7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 31. rady města

31. schůze rady města Brušperk konané dne 25. dubna 2001

RM – 31/SCHVÁLILA

511. Změnu programu 31. schůze rady města (vypouští se z bodu 9 druhé čtení domovního řádu).

512. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

513. Zásady použití prostředků sociálního fondu pro rok 2001-2002.

514. Odměny ředitelce Domova důchodců Ondráš a vedoucím odborů MěÚ za I. čtvrtletí 2001dle předlohy č. 8.

515. Odměny předsedům sociální komise, redakční rady BZ  a kulturní komise za IV čtvrtletí 2000 a I. čtvrtletí 2001 dle předlohy č. 8.

516. Maximální koeficient růstu nájemného dle Výměru č. 03/2001 Ministerstva financí ČR ve výši Ki 1,04 pro období od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001.

517. Program 11. zasedání zastupitelstva města dne 31. května 2001 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku:

1. Zahájení.

2. Rozpočtové opatření č. I/2001.

3. Hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2000. Rozdělení hospodářských výsledků   příspěvkových organizací DD Ondráš a ZŠ V. Martínka za rok 2000.

4. Stanovení hospodářských výsledků příspěvkovým organizacím města na rok 2001 a limit mzdových prostředků pro příspěvkovou organizaci DD Ondráš na rok 2001.

5. Připomínky a podněty občanů města.

6. Jednací řád výborů zastupitelstva města.

7. Návrh OZV č. 1/2001 o stočném – druhé čtení.

8. Změny územně plánovací dokumentace města.

9. Návrh finančních příspěvků společenským, zájmovým a sportovním organizacím dle zákona č. 128/2000 Sb., § 85, písm. c).

10.Prodeje a převody majetku města.

11.Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM.

518. Nařízení města č. 01/2001 o místních komunikacích.

519. Nákup motorové benzínové sekačky a motorového vysavače pro parkové úpravy za cenu max. 38 tis. vč. DPH.

520. Smlouvu na pronájem škvárového hřiště na provozování pouťových atrakcí v době konání poutě v roce 2002 s panem Pflegrem a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy (záloha na účtu města pro rok 2001 nebude p. Pflegrovi vrácena, jak vyplynulo z plnění smlouvy na rok 2001 a to vzhledem k trvalému dešti dne 22. 4. 2001, ale bude použita jako záloha pro smlouvu na rok 2002).

521. Rozdělení finančních příspěvků sportovním, zájmovým a kulturním organizacím ve městě (finanční objem do Kč 20 000).

 

RM – 31/ROZHODLA

6.     O platech vedoucích odborů městského úřadu dle předlohy č. 8 od 1. 1. 2001.

 

RM – 31/ULOŽILA

109. Připravit návrh pravidel MěÚ pro přijímání petic a stížností občanů

       T: 30.6.2001

         Z: tajemník MěÚ.

 

RM – 31/DOPORUČILA ZM

147. Projednat a schválit rozpočtové opatření č. I/2001.

148. Projednat a zrušit usnesení ZM-9/ROZHODLO, bod 51 v plném znění.

149. Rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 1942/1 zahrada o výměře cca 250 m2 v lokalitě Borošín za smluvní cenu se zatížením věcného břemene vedení kanalizace, plynu a el. vedení.

150. Rozhodnout o prodeji pozemků p.č. 104/2 zast. plocha o výměře 32 m2 a p.č. 105/1 zahrada o výměře 69 m2 v lokalitě ul. Kostelní za smluvní cenu.

151. Rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 2857/9 orná půda o výměře 1378 m2 v lokalitě ul. Fryčovická za smluvní cenu.

152. Rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 759 a 762/1 o výměře cca 800 m2 v lokalitě Borošín za smluvní cenu.

153. Projednat a rozhodnout o bezúplatném převodu energetického zařízení (el. přípojka k nově vybudovaným garážím na křižovatce ul. Staroveská a ul.  Krmelínská) do majetku SME a.s. Ostrava.

154. Rozhodnout o přidělení finančních příspěvků společenským, zájmovým a sportovním organizacím dle zákona č. 128/2000 Sb., § 85, písm. c).

155. Projednat a schválit Jednací řád výborů zastupitelstva města.

 

RM – 31/VZALA NA VĚDOMÍ

155. Kontrolu plnění usnesení 30. schůze rady města.

156. Zprávu ze sociální a zdravotní komise RM č. 4/2001.

157. Informaci z komise ZM pro řešení dopravní situace na náměstí a jeho okolí.

158. Informaci o zápisu z kontrolního výboru ZM.

159. Stavy na účtech města k 19.4.2001.

160. Hospodaření města a příspěvkové organizace ZŠ V. Martínka k 31.3.2001.

161. Osvobození od placení školného na II. čtvrtletí 2001 v souladu s OZV č. 5/1993 rodině Křepelkové Evy, Soukenická 387, Brušperk.

162. Informaci starosty o vyplacení odměny, resp. jejího krácení, tajemníkovi MěÚ za I. čtvrtletí 2001.

 

RM – 31/INFORMACE

místostarosta:

75. možnost umístění fota města Brušperk v kalendáři f. Havelka (podle podmínek, které firma sdělí).

RM-PRUBĚŽNÉ ÚKOLY

A)

 

Č.schůze/č.úkolu

Text 

Termín    

Zodpovědnost

20/U-54

 využití 2 ks minikuchyní v DDO 

 průběžně        

tajemník MěÚ

24/U-76

estetická úprava západní stěny ND

duben  2001   

tajemník MěÚ

27/S-432

nákup poštovní váhy 

 březen 2001 

tajemník MěÚ

27/D-119

změna územního plánu-Veselíčko

11. ZM

 rada města

B/

 

MR 21/D-MZ

 92

zadání změn č. 2 ÚP Brušperk 97  bezúplatný převod pozemků v lokalitě u DPS (provádí OkÚ)

MR 23/D-MZ

104

 převod pozemků v lokalitě družstevní domy /provádí OkÚ/

MR 25/D-MZ  

111 

změna ÚP v lokalitě Předměstí

RM 27/D-ZM

119 

změna ÚP v lokalitě Veselíčko

RM 28/D-ZM

127

 prodej pozemků na ul. Fryčovické (po vyvěšení zařadit do ZM)

 

132 

prodej části plynovodního zařízení

 

137

prodej pozemků na ul. Staroveská (po vyvěšení zařadit do ZM)

RM 29/D-ZM

139

prodej pozemku na ul. Fryčovická (p.č. 1668/9)

RM 30/D-ZM    

144

prodej plynovodní přípojky k objektu ZUŠ na parcele č. 1019

RM 30/D-ZM

145

souhlasné prohlášení o převodu pozemků p.č. 2662,2663/1,210/1, 212/4 a 215/1 z LV města do majetku Pozemkového fondu ČR

RM 30/D-ZM  

146

pozemkové úpravy v extravilánu města

  

V Brušperku 25. dubna 2001

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: p. Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník ,starosta města

 Rubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky