6.12.2019 Svátek slaví Mikuláš

Usnesení 21. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 21. schůze rady města Brušperka konané dne 26. února 2008

RM-21/SCHVALUJE

668.         Program 21. schůze rady města.

669.         Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu Ing. Jiřího Dlouhého.

670.         Zásady na poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 na podporu aktivit v různých oblastech společenského života.

671.         Zásady na poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka pro rok 2008 pro trenéry a vedoucí v neziskových organizacích.

672.         Smlouvu o dílo na „Rekonstrukci chodníků na ul. K Náměstí“ s firmou Karel Vala-VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ: 11540621 za cenu 1 036 353 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

673.         Smlouvu o dílo na „Rekonstrukci místní komunikace č. 15b na ul. K Náměstí“ s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613 za cenu

1 755 934 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

674.         Smlouvu o dílo na II. etapu skácení staré a výsadbu nové stromové zeleně v lokalitě městského hřbitova s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 785, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 26825261 za cenu 156 396 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

675.         Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou Ateliér S2-Ing. arch. Josef Starý na zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu města Brušperk a současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

676.         Smlouvu o dílo na „Výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Pastevník“ s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk za cenu 4 702 106,50 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

677.         Užití znaku města Brušperka na sportovní dres pana Oldřicha Krupníka, bytem K Pastevníku 850, 739 44 Brušperk.

678.         Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na koupi sportovního úboru pro pana Oldřicha Krupníka, bytem K Pastevníku 850, 739 44 Brušperk ve výši 2 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.

RM-21/ROZHODUJE

679.         O poskytnutí zálohy dotace na činnost Sportovního klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši Kč 40 000,00.

680.         O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši Kč 30 000,00.

681.         O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši Kč 30 000,00 Kč.

682.         O zřízení věcného břemene práva jízdy pro osobní potřebu za účelem příjezdu k rodinnému domu č. p. 190 pro Czyźe Jaroslava a Hanu přes pozemek města parc. č. 1194/1.

683.         O výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníků na ul. K Náměstí“ a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmy Karel Vala-VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ: 11540621.

684.         O výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace č. 15b na ul. K Náměstí“ a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmy Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613.

685.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu firmě Asistenční centrum, a. s. Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ: 63144883 na získání finanční podpory na akci „Rekonstrukce odborných učeben v Základní škole Vojtěcha Martínka-Brušperk“ za podmínky získání dotace ve výši 92,5 % celkových nákladů.

686.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu na II. etapu skácení staré a výsadbu nové stromové zeleně v lokalitě městského hřbitova s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 785, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 26825261.

687.         O prodeji AVIE DSV 12 městu Bílovec za cenu 60 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

688.         O záměru města prodat nemovitý majetek – část pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře cca 50 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

689.         O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění stravování seniorů města Brušperka v rámci pečovatelské služby uzavřené dne 18. 5. 2005 mezi Mateřskou školou, příspěvková organizace, Sportovní 520, Brušperk, IČ: 75026431 a městem Brušperk, IČ: 00296538, který řeší navýšení celkové ceny hlavního jídla ze 45 Kč/hlavní jídlo na 52 Kč/hlavní jídlo s účinností od 1. ledna 2008.

RM-21/UKLÁDÁ

690.         Předložit komisi pro děti, mládež, tělovýchovu a sport přehled o závěrečném vyúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků z rozpočtu města Brušperka na podporu aktivit v různých oblastech společenského života za rok 2007.

T: 31. 3. 2008

Z: místostarosta.

691.         Připravit smlouvu o zřízení věcného břemene práva jízdy pro osobní potřebu za účelem příjezdu k rodinnému domu č.p. 190 pro Czyźe Jaroslava a Hanu přes pozemek města parc. č. 1194/1.

Z: vedoucí OFMaVV

T: po vybudování příjezdu na parc. č. 1194/1 zatravňovací dlažbou.

692.         Připravit prodej osobního automobilu zn. ŠKODA FELICIA.

Z: tajemník MěÚ

T: 31. 3. 2008.

693.         Zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – část pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře cca 50 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2 na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned.

RM-21/DOPORUČUJE ZM

ZM-7/ROZHODUJE

694.         O převodu nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře cca 50 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

RM-21/BERE NA VĚDOMÍ

695.         Kontrolu plnění úkolů rady města.

696.         Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 20. 2. 2008.

697.         Navýšení ceny za provozování veřejného osvětlení o míru inflace (2,8%) s ČEZ Energetické služby, s. r. o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27804721. Takto upravená cena pak činí 58 028,70 Kč vč. DPH.

698.         Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činnosti města.

699.         Průběžnou informaci o výstavbě plaveckého bazénu.

700.         Informace ze zápisu č. 2/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

701.         Umístění odkazu webových stránek pana Milana Křepelky na oficiálních internetových stránkách města.

702.         Přehled o počtu obyvatel města od roku 1989 do roku 2007.

703.         Den 11. března 2008 jako plánovaný termín konání 22. schůze rady města.

V Brušperku 6. března 2008

Zapsala: Jarmila Humplíková

Ověření zápisu: Ing. Jiří Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky