26.11.2020 Svátek slaví Artur

Vyhláška č. 4/2004 – O místních komunikacích

Vyhláška č. 4/2004 – O místních komunikacích

Rada města Brušperk se dne 10. června 2004 usnesla podle § 102 odst. 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 11 téhož zákona a v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů1) toto nařízení města:

 

ČLÁNEK 1

Základní ustanovení

 

1.1.           Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která – včetně její součástí a příslušenství – slouží převážně místní dopravě na území města.

1.2.           Vlastníkem a správcem místních komunikací je město Brušperk.

 

ČLÁNEK 2

Zastavení a stání vozidel

 

2.1.      Na místních komunikacích je zastavení a stání vozidel možné pouze v místech, kde nedochází k porušení ustanovení platných právních předpisů2).

2.2.      Řešení místních úprav zastavování, státní a parkování motorových vozidel, přívěsů a návěsů, budování parkovacích a odstavných ploch zabezpečuje Městský úřad Brušperk (dále jen MěÚ) po projednání s oddělením dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie České republiky (dále jen oddělení DI OŘ Policie ČR).

2.3.      Odstavování nákladních a obytných přívěsů a návěsů na ostatních veřejných prostranstvích povoluje MěÚ formou povolení3) a toto odstavování podléhá místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství4).

2.4.      Zastavování a stání vozidel na chodníku je povoleno pouze na místech opatřených příslušnou dopravní značkou. V ostatních případech je zastavování a stání vozidel na chodníku zakázáno.

ČLÁNEK 3

Vyhrazená stání

 

3.1.      Rozhodnutí o povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro stání5) a 3) silničního motorového vozidla na místních komunikacích vydává v souladu s právními předpisy1)a 2) po projednání s oddělením DI OŘ Policie ČR a správcem komunikace MěÚ. Zřizování vyhrazených parkovacích míst pro stání vozidel jiným způsobem se nepovoluje.

3.2.      Vyznačení vyhrazeného parkovacího místa pro stání provádí správce místní komunikace na základě rozhodnutí o povolení dle odst. 3.1. a na základě písemné objednávky žadatele na náklady žadatele.

3.3.            Poplatky za vyhrazené parkování jsou upraveny obecně závaznou vyhláškou města4).

3.4.            Povolení5) je majitel povinen umístit na viditelném místě za předním sklem vozidla.

           

ČLÁNEK 4

Veřejné parkoviště

4.1.      Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní komunikace nebo samostatná místní komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla.

4.2.      Na území města jsou k účelu odst. 4.1. vyčleněna dvě veřejná parkoviště bez poplatku (za domem č.p. 26 a za domem č.p. 48) a jedno veřejné parkoviště, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy6) (dále jen „placené parkování“).

4.3.      Veřejná parkoviště musí být vyznačena příslušnou dopravní značkou dle zákona2) a placené parkování navíc informační tabulí o režimu parkoviště, zejména o jeho provozní době a sazbě za placené parkování.

4.4.      Rozmístění placeného parkoviště, jeho provozní doba, sazby za parkování na parkovišti a další závazné podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. Tato příloha je nedílnou součástí nařízení.

4.5.      Dokladem o oprávněnosti parkování na placeném parkovišti je platný parkovací lístek nebo parkovací karta7). Parkovací lístek vydává proti zaplacení obsluha parkoviště, parkovací kartu vystavuje MěÚ.

 

ČLÁNEK 5

Údržba místních komunikací

 

5.1.      Sjízdnost a schůdnost místní komunikace definuje § 26, odpovědnost za škody § 27 a zabezpečení místní komunikace § 28 zákona1).

5.2.             Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost a schůdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobě sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

5.3.             Údržbu místních komunikací, jejich sjízdnost a schůdnost zabezpečuje město smluvně. Ve smlouvě s ohledem na2) stanoví zejména:

–     rozdělení místních komunikací do I. až III. pořadí s ohledem na jejich dopravní význam a určení,

         limity údržby místních komunikací v I. až III. pořadí,

         čištění a údržbu místních komunikací před zimním obdobím včetně zabezpečení funkčnosti jejich odvodnění,

            –      čištění a údržbu místních komunikací, zvláště pak po zimním období včetně údržby a vyčištění dopravních značek.

Součástí smlouvy bude celkový plán údržby místních komunikací.

5.4.             Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území města hraničí s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možnosti tuto závadu odstranit a u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

5.5.             Město nebude zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí pro malý dopravní význam u těchto místních komunikací a jejich úseků:

–     na všech místních komunikacích vycházejících ze zastavěného území města od posledního rodinného domku hraničícího s touto místní komunikací,

–     na úseku místní komunikace vedoucí do Obecního lesa (od spojnice vodní nádrže Brušperk 1 a 2),

–     na úseku místní komunikace kolem přehrady č. 1 vyjma místní komunikace vedoucí po její hrázi,

–     pěšinu mezi místní komunikací K Pastevníku a kapličkou na Antonínově,

–     chodník a schody mezi místní komunikací K Pastevníku a místní komunikací Antonínov.

            Všechny tyto úseky je město povinno označit podle zvláštního předpisu2).

 

ČLÁNEK 6

Závěrečná ustanovení

 

6.1.      Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů8).

6.2.      Dohled nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení provádějí pracovníci MěÚ.

6.3.            Toto nařízení bylo schváleno radou města dne 10. června 2004 a nabývá:

6.3.1.                platnosti patnáctým dnem po dni jeho vyvěšení,

6.3.2.                účinnosti dnem 1. srpna 2004.

6.4.      Dnem 1. srpna 2004 se ruší v plném rozsahu platnost Nařízení města č. 01/2001 o místních komunikacích včetně přílohy č. 1.

___________________________________________________________________________

1)   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2)   Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3)   Na vydání povolení se nevztahují ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

4)   Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

5)   Povolení obsahuje:

      – evidenční číslo povolení

      – typ vozidla

      – SPZ (registrační značku) vozidla

      – jméno majitele (provozovatele) vozidla, jeho bydliště, resp. sídlo firmy nebo organizace

      – přesnou specifikaci místa, pro které toto povolení platí

      – dobu platnosti

      – razítko MěÚ, datum vystavení a podpis.

      Povolení je pro každý kalendářní rok odlišeno jiným barevným podkladem.

6)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

7)   Parkovací karta obsahuje:

      – evideční číslo kartyk

      – SPZ (registrační značku) vozidla, resp. název firmy

      – dobu platnosti

      – razítko MěÚ, datum vystavení a podpis.

      Parkovací karata je pro každý kalendářní rok odlišena jiným barevným podkladem.

8)   Hlava II, díl 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Ivan Krupník, starosta                                                       Ing. Pavel Káňa, místostarosta

 

Den schválení:                  10. 6. 2004

Den vyhlášení:                 11. 6. 2004

Den platnosti:                    26. 6. 2004

Den účinnosti                      1. 8. 2004

 

MĚSTO BRUŠPERK

 

Příloha č. 1

k Nařízení města č. 4/2004 o místních komunikacích

 

Placená parkoviště

(k bodu 4. 4. Nařízení města)

 

4.4.1.                    Lokalita parkoviště

                                                                                                     Sazba                            Provozní doba

                                                                                                     Kč/půlden                   prac.dny          sobota

                         Náměstí J. Á. Komenského                    15,–                              08,00-12,00    07.00-11.00

                                                                                                                                           14,00-17,30                      

 

4.4.2.                    Parkující má možnost zaplatit parkovné za dobu do 30 minut a to 5,– Kč.

 

4.4.3.                    Mimo uvedenou provozní dobu a v neděli se poplatek na parkovišti neplatí. Poplatek za parkování však se platí za vozidla parkující na parkovišti při zahájení jeho provozní doby.

 

4.4.4.                    Uvedené sazby platí pro osobní motorová vozidla bez přívěsu i s přívěsem a pro motocykly.

 

4.4.5.                    Parkování na placeném parkovišti si lze předplatit na jeden rok a to za sazbu 1 000,– Kč za jedno parkovací místo.

 

4.4.6.                    Městský úřad má právo v nutných případech omezit nebo zcela zrušit provoz parkoviště na nezbytně nutnou dobu.Rubrika: Obecně závazné vyhláškyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky