26.11.2020 Svátek slaví Artur

Usnesení 37. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 37. schůze rady města Brušperka konané dne 15. června 2009

RM-37/SCHVALUJE

1215.    Program 37. schůze rady města.

1216.    Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

1217.    Doplnění odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2009 ve výši odpisů  4 805,00 Kč.

1218.    Rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 do peněžních fondů následovně:

Základní škola V. Martínka

Zlepšený výsledek hospodaření                                                         424 726,31 Kč

z toho:

– hlavní činnost                                                                                     218 502,26 Kč

– hospodářská  činnost                                                                           206 224,05 Kč

 

do fondu odměn                                                                                  40 000,00 Kč

z toho:

– ZŠ, hlavní činnost                                                                                  20 000,00 Kč

– hospodářská činnost                                                                               20 000,00 Kč

 

do rezervního fondu                                                                          384 726,31 Kč

z toho:

– ZŠ, hlavní činnost                                                                                198 502,26 Kč  

– hospodářská činnost                                                                             186 224,05 Kč

 

Mateřská škola Brušperk

Zlepšený výsledek hospodaření                                                           202 792,50 Kč

z toho:

– hospodářská  činnost                                                                              202 792,50 Kč

 

do rezervního fondu                                                                            202 792,50 Kč

 

Domov pro seniory Ondráš

Zlepšený výsledek hospodaření                                                         1 558 610,98 Kč

z toho:

– hlavní činnost                                                                                      1 558 610,98

 

do fondu odměn                                                                                 158 000,00 

do rezervního fondu                                                                          1 400 610,98 

1219.    Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní školy V. Martínka, Brušperk, okres Frýdek-Místek za rok 2008 ve výši 424 726,31 Kč.

1220.    Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace za rok 2008 ve výši  202 792,50 Kč.

1221.    Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Domova pro seniory ONDRÁŠ za rok 2008 ve výši 1 558 610,98 Kč.

1222.    Smlouvu o dílo na tisk Brušperského zpravodaje, firmě H-computers, Pavel Herich, Ostravská 83/39, Hlučín, IČ 73249009, za cenu 15 840,00 Kč při nákladu 1600 ks měsíčně o dvaceti osmi stranách.Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1223.    Smlouvu o dílo na opravu živičných povrchů MK na ul. Soukenické a části ul. Gruntovní firmě ALPINE CZ s r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286 za cenu 1 072 521 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1224.    Smlouvu o dílo „Restaurování pískovcového kříže s vícedílnými architektonickými prvky z Brušperku, místní část Borošín“ s MgA. Jakubem Gajdou, akademickým sochařem a restaurátorem, Studentská 1772, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 49375822 za cenu 158 050 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1225.    Mandátní smlouvu č. C 08/09-MS s firmou CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., Tvorkovských 2016/17, 709 79 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 48392928 na přípravu a organizační zajištění veřejné zakázky „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“ a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1226.    Smlouvu o dílo s firmou UNIGEO, a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ 45192260 na zhotovení posudku k ověření základových poměrů k výstavbě rodinných domků v lokalitě „Pastevník“ v celkové hodnotě 111 310,- Kč bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1227.    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Karel Vala-VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 11540621 na vícepráce na akci „Výstavbu chodníku na části ulice Fryčovická“ v celkové hodnotě 144,6 tis. Kč a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy.

1228.    Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě o dílo č.2008-3-128 na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce mostu ev.č.M1-Cvekův most přes Ondřejnici“, kterým se mění doba plnění a rozšiřuje se předmět smlouvy. Současně zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.

1229.    Dodatek č. 1, k Nájemní smlouvě s Římskokatolickou farností Brušperk, na pronájem místa na věži kostela pro zařízení na provozování lokální televizní stanice LOCAL TV Brušperk, kterým se upravilo nájemné z 2 000 Kč na 2 126 Kč/rok vč.DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu tohoto dodatku.

1230.    Smlouvu o provozování lokálního televizního vysílání se společnostmi LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, IČ 48394866 za měsíční cenu 9 180 Kč bez DPH a B PLUS TV a.s., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, IČ 47677481 za měsíční cenu 4 590 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1231.    Smlouvu o dílo o provedení prací na rekonstrukci stropu šaten 2. stupně ZŠ v Brušperku sádrokartonovým podhledem s firmou DUPLOMONT spol. s r.o., Nogova 363/9, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ 25354710 za cenu 191 828 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1232.    Smlouvu o dílo o provedení prací na rekonstrukci elektroinstalace šaten 2.stupně ZŠ v Brušperku s firmou Zdeněk Keller OREM, Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 18491715 za cenu 99 239,6 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1233.    Uzavření darovací smlouvy (darování věci movité) v rámci projektu Komplexní orientační turistický informační systém MSK mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692 jako dárcem a městem Brušperk jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování 2 ks velkoplošných orientačních panelů.

1234.    Smlouvu o pronájmu silničního pozemku pro zvláštní užívání (realizace stavební akce „Brušperk – výstavba chodníku na ul. Fryčovická II. etapa) č. FM/8/b/2009/Sk mezi pronajímatelem Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, IČ 00095711 a nájemcem Městem Brušperk za cenu 9 071 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1235.    Smlouvu o poskytnutí daňového poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty s Ing. Jiřím Turoněm, se sídlem Palackého 689/2, 736 01  Havířov-Město, IČ 47173548 za ceny uvedené v článku III. smlouvy. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1236.    Odměny ředitelům školských zařízení – příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 2009 dle předlohy č. 19.

1237.    Výše platů ředitelů příspěvkových organizací základní a mateřské školy s účinností od 01.06.2009.

1238.    Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 29. června 2009 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.          Zahájení.

2.          Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.          Připomínky a podněty občanů.

4.         Návrh závěrečného účtu města Brušperka a jeho příspěvkových organizací za rok 2008.

5.          Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2008.

6.          Návrh rozpočtového opatření RO č. 2-Z/2009.

7.          Prodej pozemků v lokalitě „Pastevník“.

8.          Převody majetku města.

9.         Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2008.

10.        Pořízení územního plánu města Brušperka.

11.        Program rozvoje města Brušperka pro rok 2009.

12.        Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

13.               Závěr.

 

RM-37/NESCHVALUJE

1239.    Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Brušperka Okresnímu mysliveckému spolku ve Frýdku-Místku, se sídlem Hliník 1600, 738 01 Frýdek-Místek, na pokrytí nákladů spojených s věcnými odměnami pro děti základních a mateřských škol povodí Ondřejnice za jejich výtvarné práce, v souvislosti s konáním akce Chovatelské přehlídky trofejí lovecké sezóny 2008.

 

RM – 37/REVOKUJE

1240.    Usnesení RM-33/ROZHODUJE, bod 1109 s náhradou:

RM – 37/ROZHODUJE, bod 1248.1248

 

RM-37/ROZHODUJE

1241.    O výběru nejvhodnější nabídky na tisk Brušperského zpravodaje, firmě H-computers, Pavel Herich, Ostravská 83/39, Hlučín, IČ 73249009.

1242.    O výběru nejvhodnější nabídky na opravu živičných povrchů MK na ul. Soukenické a části ul. Gruntovní a spojnice ulic Soukenické a Hřbitovní  „u Cveka“ firmě ALPINE CZ s r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286.

1243.    O přímém zadání zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce na pískovcovém kříži s vícedílnými architektonickými prvky z Brušperku, kulturní památce města, rejstř.č. 16344/8-630. Restaurátorské práce provede MgA. Jakub Gajda, akademický sochař a restaurátor, Studentská 1772, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 49375822.

1244.    O výběru nejvhodnější nabídky na provedení prací na rekonstrukci stropu šaten 2. stupně ZŠ v Brušperku sádrokartonovým podhledem od firmy DUPLOMONT spol. s r.o., Nogova 363/9, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ 25354710.

1245.    O výběru nejvhodnější nabídky na provedení prací na rekonstrukci elektroinstalace šaten 2. stupně ZŠ v Brušperku od firmy Zdeněk Keller OREM, Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 18491715.

1246.    O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu od 1.7.2009 – 30.9.2009:

§               Pan Jaroslav Petr, K Svaté vodě 1086, byt č. 8.

O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu od 1.7.2009 – 31.12.2009:

§               Pan Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086, byt č. 2,

§               pan Jaroslav Baláž, Staroveská 270, byt č. 2,

§               pan František Adamovský, paní Julie Štarhová, K Svaté vodě 1086, byt č. 3.

O prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu od 1.7.2009 – 30.6.2010:

§               Slečna Pavla Chalupová a pan Vladimír Holaň, K Svaté vodě 572, byt č. 7,

§               paní Jana Stralčínská, slečna Lucie Stralčínská, pan Patrik Lagron, K Svaté vodě 573,          byt č. 3.

1247.                O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu č. 6 na ulici Dráhy 471 s panem Milanem Tichým a paní Miroslavou Tichou, Brušperk, Nábřeží 898 od 1.7.2009 – 30.6.2010.

1248.    O uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Brušperku č. p. 22 ze dne 16.4.1992 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Brušperk a společností Telefónika O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ 601 93 336, jehož předmětem je úprava nájemného s každoročním navýšením nájmu o úroveň inflace předchozího kalendářního roku počínaje rokem 2010. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 5.

1249.    O uzavření nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a panem Jiřím Strýčkem, bytem Brušperk, Borošínská 1099 jejímž předmětem je nájem části pozemku 2903/1 ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 na dobu neurčitou s platností od 1.7.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu ve výši 7 Kč/m2/rok.  Současně zmocňuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

1250.    O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 SK Brušperk, IČ 45235457 na realizaci projektů „Letní fotbalová škola pro přípravku“ ve výši 20 000 Kč, „Zimní liga mládeže“ ve výši 6 000 Kč,  „Letní soustředění starších a mladších žáků“ ve výši 27 000 Kč, „Zimní soustředění mužstva dorostenců“ ve výši 6 000 Kč a pro trenéry ve výši 31 600Kč.

1251.    O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 Sboru dobrovolných hasičů,  64121178 na realizaci projektu „Soustředění mladších a starších žáků SDH“ ve výši 9 000 Kč a pro vedoucí ve výši 7 200 Kč.

1252.    O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 Sdružení přátel školy ZŠ VM Brušperk, IČ 709144501 na realizaci projektů „Pěvecká soutěž KARAOKE“ ve výši 2 000 Kč, „Předvánoční školní turnaj ve florbalu – 2.stupeň“ ve výši 2 000 Kč.

1253.    O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk, 45235210, oddílu stolního tenisu na realizaci projektů „Letní soustředění nejlepších stolních tenistů z řad mládeže klubu“ ve výši 6 000 Kč, „Letní soustředění mládeže v Brušperku s výukou stolního tenisu a tenisu“ ve výši 1 000 Kč, „Přebor Povodí Ondřejnice a Vánoční turnaj ve stolním tenisu“ ve výši 6 000 Kč a pro trenéry ve výši 7 200 Kč.

1254.    O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 Svazu skautů a skautek-JUNÁK, IČ 61963879 na realizaci projektu „Skautská pouť 2009“ ve výši 3 000 Kč a pro vedoucí ve výši 4 000 Kč.

1255.    O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 AP klubu Brušperk, o.s., IČ 22726276 na realizaci projektu „Soustředění AP klubu ZŠ Brušperk“ ve výši 12 000 Kč.

1256.    O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 SK Brušperk, IČ 45235457 na realizaci projektů „Letní fotbalová škola pro přípravku“ ve výši 20 000 Kč, „Zimní liga mládeže“ ve výši 6 000 Kč,  „Letní soustředění starších a mladších žáků“ ve výši 27 000 Kč, „Zimní soustředění mužstva dorostenců“ ve výši 6 000 Kč a pro trenéry ve výši 31 600 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1257.    O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 Sboru dobrovolných hasičů,  64121178 na realizaci projektu „Soustředění mladších a starších žáků SDH“ ve výši 9 000 Kč a pro vedoucí ve výši 7 200 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1258.    O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 Sdružení přátel školy ZŠ VM Brušperk, IČ 709144501 na realizaci projektů „Pěvecká soutěž KARAOKE“ ve výši 2 000 Kč, „Předvánoční školní turnaj ve florbalu – 2.stupeň“ ve výši 2 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1259.    O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk, 45235210, oddílu stolního tenisu na realizaci projektů „Letní soustředění nejlepších stolních tenistů z řad mládeže klubu“ ve výši 6 000 Kč, „Letní soustředění mládeže v Brušperku s výukou stolního tenisu a tenisu“ ve výši 1 000 Kč, „Přebor Povodí Ondřejnice a Vánoční turnaj ve stolním tenisu“ ve výši 6 000 Kč a pro trenéry ve výši 7 200 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1260.    O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 Svazu skautů a skautek-JUNÁK, IČ 61963879 na realizaci projektu „Skautská pouť 2009“ ve výši 3 000 Kč a pro vedoucí ve výši 4 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1261.    O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 AP klubu Brušperk, o.s., IČ 22726276 na realizaci projektu „Soustředění AP klubu ZŠ Brušperk“ ve výši 12 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM-37/SOUHLASÍ

1262.    S nabytím daru příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, IČ 75 026 431, a to 12 kusů vodovodních baterií včetně montáže pro dětské umývárny od pana Zdeňka Pavlase, Brušperk, U Tří lip 951.

 

RM-37/UKLÁDÁ

1263.    Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace v roce 2009 ve výši 4 805,00 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk, a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: ředitelka MŠ

T: dle textu

1264.    Jednat s Ing. Kollárem o odpovědnosti za vysílání televizních materiálů po obsahové stránce, aby plně odpovídaly příslušným právním předpisům a o možnosti případné sankce za jejich nedodržení.

Z: místostarosta

T: ihned

1265.    Ukončit členství města Brušperka ve svazku Sdružení obecních televizí (SOTV) se sídlem ve Vratimově, Frýdecká ul. 853, 739 32  Vratimov. 

Z: místostarosta

T: ihned

 

RM-37/DOPORUČUJE ZM

ZM – 13/SCHVALUJE

1266.    Závěrečný účet města Brušperka a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

ZM – 13/BERE NA VĚDOMÍ

1267.    Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2008.

ZM – 13/SCHVALUJE

1268.    Rozpočtové opatření RO č. 2-R/2009 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 1 049 500 Kč.

ZM – 13/ROZHODUJE

1269.    O prodeji pozemků parc. č. 1948/5 (č.1), parc. č. 1948/11 (č.2), parc. č. 1948/6 (č.3), parc. č. 1948/8 (č.6), parc. č. 1948/15 (č.11), parc. č. 1960/22 (č.12), parc. č. 1960/14 (č.18), parc. č. 1960/5 (č.24), parc. č. 1960/4 (č.26) přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1.100 Kč/m2.

ZM – 13/ROZHODUJE

1270.    O prodeji pozemků parc. č. 1948/9 (č.7) a parc. č. 1960/18 (č.16) přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1.000 Kč/m2.

ZM – 13/ BERE NA VĚDOMÍ

1271.    Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2008.

ZM – 13/SCHVALUJE

1272.    Pořízení nového územního plánu města Brušperka.

ZM – 13/SCHVALUJE

1273.    Program rozvoje města Brušperka pro rok 2009. 

 

RM-37/BERE NA VĚDOMÍ

1274.    Kontrolu plnění úkolů rady města.

1275.    Přehled plnění úkolů uložených na 12. zasedání ZM a podnětů občanů z 12. zasedání ZM.

1276.    Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 10.06.2009.

1277.    Informace ze zápisu č. 06/2009 sociální a zdravotní komise rady města.

1278.    Den 8. červenec 2009 jako plánovaný termín konání 38. schůze rady města.

 

V Brušperku 15. června 2009

Zapsala: Petra Kopčáková, DisRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky