21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 25. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 25. schůze rady města Brušperka konané dne 10. června 2008

RM-25/SCHVALUJE

836.     Program 25. schůze rady města.

837.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

838.     Doplnění dopravního značení na místních komunikacích v Brušperku s firmou Slumeko, s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, IČ 25376021 za cenu max. 61 512 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

839.     Smlouvu o dílo na rekonstrukci elektroinstalace a svítidel v 2. NP pavilónu č. 1 v MŠ s firmou CONTROLEX CZ s. r. o., Zahradní 762, 739 21 Paskov, IČ 25860569 za cenu 208 580 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

840.     Dodatek č. 4/08 ke smlouvě o zajištění vysílání LOCAL TV Brušperk s firmou Ing. Ludvík Kollár – TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00 Ostrava – Proskovice, IČ 12473405, který prodlužuje platnost smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 4/08 smlouvy.

841.     Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 18. června 2008 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.         Zahájení.

2.         Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.         Připomínky a podněty občanů.

4.                   Závěrečný účet města Brušperka a jeho příspěvkových organizací za rok 2007.

5.                  Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2007.

6.                   Zpráva o přezkumu hospodaření města Brušperka za rok 2007.

7.                   Převody majetku města Brušperka.

8.                   Návrh Programu rozvoje města Brušperka pro rok 2008.

9.                   Rozpočtové opatření RO č. 1-Z/2008.

10.              Potvrzení zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města.

11.              Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

12.              Závěr.

842.     Půjčovní dobu pro návštěvníky Městské knihovny Brušperku v době od 1. 7. 2008 do 31. 8. 2008.

843.     Výši odměny za I. pololetí 2008 řediteli příspěvkové organizaci dle upravené předlohy č. 11.

844.    Text veřejného oznámení o konání konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola v Brušperku.

845.     Finanční příspěvek na nákup radaru k měření rychlosti pro Obvodní oddělení Policie České republiky Brušperk, pokud s nákupem budou souhlasit všechny obce SMOPO spadající pod okrsek OO PČR Brušperk.

RM-25/ROZHODUJE

846.    O přímém zadání zakázky malého rozsahu na rekonstrukci elektroinstalace a svítidel v 2. NP pavilónu č. 1 MŠ s firmou CONTROLEX CZ s. r. o., Zahradní 762, 739 21 Paskov, IČ 25860569.

847.     O prodloužení těchto smluv na nájem obecního bytu:

§ manželé Lenka a Jaroslav Dittrichovi, Sportovní 1088, byt č. 1, od 1. 7. 2008 – 30. 6. 2010,

§ paní Jana Stralčinská, slečna Lucie Stralčínská, pan Patrik Lagron, K Svaté vodě 573, byt č. 3, od 1. 7. 2008 – 30. 6. 2009

§ slečna Lucie Klímková, Dráhy 471, byt č. 6, od 1. 7. 2008 – 30. 6. 2009,

§ paní Julie Štarhová, pan František Adamovský, K Svaté vodě 1086, byt č. 3, od 1. 7. 2008 –31. 12. 2008,

§ pan Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086, byt č. 2, od 1. 7. 2008 – 30. 9. 2008,

§ pan Petr Jaroslav, K Svaté vodě 1086, byt č. 8, od 1. 7. 2008 – 30. 9. 2008,

§ pan Jaroslav Baláž, Staroveská 270, byt č. 2, od 1. 7. 2008 – 30. 9. 2008.

848.    O vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola v Brušperku.

849.    O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 30. 8. 2007 uzavřenou mezi Městem Brušperk a Milanem Křepelkou, kterým se snižuje výše měsíčního nájemného za movitý majetek z 5 000,00 Kč na 4 400,00 Kč s platností od 1. 6. 2008. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

RM-25/UKLÁDÁ

850.     Navrhnout fotografie a text leporela města za účelem zvýšení jeho propagace.

T: referent IC Brušperk

Z: červenec 2008

851.     Informovat se u SmVak, a. s. o možnostech postupu při řešení případů, kdy je z nemovitosti odváděna do kanalizace na ČOV předčištěna odpadní voda.

Z: OFMVV

T: ihned

RM-25/DOPORUČUJE ZM

ZM – 8/BERE NA VĚDOMÍ

852.     Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2007.

ZM – 8/SCHVALUJE

853.     Závěrečný účet města Brušperka a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradou.

ZM – 8/UKLÁDÁ

854.     Přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěru Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2007.

Z: starosta

T: 31.07.2008

ZM – 8/UKLÁDÁ

855.     Prověřit odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2007.

Z: předsedové kontrolního a finančního výboru

T: 9. zasedání ZM

ZM – 8/SCHVALUJE

856.     Program rozvoje města Brušperka pro rok 2008.

ZM – 8/POTVRZUJE

857.     Platnost „Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhradou ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperka, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění“ pro rok 2008.

RM-25/BERE NA VĚDOMÍ

858.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

859.     Přehled plnění úkolů uložených na zasedání ZM a podnětů občanů ze zasedání ZM.

860.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 5.6.2008.

861.     Průběžnou informaci o způsobu řešení na povinnost připojení domácností na ČOV.

862.     Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

863.     Informace ze zápisu č. 05/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

864.     Den 9. července 2008 jako plánovaný termín konání 26. schůze rady města.

 

V Brušperku 10. června 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky