21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 28. rady města

28. schůze rady města Brušperk konané dne 7. února 2001

RM – 28/SCHVÁLILA

440. Program 28. schůze rady města.

441. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

442. Dodatek č. 1 s firmou KOFING, a. s. Ostrava na výrobu a montáž 4 kusů ocelových dveří a 3 kusů madel za cenu Kč 13.842,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

443. Smlouvu o zálohách na dodávku zemního plynu se SMP a.s. Ostrava ve výši měsíčních záloh Kč 47.500,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

444. Smlouvu s firmou GORDIC, s. r. o. Jihlava na softwarové vybavení pro vedení evidence pokladních dokladů a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

445. Dodatek č. 1 se SmVaK, a. s. Ostrava na společné financování stavby „Rekonstrukce kanalizace a opravy vodovodu na ul. Zádvoří, Sv. Floriána a části ul. Dr. Martínka“ a zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

446. Dohodu o vymezení vlastnického podílu na opravy vodovodu a rekonstrukce kanalizace v Brušperku na ul. Zádvoří, Sv. Floriána a na části ul. Dr. Martínka a zmocňuje starostu k podpisu dohody.

447. Smlouvu o společném financování stavby „Rekonstrukce kanalizace a opravy vodovodu na části ul. Dr. Martínka“ v celkové výši Kč 87.928,- bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

448. Dodatek č. 2 s firmou Marius Pedersen a. s. Hradec Králové, který řeší zvýšení cen při zajišťování sběru, svozu, třídění a zneškodňování KO dle tabulky č. 1 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

449. Dodatek č. 3 s firmou Marius Pedersen a.s. Hradec Králové na separaci KO, který se týká svozu skla a plastů nad rámec původní smlouvy o dílo. Navýšení cen proti roku 2000 činí 5,5%. Cena za pronájem nádob zůstává v původní výši. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 3.

450. Dodatek č. 1 s firmou Jan Slabý Brušperk spočívající v navýšení cen o 5% s platností od 1. 1. 2001 za zabezpečení údržby komunikací na k. ú. Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

451. Dodatek č. 6 s panem Markem Chadzipanajotidisem, který od 1. 1. 2001 zabezpečuje úklid obou WC v 1. nadzemním podlaží Národního domu v Brušperku a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 6.

452. Prominutí pronájmu objektu šaten na travnatém hřišti SK Brušperk za období roku 2000 ve výši Kč 1.000,-.

453. Výběr poplatků z veřejného prostranství v době konání brušperské pouti (duben 2001) SK Brušperk, přičemž 70% tržeb bude převedeno SK jako příspěvek na jejich činnost.

454. Úpravu poplatků od 1. 2. 2001 za užívání společenského sálu Národního domu v Brušperku dle zpracované předlohy.

455. Smlouvu na geologické zaměření svahu nad Pastevníkem firmou K-GEO, s. r. o. Ostrava za cenu maximálně Kč 130 000,- bez DPH, které určí geologickou stabilitu svahu před zahájením výstavby inženýrských sítí v lokalitě Pastevník a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

456. Smlouvu na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu šaten na travnatém hřišti s Ing. Bohuslavem Konečným za cenu Kč 89 250,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

457. Servisní smlouvu č. 20402 Z01 na zajištění servisu telefonní ústředny objektu mateřské školy s Českým Telecomem a. s. Ostrava za cenu Kč 150,- za rok a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

458. Smlouvu o dílo s firmou Bohuslav Dvořák na 1. etapu omlazování lípové aleje (kácení a frézování) na ul. K Svaté vodě za cenu Kč 49 224,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 

459. Cenu za pronájem celé městské tržnice ve výši Kč 26 000,- za měsíc s platností od 1. 2. 2001. Cena za podíl pronajaté plochy bude propočtena jednotlivým zájemcům a zmocňuje starostu k podpisu jednotlivých smluv.

460. Smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení výstavby inženýrských sítí v lokalitě nad Pastevníkem s firmou Ing. Kotupase za podmínek, že firma K-GEO, s. r. o. Ostrava vystaví kladné stanovisko k problému geologické stability svahu nad Pastevníkem a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 

461. Smlouvu na zpracování projektové dokumentace výstavby chodníků v lokalitách ul. Krmelínská, Antonínov a Staroveská s ing. Štěpánem Dubovým a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

462. Smlouvu o dílo s firmou IMSTAV PLUS s. r. o. na rekonstrukci vytápění v objektu ZUŠ za cenu Kč 398 475,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

463. V souladu s usnesením ZM-9/STANOVILO, bod 9 výplatu neuvolněnému radnímu v rozsahu dvou hodin za konzultační dopoledne.

464. Nákup 1 počítače včetně jeho vybavení na zřízení internetového pracoviště v městské knihovně a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

465. Nájemní smlouvu s pí Zdeňkou Glabazňovou na pronájem části pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 448 na dobu neurčitou od 1. 1. 2001 za roční nájemné ve výši Kč 2 400,- a zmocňuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

466. Prominutí poplatku ze vstupného společnosti MAWIS ve výši Kč 856,- z módní přehlídky, která se konala dne 28. 12. 2000.

467. Změnu organizačního řádu Městského úřadu v Brušperku spočívající v rozšíření odboru financí, majetku a vnitřních věcí o pracoviště sekretariátu od 9. 2. 2001.

468. Příspěvek města na úhradu neinvestičních výdajů ve výši Kč 13 000,- na obyvatele Domova důchodců Ondráš a rok 2001.

469. Úhradu pro občany města Brušperk z rozpočtu města ve výši Kč 6 500,- na obyvatele Domova důchodců Ondráš a rok 2001.

470. Program 10. zasedání zastupitelstva města dne 14. února 2001 v 15.30 hodin v sále restaurace u Tochy:

1. Zahájení.

2. Rozpočtová změna č. IV/2000.

3. Rozpočet města na rok 2001.

4. Připomínky a podněty občanů města.

5. Vyhodnocení Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk za rok 2000.

6. Vyhlášení Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2001.

7. Návrh OZV č. 1/2000 o stočném – druhé čtení.

8. Prodej části plynárenského zařízení Severomoravským plynárnám a. s.

9. Smlouvy – prodeje a převody majetku města.

10. Jmenování členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

11. Vyhodnocení žádostí o použití účelového „Fondu rozvoje bydlení“ podle OZV č. 3/1999.

12. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM.

471. V souvislosti s přemístěním pobočky GE Capital Bank do Frýdku-Místku zřízení účtu pro využití Fondu rozvoje bydlení podle OZV č. 3/1999 u České spořitelny a. s. s platností od 1. 3. 2001.

472. Jednorázovou bezúročnou půjčku p. Jaroslavu Petrovi, bytem Staroveská 281 Brušperk ve výši Kč 1 000,- na pokrytí základních životních potřeb do 28. 2. 2001.

473. Poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10% nákladů (max. Kč 50 000,-) římsko-katolické církvi na dokončení rekonstrukce kapliček křížové cesty u kostela sv. Jiří.

 

RM – 28/REVOKOVALA

3. Usnesení 27. schůze RM/SCHVÁLILA, bod 421.

Nové znění:

Smlouvu s firmou Silniční stavby a mosty s. r. o. Valašské Meziříčí na pokládku živičného povrchu na části ul. Dr. Martínka za cenu max. Kč 440 000,- vč. DPH a při dodržení termínu realizace do 18. dubna 2001 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

4. Usnesení 24. schůze MR/SCHVÁLILA, bod 348

Nové znění:

Smlouvu o dílo sfirmou Ing. Jiří Vala –VALA Brušperk a výstavbu autobusové zastávky vč. zálivu a chodníku na ul. Fryčovická ve směru Fryčovice za cenu max.Kč 232 000,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

5. Usnesení 60. zasedání MR, konané dne 12. 3. 1998/SCHVÁLILA, bod 918.

Nové znění:

Kompenzaci nákladů za opravu poškozeného plotu na p. č. 544ve výši Kč 10 000,- p. Oldřichu Cvekovi, Krmelínská 346, Brušperk.

 

RM – 28/JMENOVALA

3. Složení komise zastupitelstva města pro návrh dopravního řešení na náměstí J. Á. Komenského a jeho okolí ve složení:

    předseda: ing. Pavel Káňa, členové: ing. Josef Janotka, Mgr. Pavel Plečka, Miroslav Pavlík, Ludmila Ranochová, ing. Miroslav Konkol.

 

RM – 28/ULOŽILA

87. Připravit podmínky nájemní smlouvy areálu přehrady č. 1 s firmou Gastro-Hukvaldský dvůr.

T: 16. 2. 2001

Z: starosta

88. Projednat technické podmínky likvidace odpojení stávajících kondenzátorů v objektu MŠ v souvislosti s likvidací tzv. přímotopné sazby elektrického vytápění se zástupcem SME, a. s.

T: 29. schůze RM

Z: tajemník MěÚ.

89. Přepracovat návrh domovního řádu v obecních domech

T: 29. schůze RM

Z: tajemník MěÚ.

90. Přepracovat změnu otevírací doby v Informačním centru, Muzeu V. Martínka a Galerii Chagall

T: 29. schůze RM

Z: tajemník MěÚ.

91. Zřídit nový bankovní účet u Český spořitelny, a. s. pro potřeby Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999

T: 1. 3. 2001

Z: tajemník MěÚ.

92. Připravit návrh složení kontrolní komise RM

T: 29. RM

Z: místostarosta

 

RM – 28/DOPORUČILA ZM

125. Rozhodnout o převodu pozemků města vedených na LV 696 k. ú. Brušperk v lokalitě Oblouk od OkÚ Frýdek-Místek formou bezúplatného převodu a ostatních spoluvlastníků za smluvní cenu Kč 10,-/m2.

126. Rozhodnout o odkoupení pozemků ve zjednodušeného evidenci v majetku města p. č. 1638/3 o výměře 9671 m2 (část areálu travnatého hřiště) od TJ Sokol Brušperk za smluvní cenu Kč 75 000,- s podmínkou, že tyto finanční prostředky budou účelově vynaloženy na zhodnocení budovy sokolovny č. p. 347 v Brušperku.

127. Rozhodnout o prodeji části pozemku p. č. 2850/1 orná půda v lokalitě ul. Fryčovická za smluvní cenu, se závazkem převzetí již zřízeného věcného břemene (vedení inženýrských sítí).

128. Revokovat usnesení MZ 8/ROZHODLO, bod 42.

129. Rozhodnout o prodeji pozemku p. č. 930/4 orná půda o výměře 214 m2 (pozemek pod prodejnou RENTA) za smluvní cenu Kč 3 210,-.

130. Projednat a schválit vyhodnocení Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk za rok 2000.

131. Projednat a schválit plán Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2001.

132. Projednat a schválit prodej části plynovodního řádu v majetku města za podmínek, že finanční efekt po odpočtu nákladů na digitální zaměření tohoto plynovodu bude činit minimálně Kč 500 tis.

133. Projednat a schválit použití hospodářského výsledku Domova důchodců Ondráš z roku 2000 na pokrytí ztráty v roce 2001.

134. Projednat a schválit rozpočtovou změnu č. IV/2000.

135. Projednat a schválit rozpočet města Brušperk na rok 2001.

136. Projednat a schválit návrh OZV č. 1/2001 o stočném na území města Brušperk – druhé čtení.

137. Projednat a schválit prodej pozemku p. č. 624, 625, 627 na ulici Staroveská (nad nově vybudovanou zastávkou směr Stará Ves n. O.) za smluvní cenu.

138. Projednat a schválit půjčku města z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč 130 000,- na vznik nových bytových jednotek v domě 471.

 

RM – 28/VZALA NA VĚDOMÍ

132. Kontrolu plnění usnesení 27. schůze rady města.

133. Zprávu ze sociální komise RM č. 1/2001 a kulturní komise č. 9/2001.

134. Stavy na účtech města k 31. 1. 2001.

135. Výsledek výzvy více zájemcům č. 2/2001 na rekonstrukci vytápění v objektu ZUŠ v Brušperku.

136. Žádost o dotaci města v rámci programu VISK 3.

137. Informaci o stavu žádosti na projekt „Zlepšení čištění odpadních vod v povodí Ondřejnice“ a zaslání Registrační tabulky projektu (PIDS) na základě upozornění SFŽP ČR.

138. Informaci o způsobu použití účelového Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 za rok 2000.

139. Výsledek „Tříkrálové sbírky“ pořádané diecézní charitou ostravsko-opavskou.

140. Žádost římsko-katolické církve na pomoc při rekonstrukci křížové cesty. Z důvodu pozdního doručení na MěÚ musí být případná finanční pomoc řešena z rozpočtu města.

141. Podmínky příspěvku na zachování a obnovu kulturních památek hrazené z prostředků OkÚ.

 

RM-PRUBĚŽNÉ ÚKOLY

Č. schůze/č. úkolu Text Termín Zodpovědnost

7/U-20

zabezpečení veřejného pořádku

30. 6. b. r.

31. 12. b. r.

tajemník MěÚ

10/U-37

zpracování požárně-poplachových směrnic pro DPS a obecní domy

31. 12. 1999

tajemník MěÚ

20/U-54

využití 2 ks minikuchyní v DDO

průběžně

tajemník MěÚ

24/U-76

estetická úprava západní stěny ND

duben 2001

tajemník MěÚ

27/S-432

nákup skartačního zař. a pošt.váhy

březen 2001

tajemník MěÚ

27/D-119

změna územního plánu-Veselíčko

11. ZM

rada města

 

V Brušperku 7. února 2001

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení:Mgr.PavelPlečka

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky