 43 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů

4)   Vyhl. č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, ve znění pozdějších předpisů

5)    § 3 vyhl.MMR  č. 137/1998 Sb., o obecných  technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

6)   § 44 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

7)   § 5 odst. 2 a § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (současné úplné znění: zákon č. 67/2001 Sb.)

8)   § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

9)    § 15, odst. 1 písm. g) nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

10)  dle ČSN ISO 3864 (018010)

11)  § 4 nařízení vlády ČR č. 172(2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

12)  § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

13)  § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ing. Ivan Krupník, starosta                                                      Ing. Pavel Káňa, místostarosta

 

Den schválení:                  23. 6. 2004

Den vyhlášení:                 24. 6. 2004

Den platnosti:                     9. 7. 2004

Den účinnosti:                    1. 8. 2004Rubrika: Obecně závazné vyhláškyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky