26.11.2020 Svátek slaví Artur

Vyhláška č. 2/2004 – O znaku města, vlajce města a jejich užívání

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 o znaku města, vlajce města a jejich užívání

Zastupitelstvo města Brušperk se dne 23. června 2004 usneslo podle § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 10 písmeno a) téhož zákona a v souladu s § 34a téhož zákona tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČLÁNEK 1

Základní ustanovení

 

1.1.           Město Brušperk vlastní znak města a vlajku města, a to znak města vydržením a vlajku města udělením předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 15. července 1993.

ČLÁNEK 2

Popis znaku města, vlajky města a barev města

 

2.1.      Znak města: v červeném štítu na stříbrném vzpínajícím se koni se zlatým postrojem a sedlem sedí svatý Jiří v brnění, mající na přilbě tři pštrosí péra a vlající plášť, vše stříbrné, probodávající zlatým kopím tlamu zeleného bezkřídlého draka, ležícího pod koněm.

2.2.      Vlajka města: bílý list s červeným heraldickým křížem. Poměr šířky k délce je 2:3, šířka kříže se rovná jedné pětině šířky vlajky.

2.3.      Barvy města jsou bílá, červená a zelená.

 

ČLÁNEK 3

Užívání znaku města

 

3.1.      Znak města může užívat město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak města jen se souhlasem rady města.

3.2.      Rada města vydává souhlas k užívání znaku města na základě odůvodněné žádosti, která musí obsahovat barevný nákres a způsob jeho umístění. Žádost se podává prostřednictvím odboru financí, majetku a vnitřních věcí městského úřadu.

3.3.      Znak města může být zpravidla užíván:

            3.3.1.   v záhlaví významných listin a písemných dokumentů,

3.3.2.   k vnějšímu označení budov a místností, pokud není předepsáno užívání státního znaku,

            3.3.3.   na orientačních a propagačních tabulích,

3.3.4.   na předmětech a jiném majetku města nebo jím zřízených nebo založených organizačních složkách a právnických osobách,

3.3.5.   na propagačních tiscích a publikacích,

3.3.6.      na upomínkových předmětech.

3.4.      Souhlas k užívání znaku města se poskytuje za úplatu. Rada města může z důvodů vhodných zvláštního žadatele rozhodnout jinak. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu 1).

ČLÁNEK 4

Užívání vlajky města

 

4.1.      K užívání vlajky města není nutný souhlas města.

4.2.      Vlajku města se doporučuje užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních, setkáních a dalších událostech mezinárodního, regionálního i městského charakteru.

ČLÁNEK 5

Sankce

 

5.1.      Užívání znaku města lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo znak města užívají nevhodným způsobem.

5.2.      Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihují podle zvláštního zákona 2), 3).

ČLÁNEK 6

Závěrečná ustanovení

 

6.1.      Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádějí pracovníci Městského úřadu Brušperk.

6.2.      Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 23. června 2004 a nabývá:

            6.2.1.   platnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení,

            6.2.2.   účinnosti dnem 1. srpna 2004.

6.3.      Dnem 1. srpna 2004 se ruší v plném rozsahu platnost obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o znaku města, praporu města a jejich užívání.

___________________________________________________________________________

1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

2) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Ing. Ivan Krupník, starosta  Ing. Pavel Káňa, místostarosta

 

Den schválení:                  23. 6. 2004

Den vyhlášení:                 24. 6. 2004

Den platnosti                       9. 7. 2004

Den účinnosti:                     1. 8. 2004Rubrika: Obecně závazné vyhláškyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky