21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 27. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 27. schůze rady města Brušperka konané dne 20. srpna 2008

RM-27/SCHVALUJE

900.     Program 27. schůze rady města.

901.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Jiřího Pasyka.

902.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na doplnění dopravního značení na místních komunikacích s firmou SLUMEKO, s. r. o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, IČ 25376021 na prodloužení stávajícího zpomalovacího prahu umístěného u „Restaurace Na Letné“ v celkové hodnotě 57 001 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

903.     Doplnění odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2008 v celkové výši odpisů 17 800 Kč.

904.     Ceny za pronájem sportovní haly platné od 1. 9. 2008 dle předlohy č. 10.

905.     Přechod ze stávajících vkladních knížek Poštovní spořitelny na Postžirový účet MINI u poskytovaného finančního příspěvku na narozené dítě v původní výši 2 000 Kč.

RM-27/NESCHVALUJE

906.     Žádost o zvýšení dotace pro LS, o. s. na rok 2008.

RM-27/ROZHODUJE

907.     O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a budoucí oprávněnou stranou z věcného břemene společností MSS Ostrava, s. r. o. se sídlem Ostrava-Zábřeh, Věšínova 457/36, IČ 61973840 za účelem zřízení věcného břemene jehož obsahem je uložení a provozování vodovodního řadu a provádění údržby a opravy, rekonstrukce, odstranění vodovodního řadu v pozemcích parc. č. 2912, 1649 a 1404 vše k. ú. Brušperk na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

908.     O uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků uzavřené dne 30. 6. 2003 mezi městem Brušperk a společností ZEMSPOL SVIADNOV s. r. o., se sídlem Sviadnov, Staříčská 46, IČ 49608886, který řeší pronájem dalších pozemků o výměře 3,567 ha na k. ú. Brušperk v lokalitě u Obecního lesa na dobu neurčitou od 1. 10. 2008 za cenu ve výši 250 Kč/ha/rok, které budou sloužit k zemědělským účelům. Součástí dodatku č. 1 je i navýšení ceny pronájmu původních pozemků o výměře 25,636 ha z 250 Kč/ha/rok na 400 Kč/ha/rok s platností od 1. 10. 2009. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

909.     O uzavření smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 za účelem zřízení věcného břemene, jehož obsahem je provozování podzemního kabelového vedení nn a právo vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení „Brušperk, Adamus – přípojka NN“ na pozemku parc. č. PK 3264 k. ú. Brušperk na dobu životnosti energetických zařízení a za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene.

910.     O uzavření smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 za účelem zřízení věcného břemene, jehož obsahem je provozování podzemního kabelového vedení nn a právo vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení „Brušperk, Karas – přípojka NN“ na pozemku parc. č. 2856/18 k. ú. Brušperk na dobu životnosti energetických zařízení a za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene.

911.     O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provedení stavby mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 za účelem zřízení věcného břemene, jehož obsahem je provozování podzemního kabelového vedení nn a právo vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení „Brušperk, lokalita Pastevník – zemní kabelové vedení NN 0,4 kW. na pozemcích parc. č. 2903/1, 1947/2, 1947/3, 1960/1, 1948/3, 1948/5, 1948/6, 1948/7, 1948/8, 1948/9, 1948/11, 1944/1, 1944/10, 1960/22, 1960/21, 1960/20, 1960/18, 1960/15, 1960/16, 1960/17, 1960/14, 1960/13, 1960/12, 1960/11, 1960/10, 1960/8, 1960/7, 1960/6, 1960/5, 1960/4, 1927 a 2945 vše k. ú. Brušperk. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provedení stavby.

912.     O jednostranném zvýšení nájemného za 1m2 podlahové plochy bytu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 ve výši 15,3 % aktuálního nájemného.

RM-27/JMENUJE

913.     Paní Vítězslavu Karasovou ředitelkou Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, a to s účinností od 1. 9. 2008.

RM-27/UKLÁDÁ

914.     Iniciovat jednání se SmVaK, a. s. v záležitosti řešení napojení domácností na ČOV, u kterých je to technicky možné.

Z: OFMVV

T: ihned

915.     Připravit písemný materiál o přepojení Domu s pečovatelskou službou v Brušperku, na ul. K Pastevníku čp. 860 na čistírnu odpadních vod.

Z: OFMVV

T: 28. schůze RM

916.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520 příspěvková organizace v roce 2008 v celkové výši 17 735 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: OFMVV

T: ihned

RM-27DOPORUČUJE ZM

ZM – 9/ROZHODUJE

917.     O uzavření budoucí smlouvy darovací na pozemky p. č. 2917 (ostatní plocha, silnice) a 2916/1 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Brušperk zapsaných na listu vlastnictví č. 1271, z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlastnictví města Brušperka.

ZM – 9/SCHVALUJE

918.     Přijmout dědictví po panu Přemyslu Hájkovi, zemřel 25. 03. 2008, posledně bytem Frýdek-Místek, Pod Štandlem 2207.

ZM 9/REVOKUJE

919.     Usnesení ZM – 8/BERE NA VĚDOMÍ, bod č. 146 s náhradou:

            ZM – 9/SCHVALUJE

            Program rozvoje města Brušperka pro rok 2008.

RM-27BERE NA VĚDOMÍ

920.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

921.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 14. 8. 2008.

922.     Výsledky hospodaření města Brušperka a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova pro seniory Ondráš  k 30. 6. 2008.

923.     Rozhodnutí o souhlasu Obvodního báňského úřadu v Ostravě se skutečným čerpáním finanční rezervy v roce 2008 na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků ovlivněných hornickou činností.

924.     Informaci o provedené kontrole České inspekce životního prostředí týkající se rozhodnutí o kácení dřevin na k. ú. Brušperk od roku 2006 bez závažných nedostatků.

925.     Den 17. září 2008 jako plánovaný termín konání 28. schůze rady města.

 

V Brušperku 20. srpna 2008, zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Jiří Pasyk

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky