5.7.2020 Svátek slaví Státní svátek - Cyril a Metoděj

Usnesení 01. rady města

1. schůze rady města Brušerk konané dne 27. listopadu 2002

RM – 1/SCHVALUJE

1. Program 1. schůze rady města.

2. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

3. Text výběrového řízení o použití účelového „Fondu rozvoje bydlení“ od 1. 4. 2003.

4. Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2003:

–   Domova důchodců Ondráš výši Kč 2 200 000,-

–   Základní školy ve výši Kč 2 104 250,- jako dotaci OÚ na mzdy a

                                           Kč 437 500,- jako příspěvek města na provoz

–   Mateřské školy a školní jídelny ve výši Kč 487 500,-.

5. Program 2. zasedání zastupitelstva města dne 4. prosince 2002 v 15.30 hodin v sále ND:

a)   Zahájení.

b)   Rozpočtové provizorium města na I. čtvrtletí 2003.

c)   Návrhy, dotazy, připomínky a podněty občanů města.

d)   Zřízení výborů zastupitelstva města.

e)   Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města,

f)    Jednací řád zastupitelstva města.

g)   Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

6. Prodloužení nájemní smlouvy Dětského domova v Brušperku na období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 za stávajících podmínek a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

7. Smlouvu o výpůjčce drobných předmětů mezi Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, Frýdek-Místek a městem Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

8. Změnu obsaženou v dodatku smlouvy řešící vypracování projektové dokumentace dle požadavku památkářů s Architektonickou kanceláří ing. arch. Šonovského ve výši Kč 7 875,-a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

9. Poskytnutí peněžní částky ve výši Kč 25 000,- jako zálohy na příspěvek na činnost TJ Sokol Brušperk pro rok 2003. Záloha je poskytnuta v souvislosti s úhradou nákladů na plynofikaci objektu sokolovny.

 

RM – 1/STANOVÍ

1. Právo uzavírat manželství formou občanského sňatku v souladu se zákonem č. 210/1998 Sb. a užívat závěsného odznaku se státním znakem České republiky podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. při významných příležitostech a občanských obřadech místostarostovi a dalšímu členu zastupitelstva města Mgr. Jaroslavě Neuwirthové. Starostovi města vyplývá toto právo ze zákona o rodině č. 210/1998 Sb. v platném znění.

2. Ing. Ivana Krupníka jako zástupce pojištěnců do Správní rady OP VZP. Jako náhradníka stanoví Ing. Pavla Káňu.

 

RM – 1/DOPORUČUJE ZM

1. ZM – 2/SCHVALUJE

    Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí roku 2003 ve výši

    Kč 10 500 000,-.

2. ZM – 2/SCHVALUJE

    Jednací řád zastupitelstva města Brušperk.

3. ZM – 2/RUŠÍ

    V plném rozsahu bod č. 16/STANOVILO z usnesení 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.6.2002.

4. ZM – 2/ROZHODUJE

    O peněžitém plnění poskytovaném členům výborů zastupitelstva města a to měsíční částkou ve výši Kč 300,- dnem jejich zvolení do funkcí.

5. ZM – 2/STANOVÍ

    Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města na dobu od 1. března 2002 do 31. října 2002 takto:

a) členům rady města a předsedům výborů ve výši Kč 1 300,-

b) ostatním členům zastupitelstva města ve výši Kč 440,-.

Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města pro volební období 2002 až 2006 takto:

a) členům rady města a předsedům výborů ve výši Kč 1 300,- a to dnem jejich zvolení do funkcí

b) členům zastupitelstva města ve výši Kč 440,- a to dnem složení slibu člena zastupitelstva města.

 

RM – 1/BERE NA VĚDOMÍ

1. Stavy na účtech města k 22. 11. 2002 a výši finančních prostředků k 31. 12. 2002.

 

RM – 1/UKLÁDÁ

1. Připravit kompletní materiál ke zřízení (zrušení, setrvání) komisí rady města a jmenování (odvolání) jejich členů

    Z: místostarosta

    T: 2. schůze rady města.

2. Zabezpečit v působnosti městského úřadu jednotnost předkládaných materiálů v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva města Brušperk – článek 4

    Z: tajemník MěÚ

    T: průběžný.

3. Stanovit správním řízením seznam místních komunikací

    Z: OFMaVV

    T: 15. 12. 2002.

 

RM – 1/INFORMACE

starosty:

1. O schůzce s vedením SK Brušperk o dílčí stavební úpravě v projektu na rekonstrukci šaten travnatého hřiště.

 

V Brušperku 3. prosince 2002

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

 

Ověření usnesení: Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky