30.10.2020 Svátek slaví Tadeáš

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Město Brušperk, okres Frýdek-Místek, zastoupené starostou města Ing. Petrem Měkýšem.

2. Důvod a způsob založení

Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), současná právní úprava zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura obce

Zastupitelstvo města
orgány zastupitelstva města:

 • finanční výbor
 • kontrolní výbor

Rada města
poradní a iniciativní orgány rady města:

 • sociální a zdravotní komise
 • kulturní komise
 • pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny
 • redakční rada Brušperského zpravodaje
 • komise pro děti, mládež, tělovýchovu a sport

Městský úřad tvoří uvolnění členové zastupitelstva – starosta a místostarosta, tajemník MěÚ a 12 zaměstnanců zařazených do městského úřadu z toho 10 úředníků samosprávného územního celku, začleněných do dvou odborů:

 • OFMVV (odbor financí, majetku a vnitřních věcí), jehož součástí je matrika, která má vymezený správní obvod pro město Brušperk a obec Krmelín.
 • SÚ (stavební úřad), který plní funkci Stavebního úřadu pro katastrální území města Brušperk a obcí: Hukvaldy, Fryčovice, Krmelín a Starou Ves nad Ondřejnicí.

Součásti Městského úřadu je i pracovní skupina v počtu 11 pracovníků.

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: K Náměstí 22, 739 44 Brušperk, okres Frýdek-Místek
Telefon: 591 144 451
Oficiální www stránka: http://www.brusperk-mesto.cz
E-mail: urad@brusperk-mesto.cz
Úřední desky jsou umístněny na náměstí J. A. Komenského a na oficiálních www stránkách města.

5. Případné platby můžete poukázat

Banka ČSOB, a. s., Č. účtu 190526977/0300
Platby lze uhradit i v hotovosti na OFMVV MěÚ Brušperk, kancelář č. 108.

6. IČ

00296538

7. DIČ

CZ 00296538

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce zde

9. Závěrečný účet minulého roku

10. Žádosti o informace

možno podávat v elektronické podobě nebo ústně či písemně na Městském úřadě v Brušperku

11. Příjem žádosti a dalších podání

Městský úřad Brušperk, kancelář č.102 , možno i v elektronické podobě na e-mailové adrese urad@brusperk-mesto.cz

12. Opravné prostředky

Městský úřad Brušperk, kancelář č.102 , možno i v elektronické podobě na e-mailové adrese urad@brusperk-mesto.cz při splnění zákonných podmínek

13. Formuláře

Žádost o poskytnutí formuláře je možno se obrátit přímo na Městský úřad v Brušperku. Formuláře ke stažení jsou umístěny na internetové adrese: www.formulare-ke-stazeni.cz.

14. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla naleznete zde.

15. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

najdete na internetové adrese – http://portal.gov.cziwps/portal/_s.155/708.

16. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

V platném znění naleznete tyto zákony na internetové adrese: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Brušperk

17. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytování informací stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

Sazebník výše úhrad:

 • 1.1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie činí
  • černobílá formát A4 jednostranná kopie z volných listů 3,00 Kč
  • oboustranná kopie z volných listů 4,00 Kč
  • jednostranná kopie z vázaných předloh 4,00 Kč
  • oboustranná kopie z vázaných předloh 5,00 Kč
  • formát A3 jednostranná kopie z volných listů 5,00 Kč
  • oboustranná kopie z volných listů 6,00 Kč
  • jednostranná kopie z vázaných předloh 6,00 Kč
  • oboustranná kopie z vázaných předloh 7,00 Kč
 • 1.2. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči činí
  • CD a DVD 10,00 Kč
 • 1.3. cena počítačového výstupu, je-li informace poskytnuta formou počítačového tisku činí za jednu stránku
  • černobílý formát A4 3,00 Kč
  • barevný formát A4 5,00 Kč
 • 1.4. poštovné, je-li informace na vyžádání zaslána poštou – dle
  • sazebníku poštovních služeb
 • 1.5. osobní náklady, přesáhne-li doba vyhledávání a zpracování informace
  • 1 hodinu činí za každou další započatou hodinu 180,00 Kč

Úplná pravidla pro poskytování informací jsou stanovena aktualizovanými zásadami upravující postupy orgánů města při poskytování informací zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacícm ve znění pozdějších předpisů, které schválila rady města na své 4. schůzi dne 9. února 2011 a jsou k dispozici na MěÚ Brušperk.

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

19. Seznam organizací

 • Základní škola Vojtěcha Martínka – příspěvková organizace
 • Mateřská škola Brušperk – příspěvková organizace
 • Základní umělecká škola Jožky Matěje – příspěvková organizace
 • Domov pro seniory Ondráš – příspěvková organizace
 • Městská knihovna Brušperk – organizační složka města

20. Elektronický registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Elektronický registr oznámení podle zákona o střetu zájmů zdeKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky