13.12.2019 Svátek slaví Lucie

Usnesení 16. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 16. schůze rady města Brušperka konané dne 14. listopadu 2007

RM-16/SCHVALUJE

537.     Program 16. schůze rady města.

538.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka.

539.     Smlouvu o pronájmu veřejného prostranství na části ulic Borošínská a Antonínov na par. č. 2903/1, 1475 a 1522 vše k. ú. Brušperk s firmou Plastmont inženýrské sítě s. r. o., Polanecká 833, 721 07  Ostrava – Svinov, IČ 26851679 dle OZV č. 5/2003 ve znění pozdějších změn, což činí 299 940 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

540.     Dodatek č. 4 s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613 na provádění zimní údržby na místních komunikacích v Brušperku. Dodatkem se zvyšují ceny zimní údržby a materiálu dle příloh č. 1 a č. 2. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

541.     Smlouvu na zpracování projektové dokumentace „Rozšíření stokové sítě města Brušperka“ lokalit přehrada 1, 2, Dráhy a Borošín s firmou KONEKO, spol. s r. o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00577758 za cenu 416 262 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

542.     „Kritéria pro zařazení žádosti do seznamu o nájem bytu a kritéria pro nájem bytu v majetku města Brušperka“ s účinností od 1. 1. 2008.

543.     Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí na k. ú. Brušperk v lokalitě „Pastevník“ s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-16/ROZHODUJE
544.     O poskytnutí dotace manželům Pavle a Mgr. Pavlovi Plečkovým, bytem Brušperk, Náměstí J. A. Komenského 15 na zachování a obnovu kulturní památky – domu č. p. 15 ve výši 25 000 Kč, a to podílem příspěvku města ve výši 8 000 Kč a příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007 pro městskou památkovou zónu Brušperk ve výši 17 000 Kč.

545.     O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace manželům Pavle a Mgr. Pavlovi Plečkovým, bytem Brušperk, Náměstí J. Á. Komenského 15 na zachování a obnovu kulturní památky – domu č. p. 15 ve výši 25 000 Kč, a to podílem příspěvku města ve výši 8 000 Kč a příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007 pro městskou památkovou zónu Brušperk ve výši 17 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

546.     O zadání zakázky malého rozsahu firmě KONEKO, spol. s r. o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, na zpracování projektové dokumentace lokalit přehrada 1, 2, Dráhy a Borošín.

547.     O zadání zakázky malého rozsahu firmě V. I. T. Vít Novák, Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek na zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v lokalitě „Pastevník“ za cenu 26 775 Kč včetně DPH. Firma byla vybrána na základě tří oslovených zájemců.

548.     O záměru města směnit nemovitý majetek – díl „i“ pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha o výměře 20 m2 a díl „j“ pozemku parc. č. 1944/1 ostatní plocha o výměře 72 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Pastevník.

549.     O uzavření dodatku č. 6 k dohodě o pronájmu veřejného prostranství ze dne 21. května 2001 pod č. j. 56/809/2001/Šp. mezi městem Brušperk, IČ 00296538 a panem Janem Pflegrem, Kokory 234, Přerov na užívání veřejného prostranství v lokalitě škvárového hřiště na k. ú. Brušperk za účelem umístění technického zařízení atrakcí v době konání brušperské pouti za cenu ve výši 130 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

550.     O uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene: práva zpětné koupě pro MěstNV Brušperk zapsaného na LV č. 685 na listině Usnesení soudu číslo deníku 514/1949, POLVZ: 82/1977, Z-400082/1977-802 mezi účastníky smlouvy městem Brušperk, IČ 00296538 a panem Janem Vágnerem, bytem Brušperk, Borošínská 600. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

551.     O uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene: práva zpětné koupě pro obec Brušperk zapsaného na LV č. 685 na listině Usnesení soudu číslo deníku 679/1947, POLVZ: 82/1977, Z-400082/1977-802 mezi účastníky smlouvy městem Brušperk, IČ 00296538 a panem Janem Vágnerem, bytem Brušperk, Borošínská 600. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

552.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 TJ Sokol Brušperk, oddílu stolnímu tenisu, IČ 45235210 pro trenéry ve výši 6 000 Kč.

553.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Svazu skautů a skautek ČR – Junák, IČ 61963879 pro vedoucí ve výši 3 000 Kč.

554.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 454235457 pro trenéry kopané ve výši 36 000 Kč.

555.     O poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Svazu postižených civilizačními chorobami, IČ 75035341 pro cvičitelky ve výši 5 000 Kč.

556.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 TJ Sokol Brušperk, oddílu stolnímu tenisu, IČ 45235210 pro trenéry ve výši 6 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

557.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Svazu skautů a skautek ČR – Junák, IČ 61963879 pro vedoucí ve výši 3 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

558.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 454235457 pro trenéry kopané ve výši 36 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

559.     O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brušperka pro rok 2007 Svazu postiženým civilizačními chorobami, IČ 75035341 pro cvičitelky ve výši 5 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-16/SOUHLASÍ

560.     S tím, aby příspěvková organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk použila část svého rezervního fondu ve výši 20 200 Kč k posílení investičního fondu za účelem pokrytí investičních nákladů na projektovou dokumentaci akcí Rekonstrukce výdejny a Odvětrání sklepů v budově základní školy.

RM-16/UKLÁDÁ

561.     Projednat s vlastníky dotčených pozemků možnosti k vybudování cyklotrasy v lokalitě „Skalka“.

Z: Místostarosta

T: 17. RM

562.     Projednat s panem Milatem a s ostatními vlastníky souhlas s provedením kanalizace na předmětných pozemcích v lokalitě Dráhy.

Z: Místostarosta

T: 30. 11. 2007

563.     Zveřejnit záměr města směnit nemovitý majetek – díl „i“ pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha o výměře 20 m2 a díl „j“ pozemku parc. č. 1944/1 ostatní plocha o výměře 72 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Pastevník na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: Tajemník MěÚ

T: Ihned

564.     Zajistit posouzení stavu stromů na městském hřbitově s Ing. Fajkisem, soudním znalcem.

Z: Tajemník MěÚ

T: 30. 11. 2007

565.     Připravit cenovou kalkulaci tzv. „transportní plošiny“ v Základní škole V. Martínka v Brušperku pro tělesně postižené.

Z: Tajemník MěÚ, ředitel ZŠ

T: 17. RM

566.     Připravit znění odpovědi na dopisy pana Miloně Kladivy ze dne 4. 10. 2007 č.j. 1632/2007, Ing. Ireny Macháčkové ze dne 26. 10. 2007 č.j. 1845/2007 a paní Anny Vichrové ze dne 18. 9. 2007, č.j. 1528/2007.

Z: OFMVV

T: 17. schůze RM

RM-16/DOPORUČUJE ZM

ZM-6/ROZHODUJE

567.     O směně nemovité věci – dílu „i“ pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha o výměře 20 m2 a dílu „j“ pozemku parc. č. 1944/1 ostatní plocha o výměře 72 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Pastevník. Současně zmocňuje starostu k podpisu směnné smlouvy.

ZM-6/ROZHODUJE

568.     O prominutí pohledávky ve výši 27 350 Kč za nájem městské tržnice panu Manh Hung Tranovi, poslední známé místo pobytu v ČR Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 226.

RM-16/BERE NA VĚDOMÍ

569.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

570.     Informaci ředitele Základní školy V. Martínka o současné situaci této příspěvkové organizace města.

571.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 8.11.2007.

572.     Výsledky hospodaření města Brušperk a příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova pro seniory Ondráš k 30. 9. 2007.

573.     Smlouvu o výpůjčce částí prostor garáží o výměře 28 m2 za účelem garážování autobusu Karosa, který je ve vlastnictví SK Brušperk. Smlouva je uzavřena s Českou republikou – ministerstvem vnitra, zastoupenou PČR, správou Sm kraje, ul. 30. dubna 24, 728 99  Ostrava, IČ 00007064.

574.     Informaci o tom, že odbor územního a ekonomického rozvoje Magistrátu města Frýdek-Místek požádal znaleckou kancelář o komplexní odborné posouzení problematiky nevhodných úprav kulturní památky domu č. p. 15 respektive č. p. 16 na náměstí J. A. Komenského a o následné navržení opatření k úpravě oplechované atiky u předmětných nemovitostí.

575.     Předběžné informace k návrhu rozpočtu města Brušperka na rok 2008 ve vazbě na legislativní úpravy daňových zákonů v souvislosti s reformou veřejných financí a stabilizací veřejných rozpočtů.

576.     Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

577.     Den 12. prosince 2007 jako plánovaný termín konání 17. schůze rady města.

V Brušperku 14. listopadu 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Jiří Pasyk

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky