21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 26. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 26. schůze rady města Brušperka konané dne 9. července 2008

RM-26/SCHVALUJE

865.     Program 26. schůze rady města.

866.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka, Ph. D.

867.     Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613 na „ Opravu chodníků v areálu MŠ“ za cenu 595 524 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

868.     Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613 na „Opravu chodníku podél silnice č. II/486 (v úseku od hlavní autobusové čekárny po tzv. školní lávku) za cenu 496 379 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

869.     Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy ZŠ V. Martínka v Brušperku“ s firmou EUROprojekt build and technology s.r.o., Hasičská 52/551, 700 30  Ostrava – Hrabůvka, IČ 26843226  na rozsah víceprací v celkové hodnotě 72 000 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

870.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Brušperk a firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613 na „Výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Pastevník“ a současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

871.     Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci „Zřízení chodníku na ul. Dr. Martínka v k. ú. Brušperk, p. č. 2912 v úseku od odbočení ze silnice II/486 u p. č. 1653 po konec úseku – napojení na stávající chodník u p. č. 1186“ s firmou Ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, 739 44  Brušperk, IČ 13012304 za cenu 49 980 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 

872.     Dodatek č. 1 na rekonstrukci chodníku na ul. K Náměstí na vícepráce  a méněpráce ve výši 47 126,40 Kč včetně DPH s firmou Karel Vala – VaS, Fryčovická 120, 739 44  IČ 11540621. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

873.     Smlouvu o dílo na stavbu uzamykatelného přístřešku pro nájemníky bytů v objektu čp. 1086 na hřišti za cenu 104 940 Kč bez DPH s firmou DETEX, s.r.o., Lešetínská 38, 719 00  Ostrava – Kunčice, IČ 61945927. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

874.     Výši odměn za 1. pololetí 2008 řediteli příspěvkové organizace města DSO a vedoucí organizační složky města dle předlohy č. 8.

875.     Odměny předsedkyním komisí rady města za 2. čtvrtletí 2008 dle předlohy č. 9.

876.     Rozpočtové opatření RO č. 2-R/2008 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 0 Kč v souladu se stanoveným rozsahem schvalovat rozpočtová opatření dle usnesení zastupitelstva města Brušperka č. ZM-4/STANOVÍ, bod 9 ze dne 26. března 2003 takto:

 

Oddíl, § 2219 správa, údržba a výstavba chodníků, položka 5171 – oprava chodníku na ul. K Náměstí                                                                   +34,00 tis. Kč

 

oddíl, § 2219 správa, údržba a výstavba chodníků, položka 6121 – výstavba chodníku na ul. Fryčovická od Trnávské cesty, směr Fryčovice  – 434,00 tis. Kč

 

oddíl, § 3111 mateřská škola, položka 5331 – příspěvek města na opravy                                                                                                               + 287,50 tis. Kč

oddíl, § 3111 mateřská škola, položka 6351 – příspěvek města na investice                                                                                                           + 112,50 tis. Kč

877.     Smlouvu na celostránkovou prezentaci města Brušperka v publikaci „Moravskoslezský kraj“ formátu 180 x 267 mm vydanou agenturou propagace České republiky ACR Alfa s.r.o., Boleslavova 27/36, 140 00  Praha 4, IČ 25751611 za cenu 22 610 Kč s DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM-26/NESCHVALUJE

878.     Záměr vyhlášení pronájmu části pozemku parc. č. 2127/2 k. ú. Brušperk za účelem podnikatelské činnosti v lokalitě vodní nádrže č. 3 (křižovatka ulic Krmelínská – ul. Gruntovní).

 

RM-26/ROZHODUJE

879.     O výběru nejvýhodnější zakázky malého rozsahu na „Opravu chodníků v areálu MŠ“ s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613.

880.     O výběru nejvýhodnější zakázky malého rozsahu na „Opravu chodníku podél silnice č. II/486“ (v úseku od hlavní autobusové čekárny po tzv. školní lávku) s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613.

881.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci „Zřízení chodníku na ul. Dr. Martínka v k. ú. Brušperk, p. č. 2912 v úseku od odbočení ze silnice II/486 u p. č. 1653 po konec úseku – napojení na stávající chodník u parc. č. 1186“ firmě Ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, 739 44  Brušperk, IČ 13012304.

882.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na stavbu uzamykatelného přístřešku pro nájemníky bytů v objektu čp. 1086 s firmou DETEX, s.r.o., Lešetínská 38, 719 00  Ostrava – Kunčice, IČ 61945927.

883.     O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a budoucí oprávněnou stranou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425 za účelem strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (uložení kabelu NN pro stavbu „Brušperk 1412 3 RD Augustin, NNV, NNK“) na městské nemovitosti pozemku parc. č. 1404 na k. ú. Brušperk v lokalitě u Ruskové lávky na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč bez DPH ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

884.     O poskytnutí peněžitého daru bývalé ředitelce mateřské školy dle předlohy č. 8.

 

RM-26/JMENUJE

885.     Členy konkursní komise pro konkurs na ředitele Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, 739 44  Brušperk:

1. Ing. Ivan Krupník – předseda

2. PhDr. Libuše Josieková

3. Jiří Pasyk

4. Jitka Janková

5. Lenka Foltová

6. Mgr. Jiří Slepička.

 

RM-26/POVĚŘUJE

886.     Řízením Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, 739 44  Brušperk od 1.7.2008 pí Vítězslavu Karasovou, a to od 1.7.2008 do doby jmenování nového ředitele MŠ.

 

RM-26/URČUJE

887.     Tajemníka konkursní komise pro konkurs na ředitele Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, 739 44  Brušperk: Jarmila Humplíková.      

 

RM-26/UKLÁDÁ

888.     Zkonkretizovat velikost části pozemku 2127/2 v k. ú. Brušperk, kterou lze využít jako stavební parcelu.

Z: OFMVV

T: 29. schůze rady města

 

RM-26/DOPORUČUJE ZM

ZM – 9/ROZHODUJE

889.     O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 448 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi městem Brušperk a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace za účelem  spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Přístavba plaveckého bazénu ZŠ Brušperk“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 9/ROZHODUJE

890.     O přijetí investiční dotace v celkové výši 448 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ 70890692 za účelem spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Přístavba plaveckého bazénu ZŠ Brušperk“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“.

 

RM-26/BERE NA VĚDOMÍ

891.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

892.     Přehled plnění úkolů uložených na zasedání ZM a podnětů občanů ze zasedání ZM.

893.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 3.7.2008.

894.     Rozšíření celkových prací oprav na místních komunikacích s firmou TS a.s., Tř. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, za celkovou cenu 107 051 Kč vč. DPH.

895.     Informaci tajemníka o kontrole ČIŽP, oblastního inspektorátu Ostrava na hospodaření na lesním majetku města. Při kontrole nebylo shledáno žádných nedostatků.

896.     Průběžnou informaci o způsobu řešení na povinnost připojení domácností na ČOV.

897.     Počty dětí v mateřské škole v následujících školních létech.

898.     Informace ze zápisu č. 06/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

899.     Den 20. srpna 2008 jako plánovaný termín konání 27. schůze rady města.

 

K 11. bodu programu 26. RM nazvané „Žádost o prodej půdního prostoru“ nebylo přijato žádné usnesení.

 

V Brušperku 9. července 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

 

Ověření přehledu usnesení: Ing. Svatopluk Slovák, Ph. D.             

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky