13.12.2019 Svátek slaví Lucie

Usnesení 15. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 15. schůze rady města Brušperka konané dne 17. října 2007

RM-15/SCHVALUJE

483.     Program 15. schůze rady města.

484.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Jiřího Pasyka.

485.     Nákup a montáž atrakcí a herních prvků s možností jejich rozšíření, vč. skákací trampolíny, na vybavení dětského hřiště ve sportovně-rekreačním areálu od firmy GALA DŘEVO s. r. o., Skalice-Záhoří, Frýdek-Místek, IČ 00560464 za max. cenu 250 000 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

486.     Smlouvu o dílo na opravu fasády objektu č. p. 860 s firmou Ing. Tomáš Šulák realizace staveb, Brušperská 591, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 11191708 za cenu 844 662 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

487.     Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace č. 119 c s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, IČ 45192286 za cenu 246 210 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

488.     Smlouvu o dílo na opravu fasád kapliček na ul. Antonínov a Dr. Martínka s firmou Ing. Tomáš Šulák realizace staveb, Brušperská 591, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 11191708 za celkovou cenu 81 539 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

489.     Smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene, které spočívá ve vedení podzemního kabelového vedení a práva vstupu a vjezdu na pozemky specifikované v příloze smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ 27232425. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

490.     Smlouvu na pronájem veřejného prostranství na části ul. K Náměstí na p. č. 2918 a části pozemku u DPS p. č. 1956/1 vše k. ú. Brušperk firmě SEWER s. r. o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava Kunčičky, IČ: 25371240 dle OZV č. 5/2003 ve znění pozdějších předpisů, což činí částku minimálně 185 500 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

491.     Smlouvu o nájmu části silničního tělesa pro zvláštní užívání se Správou silnic MSK, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 0095711, středisko FM, Horymírova 2287, 738 33  Frýdek-Místek za cenu 543 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 

492.     Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku JPO II SDH města Brušperka v celkové výši 12 100 Kč mezi poskytovatelemMoravskoslezským krajem, IČ 70890692 a příjemcem městem Brušperk, IČ 00296538. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

493.     Směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Brušperk za rok 2007.

494.     Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka v roce 2007 pro trenéry a vedoucí v neziskových organizacích.

495.     Odměny předsedům komisí rady města za 3. čtvrtletí 2007 dle upravené předlohy č. 15.

496.     Zápis do kroniky města za rok 2004 a vyplacení odměny kronikářce města Mgr. Jaroslavě Neuwirthové dle dohody.

497.     Odměny za vydání publikace „Historie Brušperka“ a za vydání publikace „Brušperské proměny“ Mgr. Petru Juřákovi dle předlohy č. 17.

498.     Navýšení cen za nájem pozemku z hrobových míst dle Výměru Ministerstva financí č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006 na 7 Kč/m2/rok u smluv, které nabyly platnosti od 1. 1. 2007.

499.     Finanční navýšení ceny vánočního balíčku pro obyvatele Domova pro seniory Ondráš, příspěvkové organizaci z 50 Kč na 100 Kč/1 balíček.

500.     Úpravu ceníku za pronájem sportovní haly pro brušperskou mládež na 300 Kč/hod. a zařazení objednávek na jednorázové pronájmy pro vyplnění volných hodin ze tří dnů na 24 hodin předem.

501.     Vrátit přeplatek za rozvoz obědů občanům organizovaným v Českém svazu bojovníků za svobodu a to za léta 2006 a 2007.

RM-15/ROZHODUJE

502.     O výběru nejvhodnější zakázky malého rozsahu na vybavení dětského hřiště ve sportovně-rekreačním areálu atrakcemi a herními prvky a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmyGALA DŘEVO s. r. o., Skalice-Záhoří, Frýdek-Místek, IČ 00560464.

503.     O výběru nejvhodnější nabídky u zakázky malého rozsahu na opravu fasády objektu č. p. 860 s firmou Ing. Tomáš Šulák realizace staveb, Brušperská 591, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 11191708.

504.     O výběru nejvhodnější nabídky u zakázky malého rozsahu na opravu místní komunikace č. 119 c s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286.

505.     O výběru nejvhodnější nabídky u zakázky malého rozsahu na opravu fasád kapliček na ul. Antonínov a Dr. Martínka s firmou Ing. Tomáš Šulák realizace staveb, Brušperská 591, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 11191708.

506.     O rozšíření veřejného osvětlení na ul. Fryčovické o 2 světelné body v úseku od odbočky k nemovitosti č. p. 136 po nemovitost č. p. 127 směrem na Fryčovice.

507.     O pronájmu veřejného prostranství na části ul. K Náměstí na p. č. 2918 a části pozemku u DPS p. č. 1956/1 vše k. ú. Brušperk firmě SEWER s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava Kunčičky, IČ: 25371240 dle OZV č. 5/2003.

508.     O přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku JPO II SDH města Brušperka v celkové výši 12 100 Kč.

509.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Tělovýchovné jednotě Brušperk, oddílu stolního tenisu, IČ 45235210 na realizaci projektu „Vánoční turnaj ve stolním tenise“ ve výši 8 000 Kč.

510.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Brušperk, IČ 70914451 na realizaci projektu „Turnaj žáků 6. a 7. tříd ve florbalu“ ve výši 4 000 Kč.

511.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Brušperk, IČ 70914451 na činnost florbalového klubu při ZŠ Brušperk ve výši 10 980 Kč.

512.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Tělovýchovné jednotě Brušperk, oddílu stolního tenisu, IČ 45235210 na realizaci projektu „Vánoční turnaj ve stolním tenise“ ve výši 8 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

513.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Brušperk, IČ 70914451 na realizaci projektu „Turnaj žáků 6. a 7. tříd ve florbalu“ ve výši 4 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

514.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Brušperk, IČ 70914451 na činnost florbalového klubu při ZŠ Brušperk ve výši 10 980 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

515.     O přijetí věcného daru PC od Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Současně zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.

516.     O poskytnutí navýšení finančního příspěvku Lašskému společenství, o. s. o 2 000 Kč z rozpočtu města Brušperka na rok 2007.

517.     O vrácení zálohy 5 000 Kč všem žadatelům, jejichž podnět v rámci změny č. 5 územního plánu města Brušperka byl vyřazen.

518.     Vyčlenit na náměstí 16 parkovacích míst pro vlastníky parkovacích karet.

519.     O nákupu samolepících fólií na knihy pro Městskou knihovnu Brušperk o rozměru A4 a A3 včetně jejího řezače od firmy Ceiba s. r. o., U Elektry 8, 198 00  Praha 9, IČ 25609033 za cenu maximálně 17 000 Kč včetně DPH.

RM-15/SOUHLASÍ
520.     S tím, aby příspěvková organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk použila část svého rezervního fondu ve výši 94 371 Kč k posílení investičního fondu za účelem pokrytí investičních nákladů na akci Rekonstrukce výdejny a Odvětrání sklepů v budově Základní školy.

521.     S textem dopisu na pana Oldřicha Cveka.

RM-15/UKLÁDÁ

522.     Projednat s firmou SEWER s. r. o., Ostrava-Kunčičky finanční kompenzaci za neuvedení povrchu komunikace do původního stavu v částce odpovídající položkovému rozpočtu z výběrového řízení.

Z: Starosta

T: 18. 10. 2007

523.     Seznámit obchodníky, jejichž provozovny se nacházejí na ul. K Náměstí s harmonogramem prováděných prací při akci rekonstrukce kanalizace.

Z: Tajemník MěÚ

T: Ihned

524.     Zařadit do druhého rozpočtového opatření města Brušperka v roce 2007 přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku JPO II SDH města v celkové výši 12 100 Kč, a to do příjmové části rozpočtu, tř. 4, na položku 4122.

Z: Vedoucí OFMVV

T: Při zpracování druhého rozpočtového opatření města Brušperka v roce 2007

525.     Vyhotovit věcný rozpis neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku JPO II SDH města Brušperka v celkové výši 12 100 Kč a zajistit jeho odsouhlasení ředitelem příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Z: Tajemník MěÚ

T: Před čerpáním finančních prostředků z dotace

526.     Doplnit první čtení „Kritérií pro zařazení do seznamu o nájem bytu a kritérií pro nájem bytu v majetku města Brušperka“ o náměty a připomínky členů rady města.

Z: Tajemník MěÚ

T: 16. RM

527.     Připravit podmínky smlouvy a způsob prodeje pozemků v lokalitě Pastevník.

Z: Starosta

T: 15. 11. 2007

528.     Oslovit vlastníky domů a podnikatele na náměstí J. A. Komenského, za účelem ročního pronájmu parkovacích míst.

Z: OFMVV

T: 21. 11. 2007

RM-15/BERE NA VĚDOMÍ

529.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

530.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 11. 10. 2007.

531.     Informaci o stavu rozpracovanosti úkolů z 5. zasedání zastupitelstva města.

532.     Doplněné první čtení „Kritérií pro zařazení žádostí do seznamu o nájem bytu a kritérií pro nájem bytu v majetku města Brušperka“.

533.     Odstoupení dvou členů kulturní komise dle přílohy.

534.     Informaci o průběhu přípravy výstavby a financování lokality „Pastevník“.

535.     Informace ze zápisu č. 8/2007 sociální a zdravotní komise rady města.

536.     Den 14. listopadu 2007 jako plánovaný termín konání 16. schůze rady města.

V Brušperku 17. října 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Jiří Pasyk

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky