13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 29. rady města

29. schůze rady města Brušperk konané dne 26. února 2001

RM – 29/SCHVÁLILA

474. Program 29. schůze rady města.

475. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Zdeňka Nelhybla.

476. Účelovou dotaci Českému svazu včelařů, základní organizaci Brušperk u příležitosti 90. výročí vzniku včelařské organizace v Brušperku, na nákup zařízení pro postřik proti varaóze včelstev ve výši max. Kč 19 tis. a po dodání specifikace položky drobný jednotkový materiál max.dalších Kč 5 tis. Podmínkou poskytnutí dotace je, že ČSV zajistí školení obsluhy tohoto zařízení pro své členy. 

477. Rozšíření pracovní náplně odboru stavebního úřadu o vyřizování „projednávání územně plánovací dokumentace města Brušperk“.

478. Opravu chodníku na ulici Polní p. č. 2597/9 v majetku města, kterou bude realizovat p. Karel Vala a Ing. Štěpán Dubový v rozsahu výměny 40 bm obrub, 60 m2 dlažby bez finanční spoluúčasti města.

479. Nákup zařízení (el. vrtačka a speciální zemní vrták, el. prodlužovací šňůra, nádoba na zásyp. materiál) k provádění odvodnění hrobů do drenážního systému městského hřbitova od firmy Ing. Jiří Vala-Vala.

480. Nákup mobilního telefonu pro zajištění plnění operativních úkolů pracovní skupiny MěÚ. Telefon bude přidělen vedoucímu této skupiny.

481. Provedení lesnických prací v lesním porostu lokality Pastevník v rámci zavedení lesního hospodářství v této lokalitě.

482. Smlouvu na opravy střech přístaveb obecních domů č. p. 572, 573, 581, 582, odvětracích komínků a demontáže středových komínů na těchto objektech s firmou Klempířství Šindler Krmelín za cenu max. Kč 50 760,-  vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.  

483. Návrh změny organizačního řádu Městského úřadu v Brušperku. K 31. 5. 2001 ruší místo sekretariátu odboru financí, majetku a vnitřních věcí MěÚ Brušperk.

484. Uzavření nájemní smlouvy se ZUŠ Brušperk na pronájem objektu ZUŠ v majetku města od 1. 3. 2001 na dobu neurčitou za cenu Kč 120 tis. ročně a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

485. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 49-2001 s architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáše Šonovského, který rozšiřuje původní rozsah projektu o sociální zařízení knihovny a úpravy atria budovy radnice a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

486. Podání žádosti na fy LOCAL TV PLUS spol. s  r. o., aby zahájila jednání s RČRPRTV o prodloužení licence k lokálnímu televiznímu vysílání LOCAL TV Brušperk.

487. Smlouvu s firmou ELKOS na bezdrátové připojení internetu za jednorázový poplatek Kč 10 000,- s připojením 1 internetového pracoviště v městské knihovně za Kč 1 000,-/měsíčně a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

488. Pronájem pozemku č. 1668/9 o výměře 967 m2 na ul. Fryčovické.

 

RM – 29/REVOKOVALA

6.  Usnesení 10. schůze MR/UKLÁDÁ, bod 37.

        Nové znění:

     Zpracovat požárně poplachové směrnice a evakuační plány pro DPS a obecní domy

        T: 31. 3. 2001

        Z: tajemník MěÚ.

 

RM – 29JMENOVALA

4.  Výběrovou komisi na výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku v podloubí a před podloubím na náměstí J. Á. Komenského“ ve složení: předseda ing. Ivan Krupník, členové ing. Pavel Káňa, p. Lubomír Dlouhý, ing. Zdeněk Nelhybel a Mgr. Pavel Plečka.

 

RM – 29/ULOŽILA

93. Připravit metodiku náplně práce odboru stavebního úřadu na „projednávání územně plánovací dokumentace města Brušperk“

            T: příští schůze RM

            Z: tajemník MěÚ.

94. Připravit rozdělení příspěvku na činnost pro společenské a sportovní organizace města v roce 2001

            T: příští schůze RM

            Z: místostarosta.

95. Písemně informovat pracovníky OFMVV o změně organizačního řádu MěÚ Brušperk  

            T: do 28. 2. 2001

            Z: tajemník MěÚ.

96. Jednat o přemístění odstavné plochy pro stání autobusů ČSAD Ostrava před prodejnu RENTA  vč. umístění příslušného dopravního značení  a vybudování el. zásuvek pro zimní období

            T: 30. 4. 2001

            Z: tajemník MěÚ.

97. Prověřit stání nákladních vozidel a návěsů na místních komunikacích a zahájit výběr poplatků dle OZV č. 1/2000 o místních poplatcích od 1. 1. 2001

            T: ihned

            Z: tajemník MěÚ. 

98. Jednat s ing. arch. Šonovským o úpravách rekonstruované knihovny a atria městského úřadu 

            T: ihned

            Z: starosta.

99. Oslovit specializované firmy, aby předložily své nabídky na modernizaci, regulaci a návrh postupné rekonstrukce veřejného osvětlení.

            T: 30. 4. 2001

            Z: tajemník MěÚ.

 

RM – 29/DOPORUČILA ZM

139.    Projednat a schválit prodej pozemku p. č. 1668/9 o výměře 967 m2 na ul. Fryčovické.

 

RM – 29/VZALA NA VĚDOM

142.    Rozpracování usnesení 10. zasedání zastupitelstva města.

 

RM – 29/INFORMACE

starosty:

56. O stavu rozpracovanosti projektové dokumentace rekonstruovaných šaten na travnatém hřišti se vznikem tří bytových jednotek, kterou realizuje firma Ing. Bohuslava Konečného.

57. O průběhu jednání přípravy výstavby ČOV.  

58. O jednání s památkáři Ostravy a Frýdku-Místku a ing. arch. Šonovského o návrzích týkajících se úprav atria a knihovny MěÚ.

59. O možnosti vybudování zdviže případně tzv. schodolezu v prostorách ZŠ V. Martínka pro zpřístupnění postižených dětí do jednotlivých pater ZŠ.

místostarosty:

60. O průběhu jednání s firmou ATLAS conzulting, spol. s. r.o. o možnosti změny programu ASPI. 

61. O průběhu jednání SOTV v souvislosti s prodlužováním licencí k lokálnímu vysílání jednotlivých obcí.

 

RM-PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY

A)

Č.schůze/č.úkolu Text Termín Zodpovědnost
10/U-37 zpracování požárně-poplachových směrnic pro DPS a obecní domy 31.12.1999 tajemník MěÚ
20/U-54 využití 2 ks minikuchyní v DDO průběžně tajemník MěÚ
24/U-76

estetická úprava západní stěny ND

duben 2001 tajemník MěÚ
27/S-432 nákup skartačního zař. a pošt.váhy březen 2001 tajemník MěÚ
27/D-119 změna územního plánu-Veselíčko 11. ZM rada města

 

B)

MR 21/D-MZ 92 zadání změn č. 2 ÚP Brušperk, 97 bezúplatný převod pozemků v lok. u DPS (provádí OkÚ)

MR 23/D-MZ 104 převod pozemků v lok. družstevní domy (provádí OkÚ)

MR 25/D-MZ 111 změna ÚP v lok. Předměstí

RM 27/D-ZM 119 změna ÚP v lok. Veselíčko

RM 28/D-ZM 127 prodej pozemků na ul. Fryčovické (po vyvěšení zařadit do ZM), 132 prodej části plynovodního zařízení, 137 prodej  pozemků na ul. Staroveská (po vyvěšení zařadit do ZM)

 

 

V Brušperku 26. února 2001

Zapsal: ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: ing. Zdeněk 

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky