21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 32. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 32. schůze rady města Brušperka konané dne 21. ledna 2009

RM-32/SCHVALUJE

1042.   Program 32. schůze rady města.

1043.   Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Jiřího Dlouhého.

1044.   Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 30.08.2007 s IPM Plus, s.r.o., se sídlem na Náměstí J. Á. Komenského 31, 739 44  Brušperk, IČ 27802001 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

1045.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 15.08.2007 s IPM Plus, s.r.o., se sídlem na Náměstí J. Á. Komenského 31, 739 44 Brušperk, IČ 27802001 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

1046.   Ceník prací v lesním hospodářství a ceník prací pro údržbu veřejné zeleně pro rok 2009 s firmou Dvořák Lesy, sady, zahrady, s.r.o., Jahodová 785, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ 26825261.

1047.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Brušperk a společností Ostravská aukční síň s.r.o. se sídlem Ostrava, Poděbradova 909/41, okres Ostrava-město, IČ 48392812. Zároveň zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

1048.   Rozpočtové opatření RO č. 5-R/2008 v příjmové i výdajové části ve výši 0,00 Kč.

1049.   Povolení výjimky v nejvyšším počtu žáků do čtyř dětí ve třídách Základní školy V. Martínka Brušperk.

1050.   Zadání zakázky malého rozsahu na vydavatele 1 000 ks fotografické publikace Brušperské proměny od firmy Tiskárna U Národního domu, Palackého 134, 738 02  Frýdek-Místek, IČ 61582476 za cenu 127 600 Kč bez DPH.

1051.   Výroční zprávu o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008.

1052.   Odměny předsedkyním komisí rady města za 4. čtvrtletí 2008 dle předlohy č. 10.

1053.   Poskytnutí finanční náhrady za vzniklé škody na části poškozeného majetku a částečnou úhradu energií v celkové výši 5 000 Kč nájemci p. Vladimíru Žembovi, Dráhy čp. 471.

1054.   Finanční odškodnění ve výši 5 000 Kč rodičům zraněného Kamila Křístka.

 

RM-32/ROZHODUJE

1055.   O výběru nejvhodnější nabídky na vydavatele 1 000 ks fotografické publikace Brušperské proměny od firmy Tiskárna U Národního domu, Palackého 134, 738 02  Frýdek-Místek, IČ 61582476.

1056.   O přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na rok 2009 pro město Brušperk – městskou knihovnu, organizační složku města, na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 282 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

1057.   O snížení výše nájmu v obecním bytě č. 2 na ulici Dráhy čp. 471 u pana Vladimíra Žemby o 1 272 Kč za měsíc prosinec 2008.

 

RM-32/REVOKUJE

1058.   Usnesení RM-29/UKLÁDÁ, bod 988 s náhradou: RM-32/UKLÁDÁ, bod 1059.

 

RM-32/UKLÁDÁ

1059.   Zajistit náhradní prostranství pro příležitostné uskladnění stavebního, výkopového a jiného materiálu v Brušperku.

Z: tajemník MěÚ

T: konec I. čtvrtletí r. 2009

1060.   Projednat použitelnost bankovního účtu zřízeného městem pro přijetí sponzorských darů a následné hrazení nákladů souvisejících s léčbou postiženého syna pí Mecové v Sociální a zdravotní komisi rady města.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned

1061.   Vybrat vhodnou lokalitu k vysazení památečního stromu – lípy u příležitosti 740. let založení města.

Z: referent OFMVV

T: ihned

1062.   Připravit aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací města dle zákona 477/2008 Sb.

            Z: tajemník

            T: říjen 2009

 

RM-32/NEMÁ NÁMITEK

1063.   K žádosti o povolení hornické činnosti – ražení přípravných důlních děl ve sloji 080 (22b) ve 2. důlním poli dobývacího prostoru Staříč, OKD, a.s., Dolu Paskov. Přesný rozsah důlních děl je specifikován v dopise OKD značka OPV-Li 4/09 ze dne 12.01.2009.

 

RM-32/BERE NA VĚDOMÍ

1064.   Kontrolu plnění úkolů rady města.

1065.   Přehled plnění úkolů uložených na zasedání ZM a podnětů občanů ze zasedání ZM.

1066.   Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 15.01.2009.

1067.   Zprávu o hospodaření v městském lese za rok 2008.

1068.                  Výkaz provedených prací v městském lese za rok 2008.

1069.   Projekt pěstebních činností v městském lese pro rok 2009.

1070.   Plán těžebních činností v městském lese na rok 2009.

1071.   Rozvahu dotací městského lesa pro rok 2009.

1072.   Termíny konání poutí a jarmarků v Brušperku pro rok 2009 dle předlohy č. 11/mst.

1073.   Průběžnou informaci o změnách zákonů souvisejících s činnostmi zabezpečovanými městským úřadem a související s činností města.

1074.   Informace ze zápisu č. 1/2009 sociální a zdravotní komise rady města.

1075.   Den 5. března 2009 jako plánovaný termín konání 33. schůze rady města.

 

V Brušperku 21. ledna 2009

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

 

Ověření přehledu usnesení: Ing. Jiří Dlouhý

 

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky