21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 28. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 28. schůze rady města Brušperka konané dne 17. září 2008

RM-28/SCHVALUJE

926.     Program 28. schůze rady města.

927.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka, Ph. D.

928.     Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace „Přístavba plaveckého bazénu“ s firmou Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava, IČ 12658391 na rozsah víceprací v celkové hodnotě 299 280 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě.

929.     O uzavření smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, jehož obsahem je provozování podzemního kabelového vedení nn a práva vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení Brušperk, přípojka NN na pozemku parc. č. 287/12 k. ú. Brušperk na dobu životnosti energetického zařízení za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

930.     O uzavření smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, spočívající ve strpění stavby vodovodu včetně ochranného pásma a příslušenství, její údržbu a umístění na pozemcích p. č. 2918 v rozsahu 1157 m2 a p. č. PK 3227/5 v rozsahu 16 m2 v k. ú. Brušperk a oprávnění vstupu na pozemky v případě odstraňování poruch a havárií vodovodu za jednorázovou úplatu ve výši 15 940 Kč ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

931.     Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce mostu ev. č. M 1 – Cvekův most přes Ondřejnici“ za cenu 327 488 Kč včetně DPH s firmou Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 33, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 27764613. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

932.     Dohodu o využití výhradního ložiska a podmínkách zabezpečení ochrany objektů a zájmů vztahující se na předmětné nemovitosti: p. č. 1981/2, 1981/3, 1981/4 a 1980/3 zapsaných na LV 1 v k. ú. Brušperk s OKD, a.s. se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 26863154 dle § 33 zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon v platném znění). Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

933.     Dohodu o vypořádání důlních škod formou podílu důlní škody s OKD, a.s., se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 26863154 která činí 85,42 % na předmětné nemovitosti místní komunikace 45b na části p. č. 2903/1 zapsané na LV 1 k. ú. Brušperk stanovenou uvedeným podílem z ceny nabídkového rozpočtu. Současně zmocňuje starostu k podpisu dohody.

934.     Smlouvu o dílo na opravu části místní komunikace ul. Borošínská mezi zhotovitelem firmou ALPINE, stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČ 45192286 za cenu 2 357 579 Kč vč. DPH a objednatelem č. 1 Městem Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk, IČ 00296538 (14,58 % ceny) a objednatelem č. 2 OKD, a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 26863154 (85,42 % ceny). Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

935.     Smlouvu o dílo na dodávku a montáž 16 ks skříněk a 2 ks plakátovacích ploch s firmou TS, a.s., Frýdek-Místek, 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek, IČ 25843991 za cenu 160 tis. Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

936.     Smlouvu o dílo na vybudování přečerpávací stanice a tlakové kanalizace v objektu města DPS č. p. 860 s firmou SINEKO Engineering s.r.o., Místecká 329, IČ 25908928 za cenu 137 802 Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

937.     Rozšíření Organizačního řádu Městského úřadu Brušperk o jedno pracovní místo na odboru stavebního úřadu od 1.11.2008.

938.     Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. září 2008 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.         Zahájení.

2.         Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.         Připomínky a podněty občanů.

4.         Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2008.

5.         Smlouvy města.

6.         Přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

7.         Přijetí dědictví.

8.         Revokace usnesení ZM – 8/BERE NA VĚDOMÍ, bod č. 146.

9.         Návrh OZV č. 1/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Brušperku.

10.       Návrh OZV č. 2/2008 o místních poplatcích.

11.       Návrh OZV č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku.

12.       Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

13.       Závěr.

 

RM-28/ROZHODUJE

939.     O prodloužení těchto smluv na nájem obecního bytu:

§     pan Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086, byt č. 2, od 1.10.2008 – 31.12.2008,

§     pan Jaroslav Petr, K Svaté vodě 1086, byt č. 8, od 1.10.2008 – 31.12.2008,

§     pan Jaroslav Baláž, Staroveská 270, byt č. 2, od 1.10.2008 – 31.12.2008.

940.     O zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce mostu ev. č. M1 – Cvekův most přes Ondřejnici“ firmě Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 33, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 27764613.

941.     O výběru nejvýhodnější zakázky malého rozsahu na tisk 2 000 ks propagačních materiálů o městě Brušperku od firmy Tiskárny Kleinwächter, Čajkovského 1511, 738 11 Frýdek-Místek, IČ 12643441.

942.     O výběru nejvhodnější zakázky malého rozsahu na opravu části místní komunikace ul. Borošínská s firmou ALPINE, stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 4519286.

943.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž 16 ks skříněk a 2 ks plakátovacích ploch firmě TS, a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek, IČ 25843991.

944.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na rekonstrukci veřejného osvětlení na části ul. Nábřeží v úseku od Cvekova mostu směrem k ČOV firmě Kamil Vantuch ELEKTRO, K Náměstí 253, 739 44 Brušperk, IČ 13015877.

945.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na vybudování přečerpávací stanice a tlakové kanalizace v objektu DPS č. p. 860 s firmou SINEKO Engineering s.r.o., Místecká 329, IČ 25908928.

946.     O poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro TJ Sokol Brušperk ČSTV z rozpočtu města Brušperka na rok 2008.

 

RM-28/REVOKUJE

947.     Usnesení č. RM – 24/SCHVALUJE, bod 784 s náhradou:

RM – 24/SCHVALUJE

Zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2007 v uvedených výších:

Základní škola V. Martínka, Brušperk, okres Frýdek-Místek          204 881,46 Kč

Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace  435 009,37 Kč

Domov pro seniory Ondráš   854 019,57 Kč.

 

RM-28/UKLÁDÁ

948.     Doplnit rozpočtové opatření č. 3-Z/2008 o převod finančních prostředků ve výši 10 000 Kč z oddílu, § 3392 položky 5229 na oddíl, § 3419 položku 5229.

Z: OFMVV

T: ihned

949.     Zpracovat přehled splátkových kalendářů všech dlužníků na nájemném za obecní byty, u nichž dochází k následnému prodloužení nájemní smlouvy.

Z: OFMVV

T: 29. RM

 

RM-28/DOPORUČUJE ZM

ZM – 9/SCHVALUJE

950.     Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2008 v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 543,00 tis. Kč v souladu se stanoveným rozsahem schvalovat rozpočtová opatření dle usnesení zastupitelstva města Brušperka č. ZM – 4/STANOVÍ, bod 9 ze dne 26. března 2003.

ZM – 9/SCHVALUJE

951.     Návrh OZV č. 1/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Brušperku.

ZM – 9/SCHVALUJE

952.     Návrh OZV č. 2/2008 o místních poplatcích.

ZM – 9/SCHVALUJE

953.     Návrh OZV č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku.

 

RM-28/BERE NA VĚDOMÍ

954.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

955.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 11.9.2008.

956.     Informaci kronikářky a předsedkyně Komise redakční rady Brušperského zpravodaje o zápisech do Kroniky města Brušperka a o činnosti uvedené komise.

957.     Připravovanou rekonstrukci rozvodového nn v lokalitě bývalého dvora na ul. Borošínská provedenou firmou ČEZ Distribuce, a.s.

958.     Splnění úkolu vymezeného v ukládací části usnesení 8. zastupitelstva města Brušperka konaného dne 18. června 2008 – přijetí nápravných opatření, která vyplynula ze závěru „Zprávy o přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2007“.

959.     Znění textu a fotografie zajímavých míst města Brušperka na propagační materiál o městě Brušperku a na propagaci města v připravované publikaci o MSK.

960.     Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

961.     Informaci o způsobu řešení na povinnost připojení domácností na ČOV.

962.     Informaci o novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který se mění zákonem č. 302/2008 Sb., a s tímto související nabídku spolupráce Ing. Turoně – auditora, daňového poradce, spočívající ve výkonu daňového poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty.

963.     Informace ze zápisu č. 09/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

964.     Informaci o stavu stromů, o který se stará Klub zahrádkářů Brušperk na k. ú. Brušperk.

965.     Den 29. října 2008 jako plánovaný termín konání 29. schůze rady města.

 

V Brušperku 17. září 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

 

Ověření přehledu usnesení: Ing. Svatopluk Slovák, Ph. D.

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky