13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 25. rady města

25. schůze Městské rady v Brušperku konané dne 8. listopadu 2000

MR – 25/SCHVÁLILA

381.  Program 25. schůze Městské rady v Brušperku.

382.  Pověřeného člena městské rady pro ověření usnesení a zápisu Ing. Zdeňka Nelhybla.

383.  Finanční příspěvek ZŠ V. Martínka ve výši 12 500 Kč  na pořádání akademie u příležitosti 50. výročí založení školy s termínem konání 8. a 9. 12. 2000.

384.  Znění 2. čtení jednacího řádu rady města a jednacího řádu zastupitelstva města.

385.  Program 9. zasedání zastupitelstva města dne 23. listopadu 2000 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku:

1.      Zahájení.

2.      Rozpočtová změna č. III/2000.

3.      Připomínky a podněty občanů města.

4.      Změna jednacího řádu zastupitelstva města v souvislosti s platností nového zákona č. 128/2000 o obcích.

5.      Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.

6.      Návrh OZV č. 2/2000 o stočném.

7.      Stanovisko zastupitelstva města k výběru pověřené obce III. stupně.

8.      Smlouvy, prodeje a převody majetku města.

9.      Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2001.

10.  Zmocnění rady města k provádění rozpočtových změn na rok 2001.

11.  Odměny neuvolněných členů MZ na III. čtvrtletí 2000 a říjen 2000, stanovení odměn neuvolněným členům ZM (3 radní a 2 předsedové výborů) a ostatním členům ZM dle zákona čís. 358/2000 Sb.

12.  Parkování ve městě.

13. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM.

386.   Čtvrtou etapu dopravního značení místních komunikací a smlouvu o dílo s firmou SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice za cenu max. Kč 149 tis. včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

387.   Smlouvu o zajištění přeložky sloupu a vzdušného vedení nízkého napětí v lokalitě Fryčovická-Žabinec s firmou SME, a. s., Ostrava za cenu max. Kč 40 tis. Kč včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

388.   Prominutí poplatků z veřejného prostranství za postavení lešení k opravám rodinných domů č. p. 37 a č. p. 240.

389.   Nájemní smlouvu s panem Ing. Bogdanovským Alexandrem na pronájem části pozemku p. č. 2888/2 na dobu určitou od 1. 10. 2000 do 31. 12. 2002 formou kompenzace za prodej 3týdenního svozu 70 l nádoby.

390.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci městského hřbitova s firmou Ing. Jiří Vala-VALA, který řeší vícepráce a méněpráce, čímž dochází ke snížení původní ceny o cca 87 tis. Kč a pozastávku fakturace do 10. 3. 2001 z důvodu ověření investora zhutnění podkladových vrstev a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

391.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu lávky L3 ke škole, který řeší vícepráce ve výši 40 tis. Kč a pozastávku fakturace z důvodu ověření funkčnosti nátěru protiskluzového povrchu a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

392.   Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s Pavlem Vrublem–odborným lesním hospodářem na 6% provizi z přiznané státní dotace, kterou obdrží město v daném roce na hospodaření v obecním lese se zpětnou platností od 1. 1. 1999 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

393.  Pronájem škvárového hřiště a přilehlé zpevněné betonové plochy p. J. Pflegrovi, bytem Kokory 234 na brušperskou pouť v roce 2001 za cenu 130 tis. Kč. Podmínky plateb řeší nájemní smlouva. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

394.  Udělení licence ČSAD BUS, a. s., Ostrava pro provozování autobusové linky čís. 860907 Frýdek-Místek-Brušperk-Ostrava s platností od 20. 11. 2000.

395.  Limit normy jídla pro obyvatele Domova důchodců Ondráš ve výši 60 Kč na obyvatele a den od 1. 1. 2001.

396.  Nákup 3 kusů presovarů,  2 kusů ledniček a dalšího drobného zařízení pro dovybavení MěÚ v celkové hodnotě 34 tis. Kč. Tuto částku získalo město za prodej drobného kuchyňského náčiní a zařízení Salamandr, kterým byla vybaven kuchyně Národního domu.

397.  Výrobu reprezentačních klíčenek a přívěšků se znakem města do celkové částky 8 tis. Kč.

398.  Ceny do soutěží XXXII. ročníku vánočního turnaje ve stolním tenisu dospělých a mládeže, který se uskuteční dne 26., 28. a 30. 12. 2000. Ceny jsou určeny za 1.až 3. místo v jednotlivých kategoriích a obsahují tašku se znakem města, kompletní sadu pohlednic města a letecký snímek města.

399.  Odměny uvolněným členům MZ za III. a IV. čtvrtletí 2000, tajemníkovi, vedoucím odborů MěÚ a ředitelce DD Ondráš za III. čtvrtletí 2000 a členům komisí MR (sociální, kontrolní, finanční a BZ) za III. čtvrtletí 2000 a kulturní komisi za I., II. a III. čtvrtletí 2000.

400.   Nájemní smlouvu na obecní byt v areálu MěÚ rodině pana Romana Doležila, bytem Náměstí J.Á.Komenského 13.

401.  Snížení nájmu v přízemním obecním bytě domu č. p. 270 na ulici Staroveská o 10 % pro období od 1. 11. 1999 do 30. 11. 2000.

 

MR – 25/ULOŽILA

78.    Dopracovat obecně závaznou vyhlášku města o stočném

T: 26. schůze MR

Z: Lubomír Dlouhý

79.      Zahájit správní řízení s firmou Alfer CZ, s. r. o., Velká Dlážka 99, Přerov k udělení souhlasu k podnikání s komunálním odpadem v kategoriích: papír a lepenka, sklo, oděv, textilní materiál, drobné kovové předměty a ostatní kov

T: ihned

Z: tajemník MěÚ

 

MR – 25/DOPORUČILA

1.        Udělit souhlas k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem v následujících kategoriích: papír a lepenka, sklo, oděv, textilní materiál, drobné kovové předměty a ostatní kov firmě Alfer CZ, s. r. o., Velká Dlážka 99, Přerov a zahájit správní řízení.

 

MR  – 25/DOPORUČILA MZ

106.  Projednat a schválit zřízení finančního a kontrolního výboru podle § 117 nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

107.  Projednat a schválit odměny neuvolněným členům MZ za III. čtvrtletí a říjen 2000.

108.  Stanovit měsíční odměny neuvolněným členům ZM (3 radní a 2 předsedové výborů) a ostatním členům ZM podle zákona 358/2000 Sb.

109.  Rozhodnout o zřízení věcného břemene na umístění elektronické sirény na střeše požární zbrojnice č. p. 215 v Brušperku.

110.  Rozhodnout o prodeji pozemku p. č. 1314 orná půda o výměře 415 m2 v lokalitě Závodí za cenu dle vyhl. MF ČR č. 173/2000 Sb. za podmínek, že přístup k tomuto pozemku si zajistí žadatelé ze svého pozemku p. č. 1322.

111.  Rozhodnout o změně územního plánu na pozemcích p. č. 2549 orná půda o výměře 6078 m2 a p. č. 2550 pastvina o výměře 375 m2 v lokalitě Předměstí.

 

MR- 25/VZALA NA VĚDOMÍ

119.  Kontrolu plnění usnesení 24. schůze městské rady.

120.  Zprávy z kontrolní komise MR č. 16/2000 a 17/2000, sociální a zdravotní komise MR č. 7/2000.

121.  Stavy na účtech města k 2. listopadu 2000.

122.  Rozdělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální pomoci pro občany tělesně a zdravotně postižené a staré občany s nejnižšími příjmy.

123.  Osvobození od placení školného na IV. čtvrtletí 2000 v souladu s OZV č. 5/1993 těmto rodinám:

a)  Hurajt Marek a Gabriela, Jožky Matěje 777, Brušperk

b)  Stralčinská Nikola, Družstevní 821, Brušperk

c)  Chýlková Věra, Antonínov 641, Brušperk

d)  Křepelková Eva, Soukenická 387, Brušperk.

124.  Hospodaření města Brušperk a příspěvkových organizací ZŠ V. Martínka a Domova důchodců Ondráš k 30. 9. 2000.

 

MR – 25/INFORMACE

Starosty o:

49. průběhu příprav voleb do krajských zastupitelstev (3 volební místnosti, jejich vybavenost)

50. kandidatuře starosty města v krajských volbách

51. terénních úpravách na hrázi přehrady č. 3 a přilehlých svazích, kde po jejich dokončení bude provedena výsadba stromů

52. průběhu jednání při převodu majetků, nacházejících se v lokalitě u dětského dopravního hřiště, kde z devíti spolumajitelů na rozeslané dopisy dva neodpověděli

53. parkování na náměstí J. Á. Komenského a parkovištích na ul. Zádvoří a Kostelní

54. vydání publikace „Informace o firmách a službách města Brušperk a okolí“, jejíž autorem je p. Jiří Cibulec-Infokontakt. Obsah této publikace nebyl konzultován s městem a město se na něm finančně nepodílelo.

 

V Brušperku 8. listopadu 2000

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Zdeněk Nelhybel

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky