6.6.2020 Svátek slaví Norbert

Usnesení 17. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 17. schůze rady města Brušperka konané dne 16. prosince 2007

RM-17/SCHVALUJE

578.      Program 17. schůze rady města.

579.      Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

580.      Znění odpovědí na dopisy od předsedkyně sdružení LAŠANKY – KMŽ, o. s. Ing. Ireny Macháčkové a občanů Anny Vichrové a Miloně Kladivy.

581.      Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění vysílání LOCAL TV Brušperk s firmou Ing. Ludvík Kollár -TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ: 12473405, který prodlužuje platnost smlouvy do 30. 6. 2008. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

582.      Smlouvu o bezúplatném odevzdání nepotřebného majetku Policie ČR, Správy SM kraje, ul. 30. dubna 24, 728 09 Ostrava, IČ 00007064 automobilu VW Transportér 2,4, D70X1C Syncro. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

583.      Smlouvu na programové vybavení pěti počítačů na MěÚ s firmou ASPI, a. s., Pechova 42, 615 00 Brno, IČ 63077639 za cenu roční aktualizace 9 331 Kč bez DPH a za využití služby klient/server za cenu 2 840 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

584.      Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací č. 119 c, vjezdu do Mateřské školy u MK č. 59 b a části MK č. 39 b, s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286 za cenu 381 627 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

585.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu částí místních komunikací 41 b, chodníku ke schodům vedoucím na Antonínov a části MK u ul. Fryčovické s firmouALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 za cenu 312 581 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

586.      Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 19. prosince 2007 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.         Zahájení.

2.         Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.         Připomínky a podněty občanů.

4.         Návrh rozpočtového opatření RO č. 2-Z/2007.

5.         Návrh rozpočtového provizoria města Brušperka na 1. čtvrtletí 2008.

6.         Prodej a směna majetku města.

7.         Návrh řešení pro zachování vysílání lokálních televizí.

8.         Prominutí pohledávky (za nájem městské tržnice).

9.         Revokace usnesení ZM-5/SCHVALUJE, bod 94 s náhradou.

10.       Návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva města Brušperka.

11.       Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

12.               Závěr.

587.      Smlouvu na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy Základní školy V. Martínka v Brušperku“ firmě EUROPROJEKT, s. r. o. Build and technology, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 26843226 za cenu 351 050 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

588.      Smlouvu na zpracování projektové dokumentace „Přístavba plaveckého bazénu“ firmě Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1, IČ 12658391 za cenu 699 720 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

589.      Výši odměn za II. pololetí 2007 ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města dle předlohy č. 14.

590.      Poskytnutí jednorázového příspěvku z rozpočtu města na zakoupení uhlí rodině Rozehnalové a Mikušové, trvale bytem Brušperk, Dráhy 449 ve výši 4 000 Kč.

RM-17ROZHODUJE

591.      O dodávce a montáži dopravního značení pro vyhrazené parkování na náměstí J. Á. Komenského od firmy SLUMEKO s. r. o., Štefánikova 58, 742 21  Kopřivnice, IČ 25376021 za cenu 22 486 Kč vč. DPH, které bude vymezovat 16 placených míst pro občany bydlící a firmy podnikající na náměstí a 2 stání pro tělesně postižené občany.

592.      O prodloužení smluv o nájmu obecních bytů od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 s:

§  Doležil Romana a Andrea, K Náměstí 22,

§  Cholava Petr a Gabriela, Jožky Matěje 215,

§  Žemba Vladimír, Dráhy 471, byt č. 2,

§  Berková Alena, Dráhy 471, byt č. 4,

§  Zawadová Marie, Dráhy 471, byt č. 5,

§  Hrubý Rostislav a Leona, Dráhy 471, byt č.8,

§  Bouzek Pavel a Silvie, K Svaté vodě 572, byt č. 1,

§  Kupka Vladimír a Petra, K Svaté vodě 572, byt č. 6,

§  Kozelská Iva, K Svaté vodě 572, byt č. 8,

§  Blažejovská Antonie, K Svaté vodě 573, byt č. 2,

§  Šťastná Andrea, K Svaté vodě 573, byt č. 5,

§  Křístková Hana, K Svaté vodě 573, byt č. 6,

§  Čanecký David a Radomíra, K Svaté vodě 581, byt č. 1,

§  Dlouhý Roman a Renáta, K Svaté vodě 582, byt č. 1,

§  Kupka Vladimír, K Pastevníku 860, byt č. 5,

§  Lanča Ivan, K Svaté vodě 1086, byt č. 1,

§  Kubů Luděk, K Svaté vodě 1086, byt. č. 5,

§  Žukovský Vilém, K Svaté vodě 1086, byt č. 6,

§  Laník Petr a Zdeňka, Sportovní 1088, byt č. 2.

O prodloužení smluv na nájem obecních bytů od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 s:

§  Žabenská Kateřina, Dráhy 471, byt č. 3,

§  Hruškovská Eva, Dráhy 471, byt č. 7,

§  Křepelková Eva, K Svaté vodě 572, byt č. 4,

§  Chalupová Pavla a Holaň Vladimír, K Svaté vodě 572, byt č. 7,

§  Kocman Tomáš a Hanzelková Eva, K Svaté vodě 581, byt č. 2,

§  Lariš Bohuslav, K Svaté vodě 1086, byt č. 7,

§  Štulíková Eva, Sportovní 1088, byt č. 3.

O prodloužení smluv na nájem obecního bytu od 1. 1. 2008 – 30. 6. 2008 s:

§  Baláž Jaroslav, Staroveská 270, byt č. 2,

§  Klímková Lucie, Dráhy 471, byt č. 6.

O prodloužení smluv na nájem obecního bytu od 1. 1. 2008 – 31. 3. 2008 s:

§  Janiurek Petr a Skřenek Petr, K Svaté vodě 1086, byt č. 2,

§  Adamovský František a Štarhová Julie, K Svaté vodě 1086, byt 3,

§  Petr Jaroslav, K Svaté vodě 1086, byt č. 8.

593.      O poskytnutí peněžitého daru pí Mgr. Jaroslavě Neuwirthové za organizaci mimořádných akcí v městě Brušperku v roce 2007 ve výši uvedené v předloze č. 10.

594.      O zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy Základní školy V. Martínka v Brušperku“ firmě EUROPROJEKT, s. r. o. Build and technology, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ  26843226.

595.      O zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Přístavba plaveckého bazénu“ firmě Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00  Ostrava 1, IČ12658391.

RM-17STANOVÍ

596.      S platností od 1. 1. 2008 úhradu dle stanoveného ceníku za dovoz každého jednotlivého obědu v rámci pečovatelské služby i na jedno číslo popisné.

RM-17/REVOKUJE

597.      Usnesení RM-13/UKLÁDÁ, bod 432 bez náhrady.

598.      Usnesení RM-15/SCHVALUJE, bod 487 s náhradou:

            RM – 17/SCHVALUJE, bod 584.

 

RM-17/UKLÁDÁ

599.      Zjistit předpoklad evidování poplatků a dalších finančních operací pomocí platebního terminálu.

Z: Tajemník MěÚ

T: 29. února 2008

RM-17DOPORUČUJE ZM

ZM – 6/SCHVALUJE

600.      Rozpočtové opatření RO č. 2–Z/2007 v příjmové i výdajové části ve výši 2 676 900 Kč dle přílohy.

ZM – 6/SCHVALUJE

601.      Rozpočtové provizorium města Brušperka na 1. čtvrtletí 2008 v příjmové a výdajové části ve výši 13 744 000 Kč dle přílohy.

ZM – 6/SCHVALUJE

602.      Převedení analogového vysílání LOCAL TV Brušperk na digitální podle Návrhu řešení pro zachování lokálních televizí v souvislosti s přechodem na celoplošné digitální vysílání, zpracovaného LOCAL TV PLUS, spol. s r. o., B PLUS TV a. s. a TV KOMERS.

ZM-6/SCHVALUJE

603.      Zařadit do „Zadání změny č. 5 územního plánu města Brušperk“ podnět č. 4 a č. 13 dle změněného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

ZM-6/REVOKUJE

604.      Usnesení ZM-5/SCHVALUJE, bod č. 94 s náhradou:

            RM-17/DOPORUČUJE ZM,

            ZM-6/SCHVALUJE, bod 605.

ZM-6/SCHVALUJE

605.      Vyřadit podnět č. 26 z dalšího projednávání změny č. 5 územního plánu města Brušperk uvedené v „Zadání pro změnu č. 5 územního plánu města Brušperk“.

ZM-6/ROZHODUJE

606.      V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích o zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek v k. ú. Brušperk formou veřejné dobrovolné dražby. Jedná se o tyto nemovitosti – pozemky: parc. č. 1948/5 až 1948/11, 1960/4 až 1960/8, 1960/10 až 1960/22 a 1959/3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Frýdek-Místek pro katastrální území Brušperk na LV č. 1. Cena nejnižšího podání je stanovena na částku 750 Kč/m2.

RM-17BERE NA VĚDOMÍ

607.      Kontrolu plnění úkolů rady města.

608.      Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 6. 12. 2007.

609.      Informace vedoucí OFMVV o činnostech, které zabezpečuje Odbor financí, majetku a vnitřních věcí a reformě veřejných financí a s ní související informace o zákoně č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů a o změně zákona o rozpočtovém určení daní pro obce.

610.      Zvýšení cen stravy připravované v mateřské škole z důvodu navýšení cen potravin a DPH s účinností od 1. 1. 2008 dle přílohy č. 1 k předloze č. 15/Taj, 17 RM/2007.

611.      Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

612.      Zachování pracovní pozice „hospodář města“ s p. Arnoštěm Zahradníkem do 31. 12.     2009.

613.      Den 16. ledna 2008 jako plánovaný termín konání 18. schůze rady města.

 

V Brušperku 12. prosince 2007

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Jiří Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky