21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 31. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 31. schůze rady města Brušperka konané dne 3. prosince 2008

RM-31/SCHVALUJE

1006.   Program 31. schůze rady města.

1007.   Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

1008.   Nový termín pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva jízdy pro osobní potřebu za účelem příjezdu k RD čp. 190 pro Czyźe Jaroslava a Hanu přes pozemek města p. č. 1194/1 byl stanoven do 31. 12. 2009.

1009.   Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Jan Slabý na vícepráce při budování inženýrských sítí v lokalitě „Pastevník“ v celkové hodnotě 58 110 Kč bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

1010.   Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci „Zřízení chodníku podél silnice III/48615 na parc. č. 2931/1 v k. ú. Brušperk, v úseku od křižovatky se silnicí II/486 po křižovatku s místní komunikací 135c na parc. č. 2939 po levé straně silnice směrem na Starou Ves nad Ondřejnicí“ firmě Aut. Ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, 739 44 Brušperk, IČ 13012304 za cenu 45 220 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1011.   Smlouvu o dílo na výkop rýhy pro veřejné osvětlení za cenu 59 000 Kč vč. DPH s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1012.   Smlouvu o dílo na pokládku kabelů veřejného osvětlení za cenu 100 000 Kč včetně DPH s firmou Kamil Vantuch ELEKTRO, K Náměstí 253, 739 44  Brušperk, IČ 13015877. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1013.   Smlouvu na zajištění vysílání LOCAL TV Brušperk na internetu za cenu specifikovanou v bodě 4. smlouvy s firmou Ing. Ludvík Kolár – TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00 Ostrava – Proskovice, IČ 12473405. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1014.   Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 17. prosince 2008 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.         Zahájení.

2.         Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.         Připomínky a podněty občanů.

            4.         Návrh rozpočtového opatření RO č. 4-Z/2008.

            5.         Návrh rozpočtového provizoria města Brušperka na 1. čtvrtletí 2009.

            6.         Bezúplatné nabytí do majetku města.

            7.         Smlouvy města.

            8.         Prodej pozemků v lokalitě „Pastevník“.

            9.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

10.              Závěr.

1015.   Výši odměn za II. pololetí ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města dle předlohy č. 13.

1016.   Smlouvu o dílo s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286 na pokládku živičných povrchů u čp. 310, na odbočce z ul. Staroveská za cenu 159 796 Kč s DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-31/NESCHVALUJE

1017.   Ceny uvedené v dodatku č. 5 ke Smlouvě o službě pro zajištění zimní údržby MK pro r. 2008-09 dle předloženého návrhu firmy Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613.

RM-31/ROZHODUJE

1018.   V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů o tom, že město nemá záměr prodat nemovitý majetek – pozemek ani část pozemku parc. č. 993/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m na k. ú. Brušperk v lokalitě u družstevních domů.

1019.   V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů o tom, že město nemá záměr prodat nemovitý majetek – pozemek ani část pozemku parc. č. 993/43 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m na k. ú. Brušperk v lokalitě u družstevních domů.

1020.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci „Zřízení chodníku podél silnice III/48615 na parc. č. 2931/1 v k. ú. Brušperk, v úseku od křižovatky se silnicí II/486 po křižovatku s místní komunikací na parc. č. 2939 po levé straně silnice směrem na Starou Ves nad Ondřejnicí“ firmě Aut. Ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, 739 44 Brušperk, IČ 13012304.

1021.   O prodloužení smluv o nájmu obecních bytů od 1. 1. 2009 – 31.12.2010:

§  Galina Tsarkova, Dráhy 471, byt č. 1,

§  Eva Hrušovská, Dráhy 471, byt č. 7,

§  Eva Křepelková, K Svaté vodě 572, byt č. 4,

§  Tomáš Kocman a Eva Hanzelková, K Svaté vodě 581, byt č. 2,

§  Iva Watzliková, K Svaté vodě 582, byt č. 7,

§  Eva Štulíková, Sportovní 1088, byt č. 3.

O prodloužení smluv na nájem obecního bytu od 1. 1. 2009 – 31.12.2009

§  Kateřina Žabenská, Dráhy 471, byt č. 3,

§  Elena Sobčáková, Dráhy 471, byt č. 9,

§  Bohuslav Lariš, K Svaté vodě 1086, byt č. 7.

O prodloužení smluv na nájem obecního bytu od 1. 1. 2009 – 30.6.2009

§  František Adamovský a Julie Štarhová, K Svaté vodě 1086, byt č. 3,

§  Pavla Chalupová Vladimír Holaň, K Svaté vodě 572, byt č. 7.

O prodloužení smluv na nájem obecního bytu od 1. 1. 2009 – 31.3.2009.

§  Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086, byt č. 2,

§  Jaroslav Petr, K Svaté vodě 1086, byt č. 8,

§  Jaroslav Baláž, Staroveská 270, byt č. 2.

1022.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na výkop rýhy pro veřejné osvětlení firmě Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613.

1023.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na pokládku kabelů veřejného osvětlení firmě Kamil Vantuch ELEKTRO, K Náměstí 253, 739 44 Brušperk, IČ 13015877.

1024.   O zadání zajištění vysílání LOCAL TV Brušperk na internetu firmě Ing. Ludvík Kolár – TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00 Ostrava – Proskovice, IČ 12473405.

1025.   O zadání zpracování a výroby 100 ks multimediálního DVD o městě Brušperku firmě Ing. Ludvík Kolár – TV KOMERS, Staroveská 263/27a, 724 00  Ostrava – Proskovice, IČ 12473405 za cenu 30 000 Kč.

1026.   O snížení výše nájmu v obecním bytě č. 1 na ulici Staroveská čp. 270 u paní Sylvy Mecové o 2 762 Kč a v obecním bytě č. 2 na ulici Dráhy čp. 471 u pana Vladimíra Žemby o 1 272 Kč.

1027.   O uzavření budoucí smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk, IČ 00296538 a oprávněnou stranou z věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02, IČ 27232425 za účelem strpění, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (uložení kabelu NNK 0,4 kV) na pozemku parc. č. 2903/1 k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-31/SOUHLASÍ

1028.   S tím, aby příspěvková organizace města Domov pro seniory Ondráš použila část svého rezervního fondu ve výši 500 000 Kč k posílení svého investičního fondu za účelem pokrytí investičních nákladů na pořízení průmyslového pracího stroje PM 10 Primus, bezdrátového signalizačního systému TREX uživatel – pečovatel s funkcí dohledu nad klienty trpícími demencí a hydraulické plošiny u přípravny stravy.

RM-31/UKLÁDÁ

1029.   Připravit přehled o nabídce termínovaných vkladů u vybraných bankovních subjektů za účelem zhodnocení volných finančních prostředků na účtech města.

            Z: starosta

            T: 15. 02. 2009

1030.   Projednat s pí Mecovou zřízení bankovního účtu sloužícího pro účely sponzorských darů na léčbu jejího postiženého syna.

            Z: tajemník

            T: ihned

RM-31/DOPORUČUJE ZM

ZM – 10/SCHVALUJE

1031.   Rozpočtové opatření RO č. 4-Z/2008 v příjmové i výdajové části ve výši – 660 800 Kč v souladu se stanoveným rozsahem schvalovat rozpočtová opatření dle usnesení zastupitelstva města Brušperka ZM – 4/STANOVÍ, bod č. 9 ze dne 26. března 2003.

ZM – 10/ROZHODUJE

1032.   O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 210/1 orná půda o výměře 218 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. K Pastevníku od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a/1024, Praha – Žižkov, IČ 45797072.

ZM – 10/ROZHODUJE

1033.   O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 211/1 trvalý travní porost o výměře 292 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. K Pastevníku od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a/1024, Praha – Žižkov, IČ 45797072.

ZM – 10/ROZHODUJE

1034.   O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 212/4 zahrada o výměře 163 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. K Pastevníku od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a/1024, Praha – Žižkov, IČ 45797072.

ZM – 10/ROZHODUJE

1035.   O prodeji tří pozemků v lokalitě „Pastevník“ přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1 100 Kč/m2.

ZM – 10/SCHVALUJE

1036.   Přijetí podmínek vlastníků nemovitostí paní Daniely Šajerové, manželů Růžalovských a paní Šárky Valové uvedených ve smlouvách o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a zmocňuje starostu k podpisu smluv.

ZM – 10/SCHVALUJE

1037.   Rozpočtové provizorium města Brušperka na 1. čtvrtletí 2009 v příjmové a výdajové části ve výši 13 538 100 Kč.

RM-31/BERE NA VĚDOMÍ

1038.   Kontrolu plnění úkolů rady města.

1039.   Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 27.11.2008.

1040.   Informace ze zápisu č. 11/2008 a č. 12/2008 sociální a zdravotní komise rady města.

1041.   Plánovaný termín konání 32. schůze rady města dne 13. ledna 2009.

 

K 7. bodu programu 31. schůze RM nazvané „Změna dopravního značení MK“ nebylo přijato žádné usnesení.

 

V Brušperku 3. prosince 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

 

Ověření přehledu usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky