13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 29. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 29. schůze rady města Brušperka konané dne 7. listopadu 2008

RM-29/SCHVALUJE

966.     Program 29. schůze rady města.

967.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

968.     Smlouvu o dílo s firmou EUROPROJEKT, s.r.o. Build and Technology, Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 26843226 na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace pavilónu ZŠ V. Martínka – dětského domova“ za cenu 60 000 Kč bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

969.     Smlouvu o pronájmu silničního tělesa a pozemků u mateřské školy s firmou Karel Vala – VaS, se sídlem Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 11540621 za cenu 242 000 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

970.     Smlouvu o dílo na odstranění havarijního stavu domovní kanalizace a stropu v I. NP v domě č. p. 270 firmě Dobré stavby, s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ 25828495 za cenu 69 421 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

971.     Smlouvu o vstupu na nemovitost, podmínkách zřízení stavby a jejího provozu akce „Brušperk, ul. Valy a Klepary – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ s firmouSeveromoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

972.     Sadové úpravy prostranství mezi restaurací Valaška a Mateřskou školou se Střední zahradnickou školou Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 20 – 22, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ 00602027 za cenu 152 425 Kč s DPH.

973.     Doplnění odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek v roce 2008 v celkové výši odpisů 3 500 Kč.

974.     Odměny předsedkyním komisí rady města za 3. čtvrtletí komisí rady města za 3. čtvrtletí 2008 dle předlohy č. 9.

975.     Vyplacení odměny kronikářce města Mgr. Jaroslavě Neuwirthové za zápis r. 2005 do kroniky města dle smlouvy.

976.     Roční provoz služby SMS InfoKanál pro město Brušperk od firmy Qbizm technologies dle nabídnutých podmínek – bez paušálních poplatků, 1 000 kreditů (SMS) zdarma a možnosti objednání dalších kreditů za cenu 0,99 Kč/ kredit bez DPH. Aktuálnost nabídky je účinná od 24.10.2008.

977.     Jednání o uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění pořádku ve městě Brušperk s Městskou policií Frýdek-Místek, se sídlem tř. T. G. Masaryka 633, 738 01 Frýdek-Místek-Frýdek, IČ 00296643.

 

RM-29/STANOVÍ

978.     Pokladní limit příspěvkové organizaci Mateřská škola Brušprek, Sportovní 520 ve výši 40 000 Kč.

 

RM-29/ROZHODUJE

979.     O zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace pavilónu ZŠ V. Martínka – dětského domova“ firmě EUROPROJEKT, s. r. o. Build and Technology, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 26843226.

980.     O uzavření budoucí smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk, IČ 00296538 a oprávněnou stranou z věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02, IČ 27232425 za účelem strpění, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (uložení kabelu NN 0,4 kV) na pozemku parc. č. 3249/1 k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Krmelínská na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

981.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na odstranění havarijního stavu domovní kanalizace a stropu v I. NP v domě č. p. 270 firmě Dobré stavby, s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ 25828495.

982.     O výběru nejvhodnější nabídky na sadové úpravy prostranství mezi restaurací Valaška a areálu Mateřské školy se Střední zahradnickou školou Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 20 – 22, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ 00602027.

983.     O uzavření dodatku č. 7 k dohodě ze dne 21. května 2001 pod č. j. 56/809/2001/Šp. mezi městem Brušperk, IČ 00296538 a panem Janem Pflegerem, Kokory 234, Přerov na užívání veřejného prostranství v lokalitě škvárového hřiště na k. ú. Brušperk za účelem umístění technického zařízení atrakcí v době konání brušperské pouti za cenu ve výši 130 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

984.     O poskytnutí jednorázové finanční odměny paní PhMr. Dagmar Neuwirthové a paní Anně Bajerové dle předlohy.

985.     O uzavření nájemní smlouvy na bezplatné umístění 5 ks promolaviček na území města s firmou SeePOINT družstvo se sídlem Ptáčník 714, 739 45 Fryčovice, IČ 27843122. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM-29/JMENUJE

986.     Člena Sociální a zdravotní komise rady města paní Evu Foltovou.

987.     Ing. Svatopluka Slováka a Mgr. Jaroslava Vichra jako zástupce zřizovatele do školské rady při Základní škole V. Martínka v Brušperku pro nové tříleté volební období.

 

RM-29/UKLÁDÁ

988.     Zajistit náhradní plochu pro skládku odpadu v Brušperku.

Z: tajemník MěÚ

T: konec I. čtvrtletí r. 2009

989.     Projednat možnost zpracování projektu na za střešení prostoru před smuteční síní na městském hřbitově.

Z: starosta

T: 31. rada města

990.     Předložit zprávu o činnosti r. 2008 a prevenci proti kriminálním jevům.

Z: OO PČR Brušperk

T: 31. rada města

991.     Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek v roce 2008 v celkové výši 3 488 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk.

Z: ředitel ZŠ

T: následující den po obdržení příspěvku na odpisy na bankovní účet ZŠ

992.     Zahrnout do čtvrtého rozpočtového opatření navýšení odpisů základní školy v příjmové i výdajové části rozpočtu města Brušperka.

Z: vedoucí OFMVV

T: 31. RM

993.     Uvědomit občany o zavedení a možnosti využití služby SMS InfoKanál na úředních deskách MěÚ, v Brušperském zpravodaji a v lokální televizi.

            Z: místostarosta

            T: ihned

 

RM-29/BERE NA VĚDOMÍ

994.     Kontrolu plnění úkolů rady města.

995.     Přehled plnění úkolů uložených na zasedání ZM a podnětů občanů ze zasedání ZM.

996.     Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 30.10.2008.

997.     Výsledky hospodaření města Brušperka a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova pro seniory Ondráš k 30.09.2008.

998.     Odstoupení Ing. Vladimíra Hájka z RR Brušperského zpravodaje.

999.     Odstoupení PhMr. Dagmar Neuwirthové ze Sociální a zdravotní komise.

1000.        Informace ze zápisu č. 10/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

1001.   Den 19. listopadu 2008 jako plánovaný termín konání 30. schůze rady města.

 

V Brušperku 7. listopadu 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

 

Ověření přehledu usnesení: Ing. Jiří Dlouhý

 

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky