13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 26. rady města

26. schůze rady města Brušperk konané dne 15. listopadu 2000

RM – 26/SCHVÁLILA

402. Změnu programu 26. schůze RM – vypouští bod 1/Kontrola plnění usnesení 25. schůze městské rady. Plnění tohoto bodu přesunuto do 27. schůze RM.

403. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

404. Dodatek č. 1 s firmou Ing. Bohuslav Konečný–Stavební výroba na méněpráce a vícepráce při výstavbě garáží na křižovatce ulic Krmelínská a Staroveská, spočívající ve snížení ceny díla o cca 169 tis. Kč a zmocňuje starostu podpisem dodatku.

405. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 8720379 na odběr elektřiny s SME, a. s., Ostrava, který řeší termín odečtu registračního elektroměrného zařízení vždy 1. a 4. pracovní den v měsíci počínaje únor 2001 a zmocňuje starostu podpisem dodatku.

406. Servisní smlouvy č. B/338/10/00, B/339/10/00 a B/340/10/00 na zajištění servisu telefonních ústředen v objektu městského úřadu, Národního domu a Domova důchodců Ondráš v Brušperku s Českým telecomem, a. s., oblast Morava, sídlo Brno za cenu Kč 900,- za rok u všech tří telefonních ústředen a zmocňuje starostu podpisem smluv.

407. Nájemní smlouvu na pronájem místnosti v  přízemí Národního domu s Ing. Stanislavem Šebestou, zástupci České pojišťovny, a. s., Ostrava od 1. 12. 2000 do 31. 12. 2000 za smluvní cenu Kč 2.800,-/měsíc. Jedná se o pokračování pronájmu místnosti  schváleného na 20. schůzi MR konané dne 6. dubna 2000, bod č. 251 a zmocňuje starostu k podpisu  smlouvy.

408. Znění zápisů do městské kroniky za rok 1998 a vyplacení odměny Mgr. Neuwirthové ve 12/2000.

409. Nákup vánočních ozdob na výzdobu veřejných komunikací a veřejných prostranství ve výši max. 120 tis. Kč.

410. Finanční příspěvek ve výši Kč 1 000,- na každé narozené dítě ve městě od 1. 1. 2001.

 

RM – 26/NESCHVÁLILA

7.  Pronájem sálu Národního domu na oslavy Silvestra 2001 Ivo Langrovi, bytem Staroveská 276, Brušperk.

 

RM – 26/REVOKOVALA

2.  Usnesení 24. schůze MR/SCHVÁLILA, bod 340.

Nové znění:

Ceny permanentek za parkovné na parkovištích ul. Zádvoří a ul. Kostelní ve výši Kč 400,- za rok a na Náměstí J. Á. Komenského, ul. Zádvoří a ul. Kostelní ve výši  Kč 1.000,- za rok  pro občany trvale bydlící v Brušperku. Pro ostatní občany činí cena permanentky Kč 600,- za rok (parkoviště na ul. Zádvoří a ul. Kostelní) a Kč 1.800,- za rok (na Náměstí J. Á. Komenského, ul. Zádvoří a ul. Kostelní). Permanentka bude vydávána na dvě vozidla a jejich SPZ.

 

RM – 26/ULOŽILA

80. Přistoupit k vymáhání nedoplatků za svoz komunálního odpadu na k. ú. Brušperk za období I. a II. čtvrtletí 2000.

T: listopad 2000

Z: tajemník MěÚ

 

RM – 26/RUŠÍ

5.  Finanční komisi ke dni 30. 11. 2000 a odvolává členy finanční komise.

 

RM – 26/DOPORUČILA ZM

112. Projednat a schválit rozpočtovou změnu č. III/2000.

113. Projednat a schválit rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí 2001 ve výši Kč 6 300 000,-.

114. Rozhodnout o darování telefonní ústředny v pořizovací ceně Kč 27 979,40 a telefonního přístroje v pořizovací ceně Kč 4 821,30 z příspěvkové organizace Základní školy V. Martínka do mateřské školy a ohřívacího pultu v pořizovací ceně Kč 7 763,20 z příspěvkové organizace Základní školy V. Martínka do školní jídelny.

115. Svěřit radě města část pravomoci ZM pro rozpočet města na rok 2001, schvalovat rozpočtová opatření u účelových dotací v plné výši a u ostatních změn  mezi třídami a oddíly a paragrafy do výše 500 tis. Kč, přičemž ke schválení je nutný souhlas všech členů rady města.

116. Projednat a schválit smlouvu o věcném břemeni s SmVaK, a. s., Ostrava spočívající ve strpění vodovodu a kanalizace včetně stanoveného ochranného pásma na p. č. 37, 44, 67, 1083, 2911, 2918, 2930 a p. k. 3228/1 a 3228/2 na k. ú. Brušperk (ul. Sv. Floriána, část ul. Fryčovická, část ul. Dr. Martínka, část spojnice ulic Dr. Martínka a ulice K Náměstí, část Zádvoří).

117. Projednat návrh prvního čtení OZV o výběru stočného ve městě Brušperk.

118. Projednat zařazení města Brušperk pod pověřenou obec III. stupně Frýdek-Místek  za předpokladu, že obce Stará Ves, Krmelín a Fryčovice vyjádří záporné stanovisko zařazení pod město Brušperk, jakožto obec III. stupně.

 

MR- 26/VZALA NA VĚDOMÍ

125. Iniciativu starosty k vyřízení pověření města Brušperk jako obce III. stupně.

126. Stanovení výše měsíčních odměn uvolněným členům zastupitelstva města dle zák. čís. 328/2000 Sb.

 

V Brušperku 15. listopadu 2000

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky