26.11.2020 Svátek slaví Artur

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2003

Návrh rozpočtu na rok 2003 je sestaven jak v příjmových, tak výdajových položkách jako reálný.

Daňové příjmy (tř. 1) jsou navrženy v souladu s prognózou růstu daní státního rozpočtu vyšší proti skutečnosti o cca 6 % (+ 1,2 mil. Kč).

Nedaňové příjmy (tř. 2) v rozpočtu na rok 2003 proti skutečnosti roku 2002 klesají (-1,3 mil. Kč). Je to dáno zejména změnou účtování nyní už příspěvkové organizace „Mateřská škola a školní jídelna“, kdy příjem za stravné (účet 3141/2111) a prodané obědy pro domov důchodců (6171/2324) zůstávají příjmem příspěvkové organizace MŠ.

Kapitálové příjmy (tř. 3) a dotace (tř. 4) jsou navrženy k současnému datu na bázi dosud známých skutečností. V průběhu roku bude snaha obě tyto účetní třídy v maximální míře zvýšit.

Náklady rozpočtu roku 2003 byly ovlivněny 3 akcemi, které přecházely z roku 2002. Jedná se o:

1. proplacení dokončených prací spojených s pokládkou živičného povrchu na ulici J. Matěje v částce 947 tis. Kč

2. dokončení II. etapy rekonstrukce šaten na městském stadiónu v ceně 1 550 tis. Kč

3. zhotovení interiéru městské knihovny v částce 1 150 tis. Kč.

 

V návrhu rozpočtu jsou dále zapracovány tyto větší investiční akce:

a) pokládka živičných povrchů v lokalitě Borošín u vodojemu

b) pokládka živičného povrchu na křižovatce ulic Gruntovní, Hřbitovní a Kovářská

c) pokládka živičného povrchu na spojnici ulic Nábřeží a Zahradní

d) předláždění a oprava komunikací kolem ZUŠ a Valy (Klepary)

e) opravy podlah, výměna dveří a ústřední vytápění v budově MěÚ

f) vybudování počítačové sítě MěÚ

g) rekonstrukce schodiště, pavlače a fasády v nádvoří budovy radnice

h) postupná rekonstrukce vody, odpadů a drobné stavební úpravy v obecních domech

i) generální oprava střechy na 1. pavilonu MŠ

j) postupná výměna lavic, oprava tělocvičny, pokračování v opravách střech ZŠ

k) oprava západní fasády Národního domu

l) pokrytí nárůstu mzdových prostředků a navýšení stavu o 1 pracovníka městského úřadu.

 

Kromě těchto větších investic rozpočet pokrývá celou řadu dalších, nezbytně nutných výdajů. Jedná se zejména o:

rozšíření a aktualizace digitálního zpracování katastru města a jeho sítí, nákup kopírovací techniky, opravy  komunikací, výstavba chodníků, dovybavení kanceláří, potřeby sociálního fondu, úpravy na sociálním zařízení na hřbitově, dovybavení pracovní čety, plošná deratizace, preventivní opravy mostů, zkvalitnění vysílání lokální televize, péče o vzhled obce, příspěvky na zájmovou činnost sportovní a společenskou, zajištění provozu příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, DDO), půjčky občanům na modernizaci bytového fondu, nové projekty aj. Výše nákladů na jednotlivé investiční i neinvestiční akce je stanovena odhadem. Při výběrovém řízení nebo konkrétním zadání budou tyto nákladové položky upřesňovány.

 

V měsíci červnu bude „Rada Státního fondu životního prostředí ČR“ schvalovat žádost města o dotaci na výstavbu ČOV. Zejména z tohoto důvodu respektuje rozpočet zásadu opatrnosti a předpokládaná rezerva je navržena ve výši 1,4 mil. Kč. Podle vývoje situace jak v příjmových, tak výdajových položkách budou předkládány v průběhu roku případné rozpočtové opatření.

 Rubrika: Rozpočty a závěrečné účtyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky