6.12.2019 Svátek slaví Mikuláš

Usnesení 14. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze rady města Brušperka konané dne 19. září 2007

RM-14/SCHVALUJE

446.     Pozměněný program 14. schůze rady města.

447.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

448.     Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 26. září 2007 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.         Zahájení.

2.         Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.         Připomínky a podněty občanů.

4.         Rozpočtové opatření RO č.1-Z/2007.

5.         Převody majetku města.

6.         Zpracování projektové dokumentace na investiční akce města.

7.         Vyhodnocení žádostí o použití účelového Fondu rozvoje bydlení podle OZV          č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.

8.         Zadání změny č. 5 územního plánu města Brušperk.

9.         Návrh změny Jednacího řádu  zastupitelstva města Brušperka.

10.       Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

11.              Závěr.

449.     Smlouvu na vybavení skateboardové dráhy ve sportovně-rekreačním areálu in-line překážkami s firmou Strojosvit a. s., Vrchlického 844/22, Krnov, IČ: 25824813 za cenu 78 906 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.  

450.    Smlouvu o poskytnutí programového vybavení pro zpracování mzdové agendy MěÚ a Domova pro seniory Ondráš s firmou DATACENTRUM system&consulting, a. s., Kloboukova 77/1235, 148 00  Praha 11, IČ: 25631721 za cenu 25 830 Kč bez DPH a čtvrtletní aktualizaci ve výši 2 280 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

451.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na pokládku živičného povrchu skateboardové dráhy v nově budovaném sportovně-rekreačním areálu u škvárového hřiště s firmou ALPINE CZ, stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 54 545 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

452.     Smlouvu o dílo na rekonstrukci kanalizačního řádu DN 250 v délce 44 m a příprava podkladu pro pokládku živičného povrchu na části parcely p. č. 642 k. ú. Brušperk sloužící jako místní komunikace v lokalitě ul. Staroveská s firmou Karel Vala – VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ: 11540621 za cenu 138 028 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

453.     Poskytnutí jednorázového příspěvku z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 na úhradu dlužného nájemného za II. čtvrtletí roku 2007 panu Jiřímu Sedlákovi, bytem Brušperk, K Náměstí 26 ve výši 6 000 Kč.

RM-14/ROZHODUJE
454.     O výběru nejvhodnější zakázky malého rozsahu na nákup vybavení skateboardové dráhy ve sportovně-rekreačním areálu in-line překážkami a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmyStrojosvit a. s., Vrchlického 844/22, Krnov, IČ: 25824813.

455.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na rekonstrukci kanalizačního řádu DN 250 a přípravu podkladu pro pokládku živičného povrchu na části pozemku parc. č. 642 k. ú. Brušperk sloužící jako místní komunikace v lokalitě ul. Staroveská firmě Karel Vala – VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ: 11540621.

456.     O prodloužení smluv o nájmu obecních bytů s:

§  panem Petrem Janiurkem a panem Petrem Skřenkem, K Svaté vodě 1086, byt č. 2 od 1. 10. 2007 – 31. 12. 2007,

      – panem Františkem Adamovským a paní Julií Štarhovou, K Svaté vodě 1086, byt č. 3 od 1. 10. 2007 – 31. 12. 2007.

457.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sdružení přátel ZŠ V. Martínka Brušperk, IČ: 70914451 na realizaci projektu „Účast AP klubu Brušperk na soutěži malých formací“ ve výši 7 020 Kč.

458.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sportovnímu klubu Brušperk, IČ: 45235457 na realizaci projektu „Zimní liga mládeže“ ve výši 5 000 Kč.

459.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sportovnímu klubu Brušperk, IČ: 45235457 na realizaci projektu „Sportovní soustředění mládeže“ ve výši 15 000 Kč.

460.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sdružení přátel ZŠ V. Martínka Brušperk, IČ: 70914451 na realizaci projektu „Účast AP klubu Brušperk na soutěži malých formací“ ve výši 7 020 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

461.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sportovnímu klubu Brušperk, IČ: 45235457 na realizaci projektu „Zimní liga mládeže“ ve výši 5 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

462.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sportovnímu klubu Brušperk, IČ: 45235457 na realizaci projektu „Sportovní soustředění mládeže“ ve výši 15 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.         

463.     O nákupu frankovacího stroje od firmy Xertec a. s., U Továren 770/1B, 102 00 Praha 10, IČ: 27399508 za cenu 59 381 Kč vč. DPH.

RM-14/REVOKUJE

464.     Usnesení RM-12/UKLÁDÁ, body 404 a 405 bez náhrady.

465.     Usnesení RM-11/DOPORUČUJE ZM, ZM-5/ROZHODUJE, bod 374 bez náhrady.

RM-14/UKLÁDÁ

466.     Připravit nová kritéria pro zařazení žádostí do seznamu na nájem obecního bytu v majetku města Brušperk.

Z: Tajemník MěÚ

T: 30. 11. 2007

467.     Zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení lokalit Dráhy I., Dráhy II., Dráhy III., Fryčovická a  Borošín firmě KONEKO, spol. s r. o.

Z: Starosta

T: Do konce září 2007

468.     Připravit návrh řešení nového smluvního vztahu s blížícím se termínem ukončení smlouvy mezi Městem Brušperk a společností zajišťující provozování veřejného osvětlení.

Z: Tajemník MěÚ

T: 15. RM

469.     Předložit doplněný materiál k předloze 6/TAJ/1, bod 3.

Z: Tajemník MěÚ

T: 15. RM

470.     Zařadit do rozpočtu města Brušperk na rok 2008 finanční dar ve výši 10 000 Kč příspěvkové organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek za účelem spolufinancování sociální služby poskytované občance města.

Z: Vedoucí OFMVV

T: Při zpracování rozpočtu na rok 2008

RM-14/DOPORUČUJE ZM

ZM-5/SCHVALUJE

471.     Rozpočtové opatření RO č. 1-Z/2007 ve výši 0 Kč dle přílohy.

ZM-5/ROZHODUJE

472.     O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Věře Chýlkové, bytem Brušperk, Antonínov 641 na změnu vytápění z pevných paliv na paliva ekologická u rodinného domu č. p. 641 v celkové výši 30 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

ZM-5/ROZHODUJE

473.     O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Markétě Dřevíkovské, bytem Brušperk, Staroveská 788 na výměnu oken u rodinného domu č. p. 788 v celkové výši 30 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.

ZM-5/SCHVALUJE

474.     Vyřadit podnět č. 23 z dalšího projednávání změny č. 5 územního plánu města Brušperka.

ZM-5/SCHVALUJE

475.     V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. „Zadání změny č. 5 územního plánu města Brušperk“.

RM-14/BERE NA VĚDOMÍ

476.     Informace podané p. Mgr. Juřákem o publikacích ke 740. výročí založení města Brušperka.

477.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

478.     Změnu právní subjektivity u společnosti zajišťující provozování zařízení veřejného osvětlení z Energetiky Vítkovice a. s. na ČEZ Energetické služby, s. r. o., IČ: 27804721, člen skupiny ČEZ.

479.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 13. 9. 2007.

480.     Průběžnou informaci o změnách zákonů související s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

481.     Informace ze zápisu č.7/2007 sociální a zdravotní komise rady města.

482.     Den 10. října 2007 jako předpokládaný termín konání 15. schůze rady města.

K 3. bodu programu 14. RM nazvanému „Návrh předlohy člena zastupitelstva města k projednání v ZM – předl. č. 10“ a k 11. bodu programu 14. RM nazvanému „Žádost o finanční příspěvek na akci Lašského společenství, o. s. – předl. č. 8“ nebyla přijata žádná usnesení.

V Brušperku 19. září 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření zápisu: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky