21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 30. rady města

30. schůze rady města Brušperk konané dne 28. března 2001

RM – 30/SCHVÁLILA

489. Program 30. schůze rady města.

490. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

491. Smlouvu s ČSAD BUS Ostrava a.s. na pokrytí ztrátovosti autobusových linek pro rok 2001 ve výši 250 tis. Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Zároveň schvaluje prominutí poplatku za stání autobusů na vyhrazených místech místních komunikacích dle OZV č. 1/2000.

492. Smlouvu o podílu na společném financování projektu pro stavební řízení stavby  „Zlepšení čištění odpadních vod v povodí Ondřejnice, I. etapa“(Brušperk, kanalizace a ČOV) s SmVaK Ostrava a.s. v maximální výši 500 tis. Kč vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu  smlouvy.

493. Smlouvu na odchyt volně pobíhajících psů na k. ú. Brušperk s panem Janem Ondračkou, Sedliště č. p.114 od 1. 4. 2001 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

494. Na základě výběrového řízení na rekonstrukci chodníku v podloubí a před podloubím na náměstí J. Á. Komenského smlouvu o dílo s Ing. Jiřím Valou, Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

495. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „Oprava budovy v areálu fotbalového hřiště v Brušperku“, který řeší rozšíření projektové dokumentace o dvě bytové jednotky v podkroví objektu a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

496. Smlouvu s firmou IMSTAV Plus, s. r. o. na výstavbu obrub, přídlažby a chodníku pravé části ul. Dr. Martínka  (úsek od ul. Kostelní k můstku přes Horní Koťbach) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

497. Smlouvu s firmou Karel Vala na výstavbu obrub, přídlažby a parkovacích míst levé části ul. Dr. Martínka (úsek od ul. Kostelní k můstku přes Horní Koťbach) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

498. Nákup právní softwarové edice PROFIDATA na vybavení PC městské knihovny u firmy ATLAS Conzulting, s. r. o. Ostrava. Jde o 9 tématických okruhů za podmínek: 50% sleva při pořízení, roční aktualizace zdarma a rozšíření na síť uživatelů zdarma.

499. Poskytnutí finančních prostředků na hiporehabilitaci pro postižené roztroušenou sklerózou – 5 pacientů v celkové výši 8 tis. Kč pro rok 2001 Prioritně použít fin. prostředky z nevyčerpaného příspěvku pro rehabilitaci, schváleného v bodě 427 RM-27.

500. Darovací smlouvu Nadačnímu fondu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě u příležitosti konání velikonočního koncertu v kostele sv. Jiří v Brušperku a zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy. Výše darovaného finančního prostředku činí Kč 3 000.

501. Prodloužení nájemní smlouvy na nájem obecního bytu rodině Hrubých v domě č. p. 860 na ul. K Pastevníku do 30. 9. 2001.

502. Prodloužení nájemní smlouvy na nájem obecního bytu p. Bohuslavu Larišovi v domě č. p. 270 na ul. Staroveská do 31. 10. 2001.

503. Pronájem pozemku p. č. 1668/9 ost. plocha o výměře 967 m2 na ul. Fryčovické firmě IMSTAV Plus s. r. o. Brušperk za smluvní cenu Kč 3.000,- měsíčně od 1. 4. 2001 a zmocňuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

504. Prominutí poplatku za vstupné ze společenského večírku, konaného dne 2. 2. 2001, pořádaného Sdružením přátel ZŠ V. Martínka ve výši Kč 845,- s tím, že tato částka bude použita pro potřeby žáků školy.

505. Změnu pracovní doby Informačního centra a otevírací doby Galerie Chagall a Památníku V. Martínka v Národním domě dle předlohy, varianta č. I.

506. Zadání dělení pozemků (p. č. 286/1 a 287/2) Ing. arch. Konečné.

507. Vybavení ředitelny MŠ počítačem, tiskárnou a psacím strojem za stejná zařízení, která byla zcizena 5. a 6. ledna 2001.

508. Smlouvu na nájem části tržnice s novým nájemcem panem Hung Triuh Thaiem za cenu Kč 3.250,- za měsíc od 5. 4. 2001 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

509. Záměr dlouhodobého pronájmu areálu přehrady č. I včetně objektu restaurace s firmou SKH Gastro s. r. o. Hukvaldy.

510. Ukončení smlouvy s GE Capital Bank v prostorách MěÚ za podmínek, že veškeré vybavení interiéru bude převedeno do majetku města a bývalý nájemce doplatí Kč 105.000,-. Termín ukončení nájemní smlouvy k termínu 31. 3. 2001 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM – 30/ODLOŽILA

5.     Prodej částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p. č. 759 a 762/1 v lokalitě Borošín.

 

RM – 30/ZRUŠILA

7.     Kontrolní komisi rady města ke dni 1. 4. 2001 a odvolává členy kontrolní komise.

 

RM – 30/ODVOLALA

1.     Mgr. Annu Žídkovou z funkce předsedkyně redakční rady Brušperského zpravodaje k 31. 3. 2001.

 

RM – 30/JMENOVALA

5.     Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou předsedkyní redakční rady Brušperského zpravodaje od 1. 4. 2001.

 

RM – 30/ROZHODLA

5.     O přímém zadání zakázky na základě vyhodnocení tří nabídek o opravě obrub a vybudování chodníku na části ul. Dr. Martínka v úseku od ul. Kostelní k můstku přes Horní Koťbach.

 

RM – 30/ULOŽILA

100. Připravit rozpočtové opatření pro společné financování na pokrytí nákladů spojených s projektem pro stavební řízení Brušperk, kanalizace a ČOV–I. etapa v celkové výši 500 tis. Kč vč. DPH

        T: 11. zasedání zastupitelstva města

        Z: starosta města.

101. Zapracovat připomínky památkářů do dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci chodníku v podloubí a před podloubím na náměstí J. Á. Komenského s firmou Ing. Jiří Vala

        T: 22. 4. 2001

         Z: starosta.

102. Jednat s p. Jaroslavem Trčkou, Zimmlerova 39, Ostrava-Zábřeh o podmínkách prodeje částí pozemků p. č. 759 a 762/1 v lokalitě Borošín

        T: 30. 4. 2001

         Z: starosta.

103. Dopracovat článek 5 návrhu „Nařízení města č. 01/2001o místních komunikacích“

        Z: Ing. Káňa, p. L. Dlouhý

         T: 30. 4. 2001.

104. Seznámit občany s § 31 a 32 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (označení domu číslem popisným)

        Z: tajemník MěÚ

         T: úřední deska a televize – od 14. týdne, BZ – 5/01.

105. Připravit program u příležitosti osvobození města k 4. 5. 2001

        Z: místostarosta

         T: 30. 4. 2001

106. Projednat a předložit podmínky dlouhodobého pronájmu areálu přehrady č. I včetně restaurace firmě SKH Gastro s. r. o. Hukvaldy

         Z: starosta

         T: 30. 4. 2001.

107. Převést zařízení interiéru, které užívala GE Capital Bank do majetku města Brušperk

         Tajemník MěÚ

         T: 30. 4. 2001.

108. Zpracovat návrh cenového předpisu na pronájem hrobů na městském hřbitově

        Z: tajemník MěÚ

         T: 30.5.2001.

 

RM – 30/DOPORUČILA ZM

140. Projednat a schválit výsledky hospodaření města jeho příspěvkových organizací, tj. Domova důchodců Ondráš a Základní školy V. Martínka, za rok 2000.

141. Projednat a schválit rozdělení hospodářských výsledků za rok 2000 do fondů následovně:

 

a/ Domov důchodců Ondráš 

do rezervního fondu 

Kč  174 408,88

do fondu reprodukce HIM 

 Kč 0

do fondu odměn

Kč 0

b/ Základní škola V. Martínka

do rezervního fondu

Kč  186 435,99

do fondu reprodukce HIM

 Kč  101 604,00 

do fondu odměn 

Kč    40 000,00 

 

142. Projednat a stanovit příspěvkovým organizacím Domovu důchodců Ondráš a Základní škole V. Martínka hospodářský výsledek pro rok 2001 po ukončení roku ve výši Kč 0.

143. Projednat a stanovit příspěvkové organizaci Domovu důchodců Ondráš limit mzdových prostředků pro rok 2001 ve výši Kč 3 480 000,-.

144. Projednat a schválit darovací smlouvu na prodej plynovodní přípojky DN 40 v délce 3,8 m na parcele č. 1019 k. ú. Brušperk (plynovodní přípojka k objektu ZUŠ) v hodnotě Kč 12 500,- se Severomoravskou plynárenskou, a. s. Ostrava.

145. Projednat a schválit souhlasné prohlášení o převodu pozemků p. č. 2662, 2663/1, 210/1, 212/4 a 215/1 z LV města Brušperk do majetku Pozemkového fondu ČR, které byly omylem připsány do majetku tehdejšího městského národního výboru Brušperk.

146. Projednat a schválit pozemkové úpravy v extravilánu města Brušperk a umožnit tím vlastníkům dotčených pozemků plnit si své povinnosti např. ve vztahu k ochraně přírody, zúrodnění půdního fondu, zvýšení ekologické stability krajiny apod.

 

RM – 30/VZALA NA VĚDOMÍ

143. Kontrolu plnění usnesení 28. a 29. schůze rady města.

144. Zprávu ze sociální komise č. 2/2001 a č. 3/2001.

145. Stavy na účtech města k 22. 3. 2001.

146. Zprávu komise zastupitelstva města pro řešení dopravní situace na náměstí a jeho okolí.

147. 1. čtení návrhu „Nařízení města č. 01/2001 o místních komunikacích“.

148. Ukončení nájmu v přízemní místnosti Národního domu s Ing. Stanislavem Šebestou, zástupcem České pojišťovny Ostrava a. s. ke dni 31. 5. 2001.

149. Příspěvek na individuální dopravu pro 2 občany těžce zdravotně postižené v souladu s ustanovením § 37 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb. v platném znění ve výši Kč 6 000,- pro každého.

150. Zrušení ordinace očního lékaře v Brušperku a vypsání nového výběrového řízení Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Frýdek-Místek na obsazení tohoto místa.

151. Průjezd historických vozidel náměstím J.Á.Komenského dne 21. 4. 2001 u příležitosti  regionální soutěže Moravia Raylle 2001.

152. Ukončení smlouvy na praní prádla s firmou v Domově důchodců Ondráš k 31. 3. 2001 s výpovědní lhůtou 3 měsíců.

153. Vyplacení 50% zálohy z roku 2000 všem sportovním a zájmovým organizacím města, vyjma Český svaz včelařů (bod 476 RM-29/SCHVÁLILA).

154. Termíny poutí a jarmarků v roce 2001.

 

RM – 30/INFORMACE

         starosta:

62.   Na MV ČR odeslán dotazník č. 2 ohledně souhlasu se zařazením obce pod správní obvod pověřené obce III. stupně. Vyjádření je v souladu s usnesením ZM-9/SCHVÁLILA, bod 68.

63.   Pastevník – případní zájemci o stavební parcely v této lokalitě se mohou evidovat u paní Humplíkové.

64.   Přehrada – projednávají se podmínky smlouvy, firmy předložila stavební plán na soc. zařízení objektu a soc. zařízení pro návštěvníky přehrady.

65.   Oční lékař – podpora k žádosti spol. Humanit na udržení stávající působnosti očního lékaře ve městě.

66.   Jednání o možnosti materiálního vybavení dopravního hřiště z finančních  prostředků OkÚ a spol. BESIP.

67.   Možnosti řešení přemísťování pohybově postižených dětí v budově ZŠ. Vhodnějším typem zařízení než schodišťová plošina se jeví výtah. Ředitel ZŠ zjišťuje podrobnější informace.

        místostarosta:

68.   Odeslání „Souhrnného přehledu“ pro přidělení dotace MK ČR na obnovu kulturních památek (Podloubí domů na náměstí).

69.   Žádost na příspěvek na obnovu kulturních památek z prostředků OkÚ předána na odbor regionálního rozvoje.

70.   Žádost o zařazení projektu „Zlepšení čištění odpadních vod v povodí Ondřejnice, I. etapa“ do programu MZe byla předána na územní pracoviště MZe ve Frýdku-Místku.

       Ing. Nelhybel:

71.   Doporučuje provedení úpravy svahu u chodníku mezi zastávkou ČSAD-střed a lávkou ke škole.

        p. Dlouhý:

72.   Připravit návrh na úpravu nájemného od 1. 7. 2001.

73.   Zajistit pro členy výborů ZM průkazky.

74.   Doporučuje pozvat na příští schůzi RM velitele okrsku Policie ČR, aby podal informaci o bezpečnostní situaci ve městě.

 

RM-PRUBĚŽNÉ ÚKOLY

A/

Č.schůze/č.úkolu

Text

Termín

Zodpovědnost

20/U-54

využití 2 ks minikuchyní v DDO

průběžně

tajemník MěÚ

24/U-76

estetická úprava západní stěny ND

duben 2001

tajemník MěÚ

27/S-432

nákup skartačního zař. a pošt.váhy

březen 2001

tajemník MěÚ

27/D-119

změna územního plánu-Veselíčko

11. ZM

rada města

29/S-480

nákup mobilního telefonu propracovní četu

duben 2001

tajemník MěÚ

                              

B/

MR 21/D-MZ     

92 zadání změn č. 2 ÚP Brušperk

MR 23/D-MZ

 

97   bezúplatný převod pozemků v lok. u DPS  /provádí OkÚ/   

104   převod pozemků v lok. družstevní domy  /provádí OkÚ/  

MR 25/D-MZ

111   změna ÚP v lok. Předměstí   

RM 27/D-ZM

119   změna ÚP v lok. Veselíčko

RM 28/D-ZM

 

 

127   prodej pozemků na ul. Fryčovické (po vyvěšení zařadit do ZM)

132   prodej části plynovodního zařízení

137   prodej pozemků na ul. Staroveská (po vyvěšení zařadit do ZM)

RM 29/D-ZM

139   prodej pozemku na ul. Fryčovická (p.č. 1668/9)

     

V Brušperku 28. března 2001

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky