21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 24. rady města

4. schůze Městské rady v Brušperku konané dne 27. září 2000

Schůzi městské rady řídil starosta Ing. Ivan Krupník. Schůze byla zahájena v 09.00 hod. a ukončena  ve 14.15 hod.

A. Schválení programu 24. schůze MR

K navrženému programu nejsou připomínky.

MR – 24/SCHVÁLILA

336. Program 24. schůze městské rady.

 

B. Ověření zápisu a usnesení

Pro ověření zápisu a usnesení byl zvolen Mgr. Pavel Plečka.

MR – 24/SCHVÁLILA

Pověřeného člena městské rady pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavel Plečka

 

1. Kontrola plnění usnesení 23. schůze městské rady

Tajemník MěÚ provedl kontrolu plnění úkolů uložených usnesením 23. schůze MR. Členové MR neměli žádné připomínky.

MR – 24/VZALA NA VĚDOMÍ

115. Kontrolu plnění usnesení 23. schůze městské rady.

 

2. Zprávy z komisí MR 

Zástupce starosty seznámil MR se zápisy komisí MR a MR  projednala připomínky uvedené v zápisech jednotlivých komisí:

2.1. finanční komise: zápis č. 13/2000, na jednání komise se nedostavil žádný z jejich členů

2.2. kulturní komise: zápis č. 6/2000

– informace o divadelním představení s Josefem Dvořákem dne 18. 11. 2000 v 18.00 hodin v sále ZŠ v Brušperku

– požadavek na příspěvek ve výši 20 000 Kč na pořízení cimbálu v souvislosti se vznikem dětského cimbálového souboru  u ZUŠ v Brušperku

MR – 24/SCHVÁLILA

338. Příspěvek ve výši Kč 20.000,- na pořízení cimbálu v souvislosti se vznikem dětského cimbálového souboru u ZUŠ v Brušperku.

2.3. zdravotní komise: zápis č. 6/2000

– žádosti o umístění do DD Ondráš

– seznámení s výsledkem kontroly, kterou provedla Česká zemědělská a potravinářská inspekce v baru Nautilus

– žádosti o obecní byty

– informace starosty se záměrem vybudovat služební byt v prostorách bývalého kontaktního místa dále vybudovat sociální místnosti pro pracovní četu a o průběhu rekonstrukci nádvoří MěÚ

– požadavky na osvobození od placení školného na III. čtvrtletí 2000 – bod 9 zápisu.

 MR – 24/VZALA NA VĚDOMÍ

116.   Žádosti  na osvobození od placení školného v Mateřské škole v Brušperku v souladu s OZV č. 5/1993:

a) Hurajt Marek a Gabriela, Jožky Matěje 772, Brušperk

b) Stralčinská Nikola, Družstevní 821, Brušperk

c) Chýlková Věra, Antonínov 641, Brušperk

d) Křepelková Eva, Soukenická 387, Brušperk.

 MR – 24/ULOŽILA

72. Provést kontrolu zavlhání zdiva  na stěnách v bytě pí Heleny Laníkové v DPS

T: ihned

Z: tajemník MěÚ

 

3. Stavy na účtech města k 21. září 2000

Viz předloha čís. 3.

MR – 24/VZALA NA VĚDOMÍ

117.    Stavy na účtech města k 21. 9. 2000.

 

4. Změna dopravního značení ve městě a výběr parkovného na parkovištích

Viz předloha čís. 4.

MR – 24/SCHVÁLILA

339. Změnu dopravního značení v centru města a výběr parkovného na parkovištích:

– na ul. Kostelní

– na ul. Zádvoří

– na Náměstí J. Á. Komenského.

MR – 24/ULOŽILA

73. Organizačně a materiálně zabezpečit výběr poplatků na výše uvedených parkovištích

T: 2. 10. 2000

Z: tajemník MěÚ.

MR – 24/SCHVÁLILA

340. Výši parkovného a vystavení permanentních průkazek pro parkování v centru města. Cena permanentky: Kč  600,-/rok parkoviště na ul. Kostelní a ul. Zádvoří; Kč 1.800,-/rok parkoviště na Náměstí J. Á. Komenského, ul. Kostelní a ul. Zádvoří.

Permanentka bude vydávána na typ vozidla, SPZ a jeho barvu.

 

5. Návrh nového Jednacího řádu rady města a Jednacího řádu zastupitelstva města

Viz předloha čís. 5.

MR – 24/ULOŽILA

74. Všem členům městské rady zpracovat připomínky k novým návrhům jednacích řádů rady města a zastupitelstva města

T: 25. MR

Z: členové MR

 

6. Smlouvy, prodeje, pronájmy a převody majetku města

I. PRONÁJMY

1. Pronájem části pozemku p. č. 993/44 zastavěná plocha o výměře 421 m2 v lokalitě u družstevních domů, které jsou využívány pro zahrádkářské účely od 1. 1. 2000 za Kč 0,50/m2/rok

MR – 24/SCHVÁLILA 

341. Pronájem části pozemku p. č. 993/44 zast. plocha o výměře 421 m2 v lokalitě u družstevních domů od 1. 1. 2000 za Kč 0,50 /m2/rok.

2. Pronájem částí pozemku p. č. 1226/1 ostatní plocha o výměře 3628 m2,  které využívají nájemci obecních domů pro zahrádkářské účely od 1. 1. 2000 za Kč 0,50/m2/rok

MR – 24/SCHVÁLILA

342. Pronájem části pozemku p. č. 1226/1 ost. plocha v lokalitě obecních domů od 1. 1. 2000 za Kč 0,50/m2/rok.

3. Prodloužení nájmu v bytě MŠ v Brušperku manželům Pavlíkovým

MR – 24/SCHVÁLILA

343. Prodloužení nájmu do 31.10. 2000 v bytě MŠ v Brušperku manželům Pavlíkovým.

II. SMLOUVY

1. Zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků podél okresní komunikace č. II/486 ul. Fryčovická. 

MR – 24/SCHVÁLILA

344. Smlouvu o dílo na projekční práce chodníku podél ul. Fryčovické ve směru od Fryčovic s firmou Ing. Štěpán Dubový za cenu Kč 27.500,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

2. Zpracování projektové dokumentace autobusových zastávek „Chamrád“ ve směru na Fryčovice a na ul. Staroveské ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí. Součástí  této projektové dokumentace jsou i chodníky v autobusových zálivech těchto zastávek a část chodníku podél ul. Fryčovické ve směru od cesty k „Ruskové lávce“ po autobusovou čekárnu

MR – 24/SCHVÁLILA

345. Smlouvu o dílo na projekční práce s firmou UDIMO Ostrava na autobusové zastávky „Chamrád“ ve směru na Fryčovice a na ul. Staroveské ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí za celkovou cenu Kč 21.000,- (vč. DPH) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

3. Návrh smlouvy s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek na znovuotevření expozice památníku Dr. Vojtěcha Martínka v prostorách II. nadzemního podlaží v Národním domě.

MR – 24/SCHVÁLILA

346. Smlouvu o dílo s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek na instalaci expozice památníku Dr. Vojtěcha Martínka za cenu Kč 7.032,20 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

4. Výstavba chodníků podél ul. Fryčovické ve směru do centra. Výzva více zájemcům dle zákona č. 199/94 Sb.,  komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy IMSTAV PLUS, s. r. o., Brušperk 

MR – 24/VZALA NA VĚDOMÍ

118. Výsledek  výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku č. 7/2000 na výstavbu chodníků podél ul. Fryčovická ve směru do centra jehož vítězem se stala  firma IMSTAV PLUS, s. r. o., Brušperk

MR – 24/SCHVÁLILA

347. Smlouvu o dílo s  firmou IMSTAV PLUS, s. r. o., Brušperk na výstavbu chodníků podél ul. Fryčovická ve směru do centra města za cenu Kč  712 268,-  a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

5. Na základě oslovení více zájemců byla poptána výstavba částí chodníku a autobusové zastávky a chodníku na ul. Fryčovické ve směru Fryčovice. Jako nejvýhodnější nabídka byla předložena nabídka firmy Jiří Vala–VALA Brušperk.

MR – 24/SCHVÁLILA

348. Smlouvu o dílo s firmou Jiří Vala–VALA Brušperk na výstavbu autobusové zastávky a chodníku na ul. Fryčovické ve směru Fryčovice za cenu Kč 73 500,- (bez dodávky autobusové čekárny) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

6. V souvislosti s dokončujícími pracemi na místním hřbitově došlo k rozšíření předmětu díla o opravy sociálního zařízení, schodů a terasy před smuteční síní, opravy kříže včetně renovace nápisu a drobných víceprací. Tyto práce jsou zahrnuty v dodatku č. 1 smlouvy s firmou Ing. Jiří Vala–VALA Brušperk.

MR – 24/SCHVÁLILA

349. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vícepráce na městském hřbitově s firmou Ing. Jiří Vala–VALA, Brušperk za cenu max. Kč 100.000,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

7. Na základě usnesení 22. schůze městské rady, oddíl  vzala na vědomí bod č. 104, předložila firma Ing. Bohuslava Konečného přepracovaný návrh smlouvy o dílo. Jedná se o vybudování základové desky pro 16 garáží, vybudování kanalizace a zpevnění ploch před garážemi s napojením na ul. Staroveskou.

MR – 24/SCHVÁLILA

350. Smlouvu o dílo na výstavbu 16 garáží, vybudování kanalizace a zpevněných ploch před garážemi s napojením na ul. Staroveskou s firmou Ing. Bohuslav Konečný-stavební výroba Brušperk za cenu Kč 966.106,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

8. V souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace v I. a II. nadzemním podlaží v ZŠ V. Martínka Brušperk předkládá firma IMSTAV PLUS, s. r. o., Brušperk dodatek č. 1 ke smlouvě. Tento dodatek je vyvolán změnou projektu a vícepracemi.

MR – 24/SCHVÁLILA

351. Dodatek č. 1 s firmou IMSTAV PLUS, s. r. o., Brušperk na vícepráce při rekonstrukci elektroinstalace v I. a II. nadzemním podlaží v ZŠ V. Martínka Brušperk za cenu Kč 313.599,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

9. Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu plynárenského zařízení s SmP, a. s., provozní oblast Karviná. Tento dodatek řeší prodloužení nájmu plynárenských zařízení do září r. 2002. Jedná se o inženýrské sítě Brušperk-Tylečkovy svahy.

MR – 24/SCHVÁLILA

352. Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se SmP, a. s., provozní oblast Karviná za smluvní cenu Kč 1,-/rok do září  r. 2002 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2000-DZ s firmou SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice na první a druhou etapu rekonstrukce  dopravního značení místních komunikací.

MR – 24/SCHVÁLILA

353. Dodatek č. 1 s firmou SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice na první a druhou etapu rekonstrukce dopravního značení místních komunikací za cenu Kč 125.199,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

11. Realizací zpevněné plochy na křižovatce Krmelínská-Staroveská firmou Ing. Bohuslav Konečný-stavební výroba dojde k dalšímu vybudování inženýrských sítí  na území města. Pokračováním těchto zpevněných ploch a dořešením celé křižovatky vybudováním chodníku ve směru k nově budované autobusové čekárně na ul. Krmelínská směr Fryčovice byla pověřena tato firma.

MR – 24/SCHVÁLILA

354. Dodatek č. 1 s firmou Ing. Bohuslav Konečný–stavební výroba Brušperk na vybudování chodníku od výjezdu z garáží po autobusovou zastávku na ul. Krmelínská směr Fryčovice a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

12. V souvislosti s rekonstrukcí nádvoří byly zadány práce na rekonstrukci bývalého kontaktního místa, které se bude přestavovat na služební byt. Práce organizuje firma KOFING, a. s., Ostrava.

MR – 24/SCHVÁLILA

355. Smlouvu o dílo s firmou KOFING, a. s., Ostrava na stavební práce vedoucí k vytvoření nového služebního bytu v objektu radnice za cenu Kč 383.405,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

13. Jednou z posledních nezpevněných ploch v centru města je plocha  před zdravotním střediskem. Její ohraničení betonovými obrubami a vyřešení odvodu srážkových vod spolu s položením živičného povrchu by mělo zabezpečit důstojné parkování nejen pro pacienty zdravotního střediska, ale pro všechny návštěvníky města.

MR – 24/SCHVÁLILA

356. Smlouvu o dílo na vybudování parkoviště před zdravotním střediskem s firmou Karel Vala–VaS, Brušperk za cenu max. 300,- Kč/běžný metr pokládky obruby. Ostatní ceny dle platných cen pro rok 2000 (pokládku živic zajistí fa Silniční stavby a mosty Valašské Meziříčí) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 

14. Třetí etapa dopravního značení místních komunikací, která souvisí se změnou dopravního značení na náměstí, parkovištích nad spořitelnou a tržnicí a na místních komunikacích, které k těmto plochám patří. Tato etapa je zahrnuta ve smlouvě o dílo s firmou SLUMEKO, s. r. o., a řeší jak svislé, tak vodorovné dopravní značení.

MR – 24/SCHVÁLILA

357. Smlouvu o dílo s firmou SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice na změnu a doplnění dopravního značení v centru města (3. etapa) za cenu Kč 62.839,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

15. Firma EKO-KOM, a. s., Praha předložila dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při separaci druhotných surovin. Jedná se o změnu sazby za výkup jedné tuny separovaného sběru, kdy od 1. 7. 2000 došlo k navýšení cen za sběr jednotlivých komodit.

MR – 24/SCHVÁLILA

358. Dodatek č. 1 s firmou EKO-KOM, a. s., Praha na zvýšení cen při výkupu separovaného sběru za ceny dle přílohy  a zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

16. Firma Ing. Pavel Kurečka – STATIK předložil návrhy dvou smluv o dílo. A to:

a) pasportizaci mostních objektů na místních komunikacích (tři mosty)

b) hlavní prohlídky mostů na místních komunikacích (pět mostů).

Tyto prohlídky jsou vyvolány jednak nutností celkové prohlídky mostních objektů a jednak nutností revizí.

MR – 24/SCHVÁLILA

359. Smlouvu o dílo s Ing. Pavlem Kurečkou–STATIK Ostrava na pasportizaci mostních objektů na místních komunikacích (tři objekty) za cenu Kč 38.740,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

360. Smlouvu o dílo s Ing. Pavlem Kurečkou–STATIK Ostrava  na hlavní prohlídky mostů a lávek na místních komunikací (šest objektů) za cenu Kč 19.650,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

17. Rozšíření cyklotras v regionu sebou nese vybudování dalšího značení. Projekt „Cyklotrasy Trnávka a okolí“ řeší firma Ing. Jan Gemela–Domovina, Lichnov, který předložil návrh smlouvy o dílo na značení těchto tras na k. ú. Brušperk.

MR – 24/SCHVÁLILA

361. Smlouvu o dílo s firmou Ing. Jan Gemela–Domovina, Lichnov na vypracování projektu a vybudování  značení „Cyklotras Trnávka a okolí“ na k.ú. Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

18. Nejvýhodnější nabídka na provedení vyčištění a nátěrů střechy areálu radnice byla předložena firmou Josef Merta, Brušperk. Práce budou provedeny vlastními nátěrovými materiály.

MR – 24/SCHVÁLILA

362. Smlouvu o dílo s firmou Josef Merta, Brušperk k nátěru střech včetně žlabů v  areálu radnice (cca 900 m2) za cenu 55 Kč/m2 střechy, cena žlabu dle individuální kalkulace a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

19. Na 23. schůzi MR byl schválen nákup malotraktoru včetně vlečky. Pro zabezpečení zimní údržby je potřebné k tomuto traktoru dokoupit ještě drobné příslušenství a sněžnou radlici, která bude sloužit k údržbě chodníků na k. ú. Brušperk.

MR – 24/SCHVÁLILA

363. Nákup doplňků a sněžné radlice k malotraktoru v celkové výši maximálně Kč 30.000,-.

20. Při odtěžování dna přehrady č. I došlo k návozu odtěžených naplavenin ze dna přehrady na vzdušnou část hráze této přehrady. Související terénní úpravy však vyžadují dosypání běžnou zeminou s následnou rekultivací celé plochy. Taktéž se na k.ú. Brušperk nenachází vhodná lokalita k uložení pouze výkopových zemin, což drobným stavebníkům činí problémy.

MR – 24/SCHVÁLILA

364. Uložení  výkopové zeminy na vzdušné straně hráze retenční nádrže č. I za přítomnosti pracovníka MěÚ a cenu za uložení 1 m3 výkopové zeminy ve výši Kč 75,-.

21. Oznámení Obvodního báňského úřadu Ostrava o zahájení řízení hornické činnosti ve sloji č. 145 (B14) porubem č. 145658/1.

MR – 24/SCHVÁLILA

365. Hornickou činnost dobývání sloje č. 145658/1.8

22. Na základě zpracované projektové dokumentace firmy UDIMO Ostrava a oslovení více zájemců byly zahájeny práce na výstavbě autobusového zálivu včetně chodníků na křižovatce ul. Krmelínská a Staroveská směr Fryčovice.

MR – 24/SCHVÁLILA

366. Smlouvu o dílo s firmou Jiří Vala-VALA Brušperk na výstavbu  autobusového zálivu vč. chodníku na křižovatce ulic Staroveská směr Stará Ves a Krmelínská směr Fryčovice a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

23. Budované autobusové zastávky budou dovybaveny čekárnami, které budou alespoň částečně chránit občany před povětrnostními vlivy. Tyto čekárny dodá firma Ing. Zamazal-zámečnictví.

MR – 24/SCHVÁLILA

367. Smlouvu o dílo s firmou Ing. Zamazal-zámečnictví Český Těšín na výrobu a montáž modulových autobusových čekáren pro autobusové zastávky na ul. Staroveská směr Stará Ves, ul. Krmelínská směr Fryčovice a ul. Fryčovická směr Fryčovice za cenu Kč 69.000,-/kus včetně dodávky koše a lavičky a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

24. Opravy místních komunikací – pokračující práce na opravách místních komunikací zasáhnou část ulice Hřbitovní, kde po vybudování části obrub a dešťové kanalizace bude provedena pokládka živičného koberce.

MR – 24/SCHVÁLILA

368. Smlouvu o dílo s firmou IMSTAV PLUS, s. r. o., Brušperk na pokládku obrub části komunikace ulice Hřbitovní a vybudování dešťové kanalizace za cenu max. Kč 100.000,-  a zmocňuje starostu podpisem smlouvy.

25. Rozsah prací v rekonstruovaném objektu č. p. 471 vyžaduje na této stavbě účast odborného stavebního dozoru, který je při takto rozsáhlých rekonstrukčních pracích nezbytně nutný.

MR – 24/SCHVÁLILA

369. Smlouvu o dílo na zabezpečení stavebního dozoru rekonstruovaného objektu č. p. 471 pro vytvoření 9 bytových jednotek s firmou Ing. Bohuslav Konečný-stavební výroba Brušperk za cenu Kč 37.500,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

26. Opravy místních komunikací budou v letošním roce pokračovat pokládkami živičných povrchů na parkovišti u zdravotního střediska, zpevněnou plochou před nově budovanými garážemi ul. Krmelínská –ul. Staroveská, části ul. Hřbitovní a dalšími  drobnými opravami.

MR – 24/SCHVÁLILA

370. Smlouvu o dílo s firmou Silniční stavby a mosty Valašské Meziříčí na pokládku živičných povrchů na parkovišti  u zdravotního střediska, zpevněnou plochou před nově budovanými garážemi ul. Krmelínská – ul. Staroveská a část ul. Hřbitovní za ceny schválené ve smlouvě čís. 9464 z roku 1999 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

27. V souvislosti s rekonstrukcí nádvoří MěÚ došlo k jednání o možnosti rozšíření prací  zámečnických výrobků na rekonstruovaném zábradlí vstupu do knihovny a pavlače a brány vstupu na nádvoří.

MR – 24/SCHVÁLILA

371. Smlouvu o dílo s firmou KOFING, a. s., Ostrava na výrobu zábradlí schodiště a pavlače vstupu do knihovny a vstupní mříže nádvoří objektu MěÚ za cenu max. Kč 100.000,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

7. Změna pevné pracovní doby na pružnou pracovníků MěÚ

Viz předloha č. 7.

MR – 24/SCHVÁLILA

372. Zavedení pružné pracovní doby pracovníků MěÚ Brušperk od 2. 10. 2000. 

MR – 24/ULOŽILA

75. Seznámit příslušné pracovníky MěÚ se zásadami pružné pracovní doby a zabezpečit organizačně zavedení pružné pracovní doby

T: 2.10.2000

Z: tajemník MěÚ

8. Směrnice o inventarizaci majetku a závazků na rok 2000

Viz předloha č. 8.

MR – 24/SCHVÁLILA

373. Směrnici o inventarizaci majetku a závazků města na rok 2000.

 

9. Informace starosty, zástupce starosty a tajemníka MěÚ

Starosta:

MR – 24/SCHVÁLILA

374. Finanční příspěvek ve výši Kč 10.000,- organizaci JUNÁK-Svaz skautů a skautek, středisko Brušperk  na činnost této organizace. 

MR – 24/SCHVÁLILA

375. Prominutí odvodu 10 % (tj. Kč 620,-) z  tržby ze vstupného na zábavu, pořádanou oddílem kopané SK Brušperk dne 4. 8. 2000.

MR – 24/SCHVÁLILA

376. Změnu Organizačního řádu Domova důchodců Ondráš v souvislosti s přejmenováním  funkce vrchní sestra-vedoucí DDO na ředitelka DDO od 1. 10. 2000.

Zástupce starosty:

MR – 24/SCHVÁLILA

377. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 1.000,- Slovanskému gymnáziu v Olomouci na vydání antalogie o 150 osobnostech, které toto gymnázium absolvovaly.  Mezi ně patřil i významný brušperský rodák Adolf Kubis, nar. 18. 5. 1876-budovatel českého školství v severomoravském pohraničí.

Tajemníka:

MR – 24/SCHVÁLILA

378. Prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu panu  Bohuslavu Larišovi, bytem Staroveská č. p. 270 a to na dobu určitou do 30. 4. 2001.

MR – 24/SCHVÁLILA

379. Prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu panu Františku Adamovskému a paní Julii Štarhové, bytem K Svaté vodě č. p. 582 a to na dobu určitou do 31. 12. 2001.

MR – 24/SCHVÁLILA

380. Výši poplatku za pronájem plochy škvárového hřiště dne 30. 9. a 1. 10. 2000 cirkusu BERNES v celkové výši Kč 1 500,-.

MR – 24/ULOŽILA

76. Upravit esteticky západní část objektu Národního domu a provést výsadbu zeleně.

T: duben 2001

Z: tajemník MěÚ

77. Upozornit vlastníka RD č. 177 p. Petra Matona na havarijní stav objektu.

T: ihned

Z: tajemník

 

V Brušperku 27. září 2000

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření zápisu: Mgr. Pavel Plečka

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky