6.6.2020 Svátek slaví Norbert

Usnesení 19. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 19. schůze rady města Brušperka konané dne 23. ledna 2008

RM-19/ROZHODUJE

621.         O přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na rok 2008 pro město Brušperk – městskou knihovnu, organizační složku města, na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 272 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

622.         O výběru nejvhodnější zakázky malého rozsahu na nákup osobního automobilu a vybrala jako nejvhodnější nabídku na vozidlo KIA ceed SportyWagon 1,4 od firmy AUTOBOND a.s., Krmelínská 733/10, Ostrava-Hrabová, IČ: 27567575.

623.         O dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce drobných předmětů z Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 095630. Dodatek prodlužuje výpůjčku předmětů umístěných v prostorách MěÚ Brušperk do 31.12.2008. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

624.         O přijetí peněžního daru – 500 US dolarů od příslušníků rodu Lednických, žijících v Americe, na opravu tzv. Lednického kříže, který předá městu pan Václav Šugárek, K Svaté vodě 581, 739 44 Brušperk. Současně zmocňuje starostu města k podpisu darovací smlouvy.

625.         O tom, že nebude vyhlašovat další výběrové řízení k poskytnutí zvýhodněného, účelově vázaného úvěru z FRB.

RM-19/SCHVALUJE

626.         Program 19. schůze rady města.

627.         Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana  Jiřího Pasyka.

628.         Rozpočtové opatření RO č. 3-R/2007 v příjmové i výdajové části ve výši 0,00 Kč dle přílohy.

629.         Nákup osobního automobilu KIA ceed SportyWagon 1,4 od firmy AUTOBOND a.s., Krmelínská 733/10, Ostrava-Hrabová, IČ: 27567575 za cenu max. 435.610,- Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

630.         Pronájem části parkoviště parc. č. 74 firmě Hruška, s.r.o., Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov, IČ 19014325 jako zařízení staveniště na dobu od března 2008 do konce července 2008.

631.         Smlouvu o dílo na „Výstavbu chodníku na části ul. Fryčovické a výstavbu ocelové lávky přes vodoteč Horní Koťbach“ s firmou Karel Vala VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ: 11540621 za cenu 493 489,- Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

632.         Ceník prací v lesním hospodářství pro rok 2008 firmy Dvořák, Lesy, sady, zahrady, s.r.o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 26825261.

633.         Odměny předsedkyním komisí rady města za 4. čtvrtletí 2007 dle předlohy č. 11.

634.         Ceník služeb v Městské knihovně Brušperk od 1.2.2008 dle předlohy č. 14.

635.         Zvýšení měsíčních úhrad za ubytování a stravování pro obyvatele Domova pro seniory Ondráš  o 300,- Kč na osobu/měsíc s platností od 1.2.2008.

636.         Navýšení ceny dárkových balíčků předávaných u příležitosti významných životních jubileí a u zlatých a diamantových svateb od 24.1.2008 dle zápisu 19. schůze rady města.

RM-19/JMENUJE

637.         Mgr. Annu Žídkovou a pana Roberta Stojanova členy kulturní komise rady města od 24. ledna 2008.

RM-19/UKLÁDÁ

638.         Připravit s firmou Hruška, s.r.o., Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov, IČ 19014325 smlouvu o pronájmu části parcely č. 74.

Z: starosta

T: 15.2.2008.

639.         Připravit smlouvu o zřízení věcného břemene práva jízdy za účelem zásobování pro firmu Hruška, s.r.o., Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov, IČ 19014325 přes pozemek parc. č. 76/1.

Z: vedoucí OFMaVV

T: 29.2.2008.

640.         Na základě znaleckého posudku Ing. Fajkise rada města doporučuje projednat s farářem města žádost o skácení 8 kusů lip na hřbitově, které se nacházejí na pozemku Římskokatolické farnosti Brušperk (PK 3036/3).

Z: místostarosta

T: 31.1.2008.

RM-19/BERE NA VĚDOMÍ

641.         Kontrolu plnění úkolů rady města.

642.         Informaci o stavu rozpracovanosti úkolů z 6. zasedání zastupitelstva města.

643.         Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 17.1.2008.

644.         Ceník prací na údržbu veřejné zeleně pro rok 2008 firmy Dvořák, Lesy, sady, zahrady, s.r.o., Ostrava-Petřkovice.

645.         Termíny poutí a jarmarků pro rok 2008 dle předlohy č. 9.

646.         Zprávu o hospodaření v městském lese za rok 2007.

647.         Přehled provedených prací v městské lese za rok 2007.

648.         Rozvahu dotací na hospodaření v městském lese v roce 2008.

649.         Projekt pěstebních a plán těžebních činností v městském lese na rok 2008.

650.         Informace starosty o základních parametrech výstavby plaveckého bazénu.

651.         Informace ze zápisu č. 1/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

652.         Informace ze zápisu kulturní komise rady města ze dne 8.1.2008.

653.         Informace o možností zajištění výroby dřevořezby sv. Jiří.

654.         Obnovu vybraných stromů na místním hřbitově.

655.         Informaci o rozmístění kontejnerů 1100 l na sběr starého papíru.

656.         Informaci o cenové nabídce, dodávce a instalaci invalidní plošiny v prostorách vestibulu Základní školy V. Martínka v Brušperku.

657.         Ceny služeb CZECH-POINTu na Městském úřadě v Brušperku.

658.         Den 4. února 2008 jako plánovaný termín konání 20. schůze rady města.

V Brušperku 31. ledna 2008

Zapsala: Jarmila Humplíková

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky