6.6.2020 Svátek slaví Norbert

Usnesení 12. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 12. schůze rady města Brušperk konané dne 8. srpna 2007

RM-12/SCHVALUJE

384.     Program 12. schůze rady města.

385.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

386.     Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění vysílání LOCAL TV Brušperk s firmou Ing. Ludvík Kollár – TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ: 12473405, který prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

387.     Smlouvu o dílo na „Výstavbu chodníku na části ul. Krmelínská vč. dešťové kanalizace“ s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613 za cenu 1 864 523 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

388.    Smlouvu o dílo na opravy překopů na místních komunikacích po přepojení nemovitostí na veřejnou kanalizační síť s firmou Technické služby, a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 60793716 za cenu 235 928,90 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

389.     Zajištění oprav nerovností na MK tryskovou technologií CZ Jetpacher s firmou Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45193118 za cenu max. 30 000 Kč/vozová jednotka vč. DPH.

390.     Nákup dvou mobilních klimatizačních jednotek – typ SPLIT od firmy ANIT CZ, s. r. o., Junácká 1077, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, IČ: 26791625 za celkovou cenu včetně DPH 39 979 Kč.

391.    Smlouvu o dílo na opravu MK s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 127 000 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-12/ROZHODUJE

392.    O poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk – ČSTV, IČ: 45235210 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s reprezentací města Brušperk v soutěži stolních tenistů a postupem do II. ligy skupiny B.

393.    O uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí – restaurace a jejího technického zázemí v Národním domě, Náměstí J. Á. Komenského 9 mezi městem Brušperk, IČ: 00296538 a společností IPM Plus, s. r. o., IČ: 27802001 se sídlem Brušperk, Náměstí J. Á. Komenského 31 na dobu určitou, a to od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2027. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí.

394.    O uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2919 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Náměstí J. Á. Komenského k provozování 4 parkovacích míst od 1. 9. 2007 a venkovního posezení u cukrárny od 1. 1. 2008, oba na dobu neurčitou, mezi městem Brušperk, IČ: 00296538 a společností IPM Plus, s. r. o., IČ: 27802001 se sídlem Brušperk, Náměstí J. Á. Komenského 31. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o nájmu části pozemku.

395.    O výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba chodníku na části ul. Krmelínská vč. dešťové kanalizace“ a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmy Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613.

396.    O výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba chodníku na části ul. Fryčovická a výstavba ocelové lávky přes vodoteč Horní Koťbach“ a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmy Karel Vala-VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ: 11540621.

397.    O uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu č. 1 na ulici Dráhy č. p. 471 s:

§  paní Galinou Tsarkovou, K Náměstí č. p. 26 od 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008.

Současně zmocňuje starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

RM-12/REVOKUJE

398.    Usnesení RM-11/DOPORUČUJE ZM, ZM-5/ROZHODUJE, bod 373 s náhradou:

RM-12/ROZHODUJE, bod 392

399.    Usnesení RM-11/SCHVALUJE, bod 348 s náhradou:

RM-12/SCHVALUJE, bod 388

400.    Usnesení RM-9/UKLÁDÁ, bod 302 s náhradou:

RM-12/UKLÁDÁ, bod 409

RM-12/UKLÁDÁ

401.    Projednat se stavebním úřadem změnu využití části sportovně-rekreačního areálu u škvárového hřiště.

Z: Starosta

T: 13. RM

402.     Předložit materiál týkající se rozboru počtu poplatníků za shromažďování a likvidaci komunálního odpadu za rok 2006.

Z: Tajemník MěÚ

T: 13. RM

403.    Předkládat aktuální tabulku „Vývoj jednotlivých měsíčních daňových příjmů v Kč“.

Z: Vedoucí OFMVV

T: Každá schůze RM

404.    Zařadit do rozpočtového opatření RO č. I-R/2007 navýšení finančních prostředků – mzdových nároků nového pedagogického zaměstnance příspěvkové organizace – ZŠ V. Martínka ve výši 50 000 Kč, a to v oddíle, § 3113 na položce 5331 se současným převedením těchto prostředků z rozpočtové rezervy – oddílu, § 6409, položky 5901.

Z. Vedoucí OFMVV

T: 13. RM

405.    Zařadit do rozpočtového opatření RO č. I-R/2007 navýšení finančních prostředků na výstavbu chodníků ve výši 300 000 Kč, a to v oddíle, § 2219 na položce 6121 se současným převedením těchto prostředků z rozpočtové rezervy – oddílu, § 6409, položky 5901.

Z: Vedoucí OFMVV

T: 13. RM

406.    Připravit smlouvu o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu chůze a jízdy k domu č. p. 31 na pozemku parc. č. 84/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2

Z: Vedoucí OFMVV

T: 13. RM

407.        Projednat s firmou Jan Slabý rozsah méně prací na stavbu dešťové kanalizace uvedené v projektové dokumentaci na části ulice Krmelínské.

Z: Starosta

T: 13. RM

408.    Přepracovat ceník pronájmu sportovní haly.

Z: Vedení ZŠ a místostarosta

T: 13. RM

409.    Zajistit dopravní značení začátek, konec zóny 30 km (IS25 a IS25b) o zákaz stání nákladních automobilů.

Z: Tajemník MěÚ

T: Září 2007

410.    Prověřit, zda na parkoviště zdravotního střediska na ulici Fryčovická lze, pro noční hodiny, umístit ceduli se zákazem zastavení.

Z: Tajemník

T: Ihned

RM-12/BERE NA VĚDOMÍ

411.    Kontrolu plnění úkolů minulých schůzí RM.

412.    Splnění úkolu starosty ZM 4-/UKLÁDÁ, bod 84.

413.    Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací k 2. 8. 2007.

414.    Informaci o návrhu zařazení financování mzdových nároků nového pedagogického zaměstnance příspěvkové organizace – ZŠ V. Martínka pro školní rok 2007/2008 do rozpočtu města ve výši 50 000 Kč formou rozpočtového opatření RO č. I-R/2007.

415.    Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

416.    Rozhodnutí o souhlasu Obvodního báňského úřadu v Ostravě se skutečným čerpáním finanční rezervy v roce 2007 na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků ovlivněných hornickou činností.

417.    Den 29. srpna 2007 jako plánovaný termín konání 13. schůze rady města.     

K 9. bodu programu 12. RM nazvané „Poskytnutí dotace na zachování a obnovu kulturní památky – domu č. p.15“ nebylo přijato žádné usnesení.

V Brušperku 8. srpna 2007, Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Ing. Jiří Dlouhý,

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky