26.11.2020 Svátek slaví Artur

Vyhláška č. 3/2008 – O k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku

Zastupitelstvo města Brušperka se dne 24. září 2008 usneslo vydat na základě § 10 písmeno a), b) a c) a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČLÁNEK 1

Základní ustanovení

1.1.      Tato vyhláška ukládá povinnosti:

1.1.1.   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

1.1.2.   pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků,

1.1.3.   k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství (§34 *1), včetně veřejné zeleně

1.1.4.   k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti.

ČLÁNEK 2

Vymezení činností, které by mohly narušit pořádek ve městě nebo

být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

2.1.   Činností, která by mohla narušit pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je:

         2.1.1.   žebrání a jiné obtěžování mající obdobný charakter,

         2.1.2.   jízda na skateboardech,

         2.1.3.   pořádání veřejnosti přístupných produkcí.

ČLÁNEK 3
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství

3.1.      Činnost uvedenou v bodě 2.1.1. je zakázáno provádět:

3.1.1.   v městské památkové zóně,

3.1.2.      u zdravotnických zařízení, školních zařízení (ZŠ, MŠ, ZUŠ), sociálních zařízení (DDO),  sportovních zařízení, městského hřbitova, pomníků, kaplí, památníků, zastávek osobní linkové dopravy a v okruhu 30 m od nich, včetně vnitřních areálů a prostor těchto míst, pokud jsou veřejně přístupné,

3.1.3.      na plochách veřejné zeleně.

3.2.   Činnost uvedenou v bodě 2.1.2. je zakázáno provádět:

3.2.1.      v městské památkové zóně, mimo městské komunikace

3.2.2.      u školních zařízení, sociálních zařízení, pomníků, kaplí a zastávek osobní linkové dopravy, včetně vnitřních areálů a prostor těchto míst, pokud jsou veřejně přístupné,

3.2.3.      na plochách veřejné zeleně.

3.3.   Ředitel organizace města Brušperk může udělit výjimku k činnosti dle bodu 3.2.2. v budovách a okolí jím řízené organizace.

3.4.   Městská památková zóna je definována v příloze č. 1.

ČLÁNEK 4
Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení

veřejnosti přístupných sportovních podniků a tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „akcí“) k zajištění veřejného pořádku

4.1.   Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu Brušperk 7 dnů před jejím konáním:

         4.1.1.   jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ,

         4.1.2.   označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání akce,

         4.1.3.   předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

         4.1.4.   počet členů pořadatelské služby.

4.2.   Pořadatel akce je povinen zajistit si součinnost k zabezpečení ochrany zdraví, majetku a bezpečnosti všech účastníků akce.

4.3.   Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet členů pořadatelské služby pro zabezpečení klidného průběhu akce.

4.4.   Pořadatel akce je povinen opatřit užívaná prostranství dostatečným počtem odpadkových nádob a provést ihned po ukončení akce jejich úklid, jakož i úklid přilehlých prostor, došlo-li k jejich znečistění.

4.5.   Vedoucí pořadatelské služby je povinen být přítomen po celou dobu konání akce a označen viditelným označením „POŘADATEL“.

ČLÁNEK 5
Čistota města

5.1.   V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a ochrany životního prostředí je znečisťovat veřejná prostranství zakázáno. Zejména je zakázáno:

         5.1.1.   používat odpadkové koše na jiný než drobný komunální odpad, jako jsou obaly od bonbónů, mražených a podobných výrobků určených k občerstvení, slupky ovoce, uhašené cigaretové nedopalky, použité žvýkačky, suchý odpad z hrobových míst, apod.

         5.1.2.   ponechávat exkrementy, kterými pes znečistil veřejné prostranství na místě. Za odstranění exkrementu je zodpovědná osoba, která psa vede.

ČLÁNEK 6
Užívání plakátovacích ploch v majetku města

6.1.   Vylepovat nebo jinak umísťovat plakáty a tiskoviny lze jen na místech uvedených v příloze č. 2 (dále jen „plakátovací plochy“).

6.2.   Na plakátovacích plochách lze zveřejňovat informace a pozvánky na sportovní, kulturní, společenské, prodejní a politické akce (dále jen „informace“).

6.3.   Je zakázáno:

         6.3.1.      zveřejňovat jiné informace než je uvedeno v odst. 6.2.,

         6.3.2.      překrývat vlastní informací informace na dosud neuskutečněné akce,

         6.3.3.      ničení plakátovacích ploch a zveřejněných informací.

6.4.   O možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů rozhoduje starosta v souladu s příslušným volebním zákonem.

6.5.   Ustanovení čl. 6 se nevztahují na plakáty a tiskoviny vyvěšené na nemovitosti vlastníkem této nemovitosti nebo s jeho souhlasem.

ČLÁNEK 7
Ochrana a užívání veřejné zeleně

 

7.1.   Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí zeleň (*2) přístupná bez omezení každému, např. zeleň na náměstí, uliční zeleň, parky, stromořadí a jednotlivé nebo ve skupinách rostoucí stromy a keře, travnaté plochy a květinová výsadba.

7.2.   Součástmi veřejné zeleně jsou stabilní nebo přenosná zařízení sloužící veřejnosti k užívání, k údržbě či ochraně zeleně, tj. lavičky, zařízení pro sport a rekreaci, cestičky, nádoby na výsadbu, opěrné zídky, terasy, přístřešky, sochařská díla, apod.

7.3.   Veřejná zeleň je nedílnou součástí veřejného prostranství.

7.4.   Veřejnou zeleň je dovoleno užívat způsobem přiměřeným jejího účelu, který vyplývá z její kategorie.

7.5.   Povinností osob při užívání veřejné zeleně je zachovávat klid, pořádek a čistotu a vyvarovat se všeho, co by vedlo k poškození veřejné zeleně nebo narušovalo či ohrožovalo účel, jemuž veřejná zeleň slouží.

7.6.   Stávající plochy veřejné zeleně a plochy určené pro veřejnou zeleň nesmí být znehodnocovány a způsob jejich dočasného využití musí být v souladu s její perspektivní funkcí.

7.7.   Ve veřejné zeleni je zakázáno:

         7.7.1.      poškozovat a znečisťovat trávníky, záhony a ostatní součásti veřejné zeleně,

         7.7.2.      zcizovat rostliny, trhat květiny a plody stromů a keřů, odstraňovat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře, květiny a plochy veřejné zeleně,

         7.7.3.      užívat cest, cestiček, pěšin, lávek a chodníků pro pěší k jízdě vozidly všeho druhu s výjimkou vozíků pro nemocné, dětských tříkolek a koloběžek a vozidel a techniky k údržbě veřejné zeleně,

         7.7.4.      vjíždět vozidly všeho druhu na plochy veřejné zeleně s výjimkou vozidel a techniky k údržbě veřejné zeleně,

         7.7.5.      svévolně přemisťovat součásti veřejné zeleně, vyvěšovat plakáty a jiné předměty na dřeviny a součásti veřejné zeleně,

         7.7.6.      umisťovat stánky, reklamy a jiná zařízení do veřejné zeleně bez platného povolení, vydaného v souladu s platnými předpisy,

         7.7.7.      jakýmkoliv způsobem omezovat ostatní návštěvníky v obvyklém užívání veřejné zeleně,

         7.7.8.      provádět jakékoliv úpravy a výsadby ve veřejné zeleni na pozemcích ve vlastnictví města Brušperk bez souhlasu správce veřejné zeleně s výjimkou pozemků uvedených v odst. 7.9.

7.8.   Za údržbu veřejné zeleně zodpovídá správce veřejné zeleně, což je její vlastník nebo nájemce, má-li to stanoveno v nájemní smlouvě.

7.9.   Údržbu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Brušperk, kde si občané provedli bez nájemní či obdobné smlouvy svépomocně výsadbu květin, keřů, stromů či jiné zeleně, provádějí tito občané a to na celé touto úpravou dotčené ploše. Město Brušperk je oprávněno zasahovat do těchto úprav, zejména neplní-li svou funkci.

ČLÁNEK 8
Sankce

8.1.   Porušením povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se fyzická osoba dopustí přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o přestupek postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.

8.2.   Porušením povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem dopustí správního deliktu podle ustanovení § 58 zákona (*1), nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.

8.3.   Uložením sankce podle předchozích odstavců není dotčena povinnost náhrady škody či povinnost náhradního opatření.

ČLÁNEK 9
Závěrečná ustanovení

9.1.      Nedílnou součástí této vyhlášky jsou přílohy č. 1 a č. 2.

9.2.      Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádějí pracovníci Městského úřadu Brušperk.

9.3.      Obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 24. září 2008.

9.4.      Vyhláška je účinná dne 10.10.2008.

9.5.      Dnem 10. října 2008 se ruší v plném rozsahu platnost:

–  Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného   pořádku ve městě Brušperk.

Příloha č. 1:       Definice městské památkové zóny (l list)

Příloha č. 2:       Přehled plakátovacích ploch v majetku města (1 list)

(*1)      Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

(*2)     § 3 odst. 3 Vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Ivan Krupník, starosta

Jiří Pasyk, místostarosta

Den schválení:     24. 09. 2008

Den vyhlášení:     25. 09. 2008

Den platnosti:       25. 10. 2008

Den účinnosti:      10. 10. 2008

Příloha č. 1  OZV č. 3/2008

Definice městské památkové zóny

Městská památková zóna je určena takto:

hranice památkové zóny začíná na severním rohu vnější hranicí parc.č. 67, dále jde vnějšími hranicemi parc.č. 44 a 37 přes parc.č. 2928, dále vnějšími hranicemi parc.č. 2929 a ulicí Valy parc.č. 2932, pokračuje po parc.č. 9/5, 9/4, 9/3 a prochází přes parc.č. 121 vnějšími hranicemi parc.č. 123, 124, 125 a ulicí Klepary parc.č. 2933, vnější hranicí parc.č. 1164, přechází parc.č. 2911, dále jde vnější hranicí parc.č. 1196 přes parc.č. 2911, pokračuje vnější hranicí parc.č. 1083, přechází ulicí K Náměstí parc.č. 2918 k parc.č. 67, kde se hranice uzavírá.Rubrika: Obecně závazné vyhláškyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky