13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 23. rady města

23. schůze Městské rady v Brušperku konané dne 3. srpna 2000

MR – 23/SCHVÁLILA

319. Program 23. schůze městské rady.

320. Pověřeného člena městské rady pro ověření usnesení a zápisu pana Dlouhého Lubomíra.

321. Změnu termínu úkolu MR-22/ULOŽILA-bod 64 na 15. 9. 2000.

322. Smlouvu na likvidaci komunálního odpadu s Českou spořitelnou, a. s., Praha, pobočka Brušperk a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

323. Dodatek č. 1 s firmou Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové na rozšíření počtu svozů nádob na sklo a plasty a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku smlouvy.

324. Pronájem vodních ploch nádrží č. I p.č. 1969 k. ú. Brušperk a p. č. 1895, 1905 k. ú. Staříč, č. II p.č. 2110/2 k. ú. Brušperk, č. III p. č. 2127/2 k. ú. Brušperk včetně okolí k chovu ryb Českému rybářskému svazu, územní výbor pro severní Moravu a Slezsko, Ostrava –Mariánské Hory na dobu 15 let od 1. září 2000 za smluvní cenu na celou dobu Kč 300 tis. se splatností dvou splátek do 30. 9. 2000 Kč 150 tis. a do 30. 9. 2001 Kč 150 tis.

325. Pronájem exponátů Muzea Beskyd za cenu Kč 1.000/rok od 27.06.2000 do 31.12.2003 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

326. Změnu Organizačního řádu MěÚ Brušperk v úpravě čtvrtečních úředních hodin MěÚ Brušperk a to od 13.00 do 15.00 hodin s platností od 7. 9. 2000.

327. Rozšíření Organizačního řádu MěÚ Brušperk o 8 pracovních míst s polovičním denním úvazkem včetně sobot od 1. 9. 2000.

328. Výši poplatků Kč 5,- za každou započatou hodinu za parkování na parkovištích nad tržnicí a spořitelnou v Brušperku od 1. 9. 2000.

329. Odměny uvolněným členům MZ, tajemníkovi a vedoucím odborů MěÚ, vedoucí Domova důchodců Ondráš za II. čtvrtletí a řediteli ZŠ V. Martínka za I. pololetí 2000.

330. Uvolnění 50% jednorázového přídělu z mimořádného fondu odměn (viz MZ-21) pro zaměstnance Domova důchodců Ondráš. Z této částky pak 10 % (Kč 7.500,-) pro vedoucí DD Ondráš.

331. Program 8. zasedání městského zastupitelstva dne 24. srpna 2000 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku:

1. Zahájení.

2. Rozpočtová změna č. II/2000.

3. Parkování ve městě, předběžné projednání OZV o stočném.

4. Připomínky a podněty občanů města.

5. Fond rozvoje bydlení.

6. Smlouvy, prodeje a převody majetku města.

7. Odměny členům MZ za II. čtvrtletí 2000.

8. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů MZ.

332. Nákup malotraktoru včetně vlečky v celkové ceně do 120 tis. Kč a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

333. Výsledek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku čís. 6/2000 „Oprava lávky ke škole, ev. č. L3, přes Ondřejnici v Brušperku“ a zmocňuje starostu města podpisem smlouvy s firmou Ing. Jiří Vala-VALA.

334. Provedení úpravy kanalizačního potrubí vedoucího z ul. Dr. Martínka. Úprava spočívá ve vybudování šachty a odlehčujícího výtoku do řeky Ondřejnice a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy s firmou VaS-Karel Vala jako jedinému zájemci.

335. Výstavbu autobusové zastávky na silnici III/48615 za podmínek daných nabídkou fy Ing. Jiří Vala-VALA a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

 

MR – 23/NESCHVÁLILA

6. Poskytnutí finančního příspěvku paní Vendulce Káňové na pořádání a zajišťování folkových koncertů v Brušperku.

 

MR – 23/ULOŽILA

67. Projednat s panem Petrem Mathonem, vlastníkem domu č. p. 177 na ul. Dr. Martínka, možnosti odstranění havarijního stavu tohoto domu

Z: starosta

T 18. 8. 2000

68. Projednat způsob úpravy keřů rostoucích mezi plotem RD č. p. 148 na ul. Dr. Martínka a silnicí č. II/486

Z: zástupce starosty

T: 18. 8. 2000

69. Organizačně a materiálové zabezpečit usnesení MR-23//SCHVÁLILA-bod 326,327,328

Z: tajemník MěÚ

T: 1. 9. 2000

70. Zpracovat návrh na řešení parkování na náměstí v souvislosti s placeným parkováním na přilehlých parkovištích. Současně připravit řešení otázky dlouhodobého státní na MK v souvislosti se zákonem č. 13/97 Sb.

Z: zástupce starosty

T: 8. zasedání MZ

71. Vůči občanům, kteří se do termínu 15. 8. 2000 nezapojí do systému nakládání s komunálním odpadem dle OZV č. 4/1999 uplatnit sankce dle čl. 10 uvedené v této OZV

Z: tajemník MěÚ

T: dle textu dopisu starosty

 

MR – 23/DOPORUČILA MZ

101. V souladu s bodem 6.7. OZV č. 3/1999:

a) Rozhodnout o poskytnutí půjčky panu Bohuslavu Kovalovi, bytem Brušperk, ul. Jožky Matěje č. p. 586, na výměnu oken u dvou bytů v RD č. p. 586 ve výši Kč 35.000,-.

b) Rozhodnout o poskytnutí půjčky panu Zdeňku Lysovi, bytem Brušperk, ul. Bártkova č. p. 998 na vznik nové bytové jednotky z vestavby v I. NP v RD č. p. 998 ve výši Kč 35.000,-.

c) Rozhodnout o poskytnutí půjčky manželům Petrovi a Radce Matulovým, bytem Brušperk, ul. Zahradní 892 na vznik nové bytové jednotky nástavbou RD č. p. 583 ve výši Kč 123.000,-.

d) Rozhodnout o poskytnutí půjčky panu Josefu Milatovi, bytem Brušperk, ul. Studniční 709, na změnu vytápění z pevných paliv na paliva ekologická ve výši Kč 20.000,- a na vybudování WC a koupelny v RD č. p. 709 ve výši Kč 10.000,-.

e) Rozhodnout o poskytnutí půjčky panu Josefu Parmovi, bytem Brušperk, ul. Antonínov 638 na vznik bytové jednotky z nebytových prostor v II. NP v RD č. p. 638 ve výši Kč 110.000,-.

f) Rozhodnout o poskytnutí půjčky panu Jiřímu Zdiarskému, bytem Ostrava-Dubina, V. Jiříkovského 58/177 (vlastníku RD č. p. 663 v Brušperku) na vznik bytové jednotky v II. NP v RD č. p. 663 ve výši Kč 180.000,-.

102. Projednat a schválit rozpočtovou změnu č. II/2000.

103. Rozhodnout o prodeji pozemku p. č. 930/4 zast. plocha o výměře 214 m2 v lokalitě Závodí za smluvní cenu.

104. Rozhodnout o převodu pozemku do majetku města p. č. 1005/1 ostatní plocha o výměře 1358 m2 v lokalitě družstevních domů za cenu dle vyhl. Min. fin. ČR č. 173/2000.

105. Stanovit odměny neuvolněným členům MZ (radním) za II. čtvrtletí 2000 ve výši Kč 2.700,-.

 

MR – 23/NEDOPORUČILA MZ

2. Rozhodnout o prodeji části pozemků ve zjednodušené evidenci p. č. 1816/1,2 cca o výměře 70 m2 v lokalitě Závodí za smluvní cenu.

 

MR- 23/VZALA NA VĚDOMÍ

107. Kontrolu plnění usnesení 22. schůze městské rady.

108. Zprávy z komisí MR.

109. Stavy na účtech města k 31. 7. 2000.

110. Celkový přehled o poskytnutých půjčkách z „Fondu rozvoje bydlení“.

111. Hospodaření města Brušperk a příspěvkových organizací ZŠ V. Martínka Brušperk a Domova důchodců Ondráš Brušperk k 30. 6. 2000.

112. Informaci o postupu MěÚ Brušperk vůči občanům, kteří se nezapojili do systému likvidace komunálního odpadu stanoveného městem.

113. Informaci o stanovisku státní příspěvkové organizace SÚS ve Frýdku-Místku k umístění plynovodní přípojky podél státní silnice III/48615-ul. Staroveská.

114. Informaci o vztahu vlastníka pozemku k melioračním stavbám.

 

V Brušperku 3. srpna 2000

Zapsal: Ing. Pavel Káňa

Ověření usnesení: p. Dlouhý Lubomír

Ing. Ivan Krupník, starosta města

 Rubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky