26.11.2020 Svátek slaví Artur

Vyhláška č. 3/2006 – O změně OZV č. 3/1998 o regulativech územního rozvoje města Brušperk

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2006 o změně OZV č. 3/1998 o regulativech územního rozvoje města Brušperk

Zastupitelstvo města Brušperk se na svém zasedání dne 13.12.2006 usneslo vydat na základě § 29 odstavce 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmeno d) a s § 84 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Změny OZV č. 3/1998

Obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o regulativech územního rozvoje města Brušperk se mění takto:

1.1. V článku 1 se za druhý odstavec vkládá nový odstavec číslo 3 následujícího znění :

„3. Vyhláška rovněž vymezuje závazné části včetně veřejně prospěšných staveb Územního plánu města Brušperk – změny č.2, schváleného dne 14. února 2001, Územního plánu města Brušperk – změny č. 3, schváleného dne 10. října 2002, a Územního plánu města Brušperk – změny č. 4, schváleného dne 29. března 2006 podle ustanovení § 26 odstavec 2 a § 31 odstavec 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem města Brušperk.“

1.2. Článek 2 se označuje novým nadpisem, který zní: „ Územní rozsah platnosti“

1.3. V článku 2 se dosavadní text označuje jako odstavec „1“.

1.4. V článku 2 se za odstavec 1. vkládají nové odstavce 2, 3 a 4 následujícího znění:

„2. Rozsah platnosti Územního plánu města Brušperk – změny č. 2 je vymezen územím řešeným změnou č. 2 – zastavitelnými plochami označenými zm 2/2 a zm 2/3 a jejich bezprostředním okolím v rozsahu území dotčeného návrhem sítí a zařízení technického vybavení území v katastrálním území Brušperk.

3. Rozsah platnosti Územního plánu města Brušperk – změny č. 3 je vymezen územím řešeným změnou č. 3 – plochami označenými zm 3/1, zm 3/2, zm 3/3, zm 3/4, zm 3/5, zm 3/6, zm 3/7 a zm 3/8 a jejich bezprostředním okolím v rozsahu území dotčeného návrhem úprav pozemních komunikací a sítí a zařízení technického vybavení území v katastrálním území Brušperk.

4. Rozsah platnosti Územního plánu města Brušperk – změny č. 4 je vymezen územím řešeným změnou č. 4 – zastavitelnými plochami označenými zm 4/1, zm 4/2, zm 4/3, zm 4/4, zm 4/5, zm 4/6, zm 4/7, zm 4/8 a zm 4/9 a jejich nejbližším okolím (řešeným územím vyznačeným v jednotlivých výkresech grafické části změny č. 4) v v katastrálním území Brušperk.“

1.5. V článku 3 se dosavadní odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

„1. Při uspořádání a využívání území města Brušperk a při rozhodování v území je nutno  respektovat ochranu hodnot území a postupovat v souladu s územně plánovací  dokumentací velkého územního celku. Pro území města Brušperk je závazný územní  plán velkého územního celku Beskydy, schválený usnesením Vlády České republiky ze  dne 25. března 2002 č. 298, o územním plánu velkého územního celku Beskydy. Jeho  závazná část je stanovena sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 143/2002 Sb., ze  dne 3. dubna 2002, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého  územního celku Beskydy.“

1.6. V článku 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4, 5, 6 a 7 následujícího znění :

„4. Urbanistická koncepce, zásady dopravního a technického vybavení řešeného území  Územního plánu města Brušperk – změny č. 2 jsou stanoveny ve výkresech grafické  části, kterými jsou :

 1. Komplexní urbanistický návrh – 1.1 Funkční využití území 1 : 5 000

 1.2 Regulativy 1 : 5 000

 2. Doprava 1 : 5 000

 3. Vodní hospodářství 1 : 5 000

 4. Energetika, spoje 1 : 5 000

 5. Vyhodnocení záboru půdy 1 : 5 000

 5. Urbanistická koncepce, zásady dopravního a technického vybavení řešeného území  Územního plánu města Brušperk – změny č. 3 jsou stanoveny ve výkresech grafické  části, kterými jsou :

 1. Komplexní urbanistický návrh – 1.1 Funkční využití území 1 : 5 000

 1.2 Regulativy 1 : 5 000

 2. Doprava 1 : 5 000

 3. Vodní hospodářství 1 : 5 000

 4. Energetika, spoje 1 : 5 000

 5. Vyhodnocení záboru půdy 1 : 5 000

 7. Koncepce zeleně 1 : 5 000

 8. Veřejně prospěšné stavby 1 : 5 000

 6. Urbanistická koncepce, zásady dopravního a technického vybavení řešeného území Územního plánu města Brušperk – změny č. 4 jsou stanoveny ve výkresech grafické části, kterými jsou :

 A. Hlavní výkres – A.1 Regulativy 1 : 5 000

 A.2 Funkční využití ploch 1 : 5 000

 B. Další výkresy – B.1 Doprava 1 : 5 000

 B.2 Technické vybavení území

 B.2.1 Vodní hospodářství 1 : 5 000

 B.2.2 Energetika, Telekomunikace 1 : 5 000

 B.3 Veřejně prospěšné stavby 1 : 5 000

 B.4 Zábor pozemků 1 : 5 000

 B.5 Širší vztahy 1 : 25 000

 7. Pro území řešená Územním plánem města Brušperk – změnou č. 2, Územním plánem  města Brušperk – změnou č. 3 a Územním plánem města Brušperk – změnou č. 4, se  jako závazné stanovují podle vymezení obsažených v grafických částech :

a) Urbanistické členění území – vymezení zastavěné části obce ( tj. urbanizovaného  území) a vymezení volné krajiny ( tj. nezastavěného území ).

b) Regulace využití území – zonace ( tj. zásady členění a organizace území –  zastavitelnost území).

 c) Limity využití území.

 d) Vymezení a funkční využití ploch zm 2/2 a zm2/3, zm 3/1, zm 3/2, zm 3/3,

 zm 3/4, zm 3/5, zm 3/6, zm 3/7 a zm 3/8, zm 4/1, zm 4/2, zm 4/3, zm 4/4,

 zm 4/5, zm 4/6, zm 4/7, zm 4/8 a zm 4/9.“

1.7. V článku 4 se druhá věta úvodního neočíslovaného odstavce nahrazuje větou  následujícího znění :

„ Území města Brušperk je urbanisticky členěno na zastavěnou část obce ( tj.  urbanizované území) a volnou krajinu ( tj. nezastavěné území) a dále pak na zóny.“

1.8. V článku 4 se nadpis „I. Souvisle zastavěné území“ označuje novým názvem, který zní :

 „I. Zastavěná část obce“

 

1.9. V článku 4 v odstavci I. Zastavěná část obce se část textu druhé věty „Souvisle zastavěné území obce je dále členěno“ nahrazuje následujícím zněním :

 „Zastavěná část obce je dále členěna“

1.10. V článku 4 se za nadpis II. Volná krajina vkládá nový neočíslovaný odstavec následujícího znění :

 

„Stavby veřejně přístupných komunikací, zařízení technického vybavení a nadzemní sítě technického vybavení, vodní díla vyžadující územní rozhodování, jsou přípustné pouze podle řešení obsaženého v územním plánu města Brušperk. Realizace nezbytných přístupů k pozemkům (polních cest) a stavbám, vodní díla nevyžadující územní řízení a podzemní sítě technického vybavení, změny druhů pozemků v rámci zemědělské půdy, jsou možné bez nutnosti změny územního plánu města Brušperk. Rozsah a způsob oplocení případných produkčních ploch zahradnické rostlinné výroby (ovocné sady, ovocné a okrasné školky a pod.) a případných nových ploch lesní výroby a myslivosti (obory, lesní školky, plantáže dřevin) a umístění dočasných staveb – budov, je podmíněno dodržením podmínek specifikovaných a dohodnutých při projednávání jednotlivých konkrétních záměrů. Vyloučeno je oplocování jiných pozemků mimo dočasné ochrany pastevních areálů a dočasné ochrany zalesňovacích ploch.“

1.11. V článku 5 se v odstavci 2. Bydlení zrušují bez náhrady celá znění bodů 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 a 16). Dosavadní body 9, 10 a 13 se označují jako body 5), 6) a 7).

1.12. V článku 7 se dosavadní text označuje jako odstavec „1)“.

1.13. V článku 7 se za odstavec 1) vkládají nové odstavce 2) a 3) následujícího znění :

„2) Veřejně prospěšné stavby Územního plánu města Brušperk– změny č. 3 jsou vymezeny  ve výkrese 8. Veřejně prospěšné stavby (v měřítku 1 : 5 000).

 3) Veřejně prospěšné stavby Územního plánu města Brušperk–změny č. 4 jsou vymezeny ve výkrese B. Další výkresy – B.3 Veřejně prospěšné stavby ( v měřítku 1 : 5 000 ),  jejich umístění bude upřesněno projektovou dokumentací k jednotlivým stavbám. Územní plán města Brušperk – změna č. 4 vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby:

 vodovody sloužící veřejné potřebě:

 – vodovodní řád pitné vody – pro zastavitelnou plochu zm 4/2

 – vodovodní řád pitné vody – pro zastavitelnou plochu zm 4/6

 kanalizace sloužící veřejné potřebě:

 – stoka kanalizace splaškové – pro zastavitelnou plochu zm 4/2

 – stoka kanalizace splaškové – pro zastavitelnou plochu zm 4/6

 vedení a zařízení distribuční soustavy elektroenergetiky zřizovaná a provozovaná ve

 veřejném zájmu:

 – vedení elektřiny NN – pro zastavitelnou plochu zm 4/2

 – vedení elektřiny NN – pro zastavitelnou plochu zm 4/6

 vedení a zařízení distribuční soustavy plynárenství zřizovaná a provozovaná ve veřejném

 zájmu:

 – STL plynovod – pro zastavitelnou plochu zm 4/2

 – STL plynovod – pro zastavitelnou plochu zm 4/6

 veřejná pevná telekomunikační síť:

 – telekomunikační vedení – pro zastavitelnou plochu zm 4/2.“

1.14. V článku 8 se dosavadní text označuje jako odstavec „1.“

1.15. V článku 8 se v odstavci 1. název „na Okresním úřadě Frýdek-Místek“ nahrazuje

 názvem : „na Magistrátu města Frýdku-Místku“

1.16. V článku 8 se za odstavec 1. vkládá nový odstavec 2. následujícího znění :

 „2. Územní plán města Brušperk – změna č. 2, schválený dne 14. února 2001, Územní plán města Brušperk – změna č. 3, schválený dne 10. října 2002 a Územní plán města Brušperk – změna č. 4, schválený dne 29. března 2006, jsou uloženy na Městském úřadu Brušperk, stavebním úřadu, a byly předány Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního plánování a ekonomického rozvoje a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.“

1.17. Článek 9 se označuje novým nadpisem, který zní :

 „Lhůty aktualizace“

1.18. V článku 9 se dosavadní neočíslovaný odstavec nahrazuje následujícím zněním :

 „Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl Územní

 plán města Brušperk včetně změn schválen, se stanovují na rok 2008.“

Článek 2

Závěrečná ustanovení

2.1 Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 13. 12. 2006 a

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

starosta města ing. Ivan Krupník, místostarosta města. Jiří Pasyk

 

Den schválení 13. 12. 2006

Den vyhlášení 14. 12. 2006

Den platnosti 29. 12. 2006

Den účinnosti 01. 01. 2007

 Rubrika: Obecně závazné vyhláškyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky