13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 27. rady města

27. schůze rady města Brušperk konané dne 13. prosince 2000

RM – 27/SCHVÁLILA

411. Program 27. schůze rady města.

412. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

413. Na základě doporučení sociální komise RM přidělení domovnického bytu v objektu č. p. 22 za podmínky uzavření smlouvy pro údržbu objektu radnice na dobu  určitou jednoho roku manželům Doležilovým.

414. Předání věcných darů čtyřem nejúspěšnějším podnikatelům města v celkové hodnotě Kč 5 000,-.

415. V souladu s usnesením MR-15/SCHVÁLILA, bod 195, odměnu pro p. Darka Štalmacha, bytem Oblouk 965, Brušperk ve výši Kč 2.500,- tak, že v roce 2000 bude vyplacena částka Kč 1.500,- a v roce 2001 částka Kč 1 000,-.

416. Zřízení domény města Brušperk na internetu a zajišťování webových stránek města firmou JK+JK Brušperk.

417. Nabídku a smlouvu s architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáše Šonovského na vypracování návrhu části budovy MěÚ pro Městskou knihovnu v Brušperku a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

418. Smlouvu o dílo s SmVaK Ostrava, a. s., na práce prováděné firmou Karel Vala-VaS, Brušperk na úpravu kanalizačních vpustí na části ul. Dr. Martínka za podmínek dodržení metodiky cen, vycházející z výběrového řízení SmVaK Ostrava, a. s., a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

419. Dodatek č. 1 na pokládku živičného povrchu před nově budovanými garážemi na křižovatce Krmelínská a Staroveská ul. s firmou Silniční stavby a mosty, s. r. o., Valašské Meziříčí na částku Kč 158.413,50 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy.

420. Dodatek č. 1 se SmVaK, a. s., Ostrava-regionální správa Frýdek-Místek na zvýšení cen vodného a stočného od 1. 1. 2001 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy.

421. Dodatek č. II s firmou Silniční stavby a mosty, s. r. o., Valašské Meziříčí na pokládku živičného povrchu na části ul. Dr. Martínka za podmínek dodržení cen platných v roce 2000 a termínu realizace do brušperské pouti 2001. Cena dodatku činí Kč 440 000,- a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. II smlouvy.

422. Dodatek č. 1 s firmou KOFING, a. s., Ostrava na rekonstrukci nádvoří radnice a zmocňuje starostu k podpisu dodatku  č. 1.

423. Dodatek č. 1 s firmou KOFING, a. s., Ostrava na rekonstrukci služebního bytu v objektu č. 22 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

424. Smlouvu o dílo s firmou DIGIS, s. r. o., Ostrava-Poruba na digitalizaci map katastru nemovitostí na k. ú. Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

425. Ceny měsíčních nájmů v městské tržnici pro I. čtvrtletí 2001.

426. Smlouvu o dílo s firmou IMSTAV, s. r. o., na opravu chodníku – propojení ulic Fryčovická a Dr. Martínka u autobusové čekárny „Chamrád“  a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

427. Poskytnutí finanční podpory pro zajištění rehabilitace 10 nejvíce tělesně postiženým občanům města (dle návrhu organizace zdravotně postižených) v celkovém objemu cca 25 tis. pro rok 2001.

428. Finanční příspěvek města ve výši Kč 5 000,- na tříkrálovou sbírku pořádanou diecézní charitou ostravsko-opavskou.

429. Rozšíření televizního vysílání o TV PRIMA v obecních domech č. p. 572, 573, 581, 582 a smlouvu s firmou Anten satelit elektronik p. Martina Cveka, Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

430. Instalaci televizního anténního systému v obecním domě č. p. 270 a smlouvu  s firmou  Anten satelit elektronik p. Martina Cveka, Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

431. Instalaci televizního anténního systému v rekonstruovaném obecním domě č. p. 471.

432. Nákup skartačního zařízení a digitální poštovní váhy pro potřeby MěÚ.

433. Nákup výpočetní techniky pro zřízení internetového pracoviště v městské knihovně a žádost o státní dotaci z Programu VISK (veřejné informační služby knihoven).

434. Odměny tajemníkovi a vedoucím odborů MěÚ za IV. čtvrtletí 2000 jako návratnou zálohu v případě nesplnění úkolů v prosinci 2000.

435. Odměny řediteli ZŠ V. Martínka za II. pololetí 2000 a ředitelce DD Ondráš za IV. čtvrtletí 2000.

436. Rozpočtovanou výši odměn za II. pololetí 2000 zaměstnancům DD Ondráš. Z této částky vyplatit ředitelce DD Ondráš 10 %.

437. Početní zastoupení v  komisi pro návrh dopravního řešení na náměstí J. Á. Komenského a jeho okolí.

438. Přítomnost jednoho člena rady města na MěÚ  Brušperk v kanceláři č. 101 každou středu od 8.00 do 11.30 hodin za účelem rozšíření informovanosti občanů samosprávnými orgány města.

439. Pronájem plochy škvárového hřiště včetně zpevněné plochy před škvárovým hřištěm v době konání brušperské pouti dne 22. 4. 2001 na dobu od 16. 4. do 27. 4. 2001 za cenu Kč 130 000,- panu Janu Pflegrovi, bytem Kokory č. p. 234  a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM – 27/NESCHVÁLILA

8.     Dodatek č. II s firmou Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové, který řeší úpravy cen za poskytované služby pro rok 2001.

9.     Finanční příspěvek na připravované znovuotevření Bezručovy chaty na Lysé hoře Klubu českých turistů – oblast Beskydy.

 

RM – 27/JMENOVALA

2.     Předsedu komise pro návrh dopravního značení na náměstí J. Á. Komenského a jeho okolí Ing. Pavla Káňu.

 

RM – 27/ZRUŠILA

6.     Usnesení MR-2/SCHVALUJE, bod 26 ze dne 12. ledna 1999.

 

RM – 27/ULOŽILA

81.   Opakovaně zaznamenávat v usneseních schůze RM (od 28. schůze RM) úkoly od jejich zadání až do jejich splnění pod návěštím: RM-PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY

T: průběžně

Z: tajemník MěÚ

82.   Projednat s ing. arch. Konečnou případné další možnosti změn v územním plánu města Brušperk, které vzejdou z podnětu města.

T: 15. 02. 2001

Z: starosta

83.   Jednat s firmou Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové o cenách za poskytované služby pro rok 2001

T: ihned

Z: starosta a tajemník MěÚ

84.   Pokračovat v jednání s firmou Gastro–Hukvaldský dvůr o pronájmu restaurace a plochy na přehradě č. 1

T: průběžně

Z: starosta

85.   Připravit návrh na řešení dopravní situace na náměstí J. Á. Komenského a jeho okolí

T: 30. 03. 2001

Z: místostarosta

86.   Jednat s Dopravním inspektorátem Frýdek-Místek o snížení 70km rychlosti na ul. Krmelínská

T: únor 2001

Z: starosta

 

RM – 27/DOPORUČILA ZM

119. Rozhodnout o zahájení řízení na změnu územního plánu na pozemcích p. č. 2405 zahrada o výměře 1861 m2, p. č. 2406/1 louka o výměře 52 m2, p. č. 2406/2 zahrada o výměře 925 m2, p. č. 2406/3 louka o výměře 2087 m2 p. č. 2406/5 louka o výměře 1214 m2, p. č. 2406/6 louka o výměře 706 m2 v lokalitě Veselíčko  na plochu určenou pro výstavbu rodinných domků.

120. Rozhodnout o odkoupení pozemku p. č. 262/1 orná půda o výměře 669 m2 do majetku města za cenu dle platné vyhlášky Ministerstva financí ČR o oceňování majetku.

121. Rozhodnout o prodeji části pozemku p. č. 1111 ostatní plocha-ost. komunikace cca o výměře 35 m2 za smluvní cenu.

122. Rozhodnout o bezúplatném převodu pozemků p. č. 1980/3 ost. plocha o výměře 420 m2, p.č. 1981/2 ost. plocha o výměře 540 m2, p. č. 1981/3 ost. plocha o výměře 832 m2, p.č. 1981/4 louka o výměře 238 m2 v lokalitě Dráhy od Okresního úřadu Frýdek-Místek do majetku města.

123. Rozhodnout o darování pozemků do majetku města p. č. 1957/16 orná půda o výměře 173 m2, p. č. 1956/2 louka o výměře 305 m2, p.č. 1956/8 louka o výměře 133 m2, p. č. 1956/9 louka o výměře 170 m2 a p. č. 1958/4 lesní pozemek o výměře 20 m2 v lokalitě Pastevník.

124. Rozhodnout v souladu s bodem 6.11 OZV č. 3/1999 poskytnout městu Brušperk půjčku bez výběrového řízení ve výši Kč 130 tis. na vznik nových bytových jednotek v domě č. p. 471.

 

RM – 27/VZALA NA VĚDOMÍ

127. Kontrolu plnění usnesení 25. a 26. schůze rady města.

128. Zprávu ze sociální komise RM č. 8/2000 a kontrolní komise RM č. 7/2000.

129. Stavy na účtech města k 7. 12. 2000.

130. Předběžný návrh na přepracování projektu náměstí J.Á. Komenského zpracovaný architektonickou kanceláří ing. arch. Tomáše Šonovského.

131. Uskutečnění  tříkrálové sbírky pořádané diecézní charitou ostravsko-opavskou.

 

RM – 27/INFORMACE

starosta:

55. O jednání s firmou Gastro-Hukvaldský dvůr o pronájmu plochy a budovy na přehradě č. 1.

 

V Brušperku 15. prosince 2000

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky