6.6.2020 Svátek slaví Norbert

Usnesení 13. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 13. schůze rady města Brušperk konané dne 29. srpna 2007

RM-13/SCHVALUJE

418.     Program 13. schůze rady města.

419.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka.

420.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ: 11540613 na „Výstavbu chodníku na části ul. Krmelínská včetně dešťové kanalizace“, kterýpopisuje rozsah méně prací v celkové výši 217 984 Kč včetně DPH. Celková cena díla se tím mění na 1 646 539 Kč včetně DPH.  Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

421.     Záměr vydat publikaci o dějinách Brušperka u příležitosti 740. výročí založení našeho města Brušperka.

422.     Ceny za pronájem sportovní haly platné od 1. 9. 2007 dle předlohy č. 11.

RM-13/ROZHODUJE

423.     O záměru města prodat část pozemku parc. č. 1668/4 ostatní plocha o výměře 206 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická, stavebniny za cenu ve výši 200 Kč/m2.

424.     O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu chůze a jízdy k domu č. p. 31 po pozemku parc. č. 84/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2 k. ú. Brušperk mezi městem Brušperk, IČ: 00296538, jakožto povinným z věcného břemene a za stranu oprávněnou z věcného břemene společností IPM Plus, s. r. o., IČ: 27802001 se sídlem Náměstí J. Á. Komenského 31, 739 44  Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

425.     O jednostranném zvýšení nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 ve výši 8,7 % aktuálního nájemného.

RM-13/SVĚŘUJE

426.     Starostovi města působnost v záležitosti uzavírání smluv o pronájmu nemovitého majetku, a to z části, konkrétně ve věci rozhodování o záměru pronájmu nemovitého majetku a uložení zveřejnění pronájmu nemovitého majetku odboru financí, majetku a vnitřních věcí MěÚ Brušperk s tím, že v případě, že starosta v této věci nerozhodne, projedná ji znovu a rozhodne rada města.

RM-13/UKLÁDÁ

427.     Připravit vytipování lokalit pro zpracování projektové dokumentace na napojení na čistírnu odpadních vod.

Z: Místostarosta, Ing. Káňa

T: 14. RM

428.     Připravit návrh na umístění dětských atrakcí ve sportovně-rekreačním areálu.

Z: Místostarosta

T: 15. RM

429.     Zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 1668/4 ostatní plocha o výměře 206 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická, stavebniny na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: Tajemník MěÚ

T: Ihned

430.     Přizvat Mgr. Petra Juřáka na schůzi rady města za účelem projednání obsahu a podmínek vydání připravované publikace o dějinách Brušperka.

Z: Místostarosta

T: 14. RM

431.     Vyzvat pana Cveka k vyčíslení přímých škod v souvislosti s výstavbou kanalizace.

Z: Starosta

T: Ihned

432.     Vytyčení a zajištění souhlasu Povodí Odry s vybudováním části cyklotrasy v lokalitě Skalka.

Z: Tajemník MěÚ a místostarosta

T: Do konce r. 2007

RM-13/DOPORUČUJE ZM

ZM-5/ROZHODUJE

433.     O převodu nemovité věci – části pozemku par. č. 1668/4 ostatní plocha o výměře 206 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická, stavebníny za cenu ve výši 200 Kč/m2.

ZM-5/UKLÁDÁ

434.     Zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na zateplení a výměnu oken v objektech ZŠ a MŠ.

Z: Starosta

T: Březen 2008

ZM-5/UKLÁDÁ

435.     Zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na přístavbu bazénu k bývalého objektu Dětského domova .

Z: Starosta

T: Březen 2008

ZM-5/UKLÁDÁ

436.     Prověřit možnosti získat dotace pro realizaci akcí: zateplení a výměnu oken v objektech ZŠ a MŠ a přístavbu bazénu k bývalému objektu Dětského domova.

Z: Ředitel ZŠ, místostarosta

T: Rok 2008

RM-13/BERE NA VĚDOMÍ

437.     Rozbor počtu poplatníků v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2006.

438.     Doložení splnění úkolu starosty města v ukládací části usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 20. června 2007, a to ZM 4/UKLÁDÁ, bod 84 – nápravná opatření z auditu.

439.     Plnění úkolu č. RM-9/UKLÁDÁ, bod 296.

440.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

441.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 23.8.2007.

442.     Výsledky hospodaření města Brušperk a příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova pro seniory Ondráš k 30. 6. 2007.

443.     Informaci o možnosti svěření působnosti v záležitosti rozhodování o uzavírání nájemních smluv z rady města na starostu města.

444.     Informaci o závěru protokolu z místního šetření provedení výměny střešní krytiny domu č. p. 15, Náměstí J. Á. Komenského, k.ú. Brušperk, konané dne 10. 8. 2007, které bylo provedeno odborem územního a ekonomického rozvoje Magistrátu města Frýdek-Místek a zároveň informaci o odložení nápravy nevhodných úprav na předmětné nemovité kulturní památce a způsobu proplacení dotace z Programu regenerace MPZ 2007 na měsíc říjen (max. listopad 2007).

445.     Den 19. září 2007 jako plánovaný termín konání 14. schůze rady města.

V Brušperku 29. srpna 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky