13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 33. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 33. schůze rady města Brušperka konané dne 5. března 2009

RM-33/SCHVALUJE

1076.   Program 33. schůze rady města.

1077.   Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Jiřího Pasyka.

1078.   Navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole Brušperk, Sportovní 520, příspěvkové organizaci ze 100 na 112 dětí, a to s účinností od 1.9.2009.

1079.   Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek na rok 2009 v celkové výši odpisů 1 641 128 Kč.

1080.   Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace na rok 2009 v celkové výši odpisů 153 489,50 Kč.

1081.   Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku příspěvkové organizace města Domov pro seniory Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace na rok 2009 v celkové výši odpisů 847 211,40 Kč.

1082.   Plánovací smlouvu mezi městem Brušperk, firmou Karel Vala – VaS a manžely Strišovými dle opravené předlohy a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1083.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/2007 Ko, s firmou Aut. Ing. Bohuslav Konečný, K Svaté vodě 939, 739 44 Brušperk, IČ 13012304, který řeší vícenáklady při přepracování projektové dokumentace na stavbu „Chodník ulice Fryčovická“ ve výši 12 852 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

1084.   Smlouvu o dílo na opravu chladícího boxu a místností technického zázemí smuteční síně na městském hřbitově, firmě Dobré stavby s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ 25828495, za cenu  97 674,00 Kč vč.DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1085.   Smlouvu o dílo na výrobu a montáž pěti kusů plakátovacích ploch, firmě TS a.s., Frýdek Místek, 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, IČ 25843991, za cenu 9 877 Kč vč. DPH/kus. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1086.   Smlouvu o dílo na opravu zídky na Dolním Koťbachu, firmě Karel Vala – VaS Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 11540621, za cenu 39 984,00 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1087.   Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613 na „Pokládku drenážního systému v lokalitě „Pastevník“ za cenu 137 tis. Kč bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1088.   Smlouvu o dílo s firmou Karel Vala -VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 11540621 na „Výstavbu chodníku na části ulice Fryčovická“ za cenu 2 320 610 Kč včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1089.   Smlouvu o dílo na sběr, přepravu, odstranění, likvidaci odpadů a pronájem sběrových nádob, firmě Marius Pedersen a.s., Průběžná 914/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna Markvartovická 1148/1, 748 01 Hlučín, IČ 4219420. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1090.   Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 na podporu aktivit a Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperka pro rok 2009 pro trenéry a vedoucí v neziskových organizacích.

1091.   Odměny předsedkyním komisí rady města za leden a únor 2009 dle předlohy č.16.

1092.   Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 25. března 2009 v 15.30 hodin v sále Národního domu v Brušperku.

1.         Zahájení.

2.         Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.         Připomínky a podněty občanů.

4.         Návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2009.

5.         Návrh rozpočtového výhledu města na léta 2010 až 2011.

6.         Návrh dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím města na rok 2009.

7.         Prodej a převody majetku města.

8.         Vydání Změny č. 5 územního plánu města Brušperka.

9.         Vyhodnocení Programu rozvoje města Brušperka za rok 2008.

10.       Schválení dotace od MV ČR.

11.       Zpráva kontrolního výboru SMOPO o provedených kontrolách hospodaření svazku za rok 2008.

12.       Závěrečný zápis DSO Sdružení obecních televizí za rok 2008.

13.       Rozpočet DSO Sdružení obecních televizí na rok 2009.

14.       Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

15.       Potvrzení „Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperka, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni pro rok 2009.

16.       Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

17.              Závěr.

1093.   Zvýšení měsíčních úhrad pro obyvatele Domova pro seniory Ondráš o 450 Kč/osobu/měsíc s platností od 1. 2. 2009.

1094.   Výši ročního příspěvku na úhradu provozních výdajů Domova pro seniory Ondráš ve výši 15 000 Kč na obyvatele a rok.

1095.   Dobu stanovenou k uzavření manželství v kteroukoli sobotu v měsíci v době od 10.00 do 14.00 hodin.

1096.   Ceník za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání s účinností od 1.1.2009.

1097.   Smlouvu o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel mezi městem Brušperk a akciovou společností KIMEX CASINO, a.s. se sídlem Mitrovická 37, 739 21 Paskov, IČ 25360892, která řeší použití části výtěžku z provozování technických zařízení ve výši 28 000 Kč, a to na kulturní akci – divadelní představení „Michal je kvítko“ a „Víš přece, že neslyším, když teče voda“. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-33/ROZHODUJE

1098.   O uzavření smlouvy o právu vstupu a provedení stavby a následného zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 1981/2 a parc. č. 2929/4 k. ú. Brušperk mezi městem Brušperk, IČ 00296538 a oprávněnou stranou z věcného břemene Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Komenského 447, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 69797111. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1099.   O poskytnutí zálohy dotace na činnost Sportovního klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 40 000 Kč.

O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši 30 000 Kč.

O poskytnutí zálohy dotace na činnost Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši 30 000 Kč.

1100.   O tom, že město Brušperk má záměr darovat nemovitý majetek- část pozemku parc. č. 287/1 orná půda o výměře cca 175 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě u přehradní nádrže č. 1.

1101.   O tom, že město Brušperk má záměr prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 1944/10 trvalý travní porost o výměře 87 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě Pastevník za cenu ve výši 200 Kč/m2.

1102.   O tom, že město Brušperk má záměr pronajmout nemovitý majetek- část pozemku parc. č.1164 ostatní plocha o výměře 50 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Klepary.

1103.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na opravu technologického zařízení smuteční síně na městském hřbitově, firmě TS a.s., Frýdek Místek, 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, IČ 25843991 za cenu 173 740,00 Kč vč. DPH.

1104.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na opravu chladícího boxu a místností technického zázemí smuteční síně na městském hřbitově, firmě Dobré stavby s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ 25828495.

1105.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na výrobu a montáž pěti kusů plakátovacích ploch firmě TS a.s., Frýdek Místek, 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, IČ 2584399.

1106.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na dodávku techniky pro údržbu ve městě, firmě BG Technik cs a.s., Výstavní 11/123, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 25253948 za cenu 97 880 Kč vč. DPH.

1107.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na opravu zídky na Dolním Koťbachu, firmě Karel Vala – VaS, Fryčovická 120, 739  44 Brušperk, IČ 11540621.

1108.   O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které spočívá v právu chůze a jízdy po pozemku parc. č. 1939/5 ostatní plocha o výměře 5 m2 k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská mezi městem Brušperk jako oprávněným z věcného břemene a Ing. Markétou a Ing. Arsenem Takosovými, bytem Líbeznice, Jana Pavelky 674 jako povinnými z věcného břemene. Současně zmocňuje starostu a místostarostu města k podpisu smlouvy.

1109.   O uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Brušperku č.p. 22 ze dne 16.4.1992 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Brušperk a společností Telefónika O2 Republic, a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ 601 93 336, který řeší navýšení celkového ročního nájmu za užívání 2 telefonních rozvoden na částku 54 912 Kč s platností od 1.4.2009.Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 5.

1110.   O prodloužení smluv na nájem obecního bytu od 1.4.2009 – 30.6.2009:

§  Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086, byt č. 2,

§  Jaroslav Petr, K Svaté vodě 1086, byt č. 8,

§  Jaroslav Baláž, Staroveská 270, byt č. 2.

1111.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu „Pokládka drenážního systému v lokalitě „Pastevník“ firmě Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ 11540613.

1112.   O zadání zakázky malého rozsahu „Výstavba chodníku na části ulice Fryčovická“ firmě Karel Vala-VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 11540621.

1113.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na sběr, přepravu, odstranění, likvidaci odpadů a pronájem sběrových nádob, firmě Marius Pedersen a.s., Průběžná 914/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna Markvartovická 1148/1, 748 01 Hlučín, IČ 4219420.

1114.   O poskytnutí peněžitého daru na rok 2009 příspěvkové organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum se sídlem Frýdek-Místek, Fibichova 469, IČ 008 47 011 ve výši 10 000 Kč za účelem spolufinancování sociální služby poskytované občance Ivaně Adámkové, bytem Brušperk, Fryčovická 129.

1115.   O uzavření darovací smlouvy mezi městem Brušperk a příspěvkovou organizací ŽIRAFA – Integrované centrum se sídlem Frýdek-Místek, Fibichova 469, IČ 00847011 o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč za účelem spolufinancování sociální služby poskytované občance města Ivaně Adámkové, bytem Brušperk, Fryčovická 129.

1116.   Rozmělnit možné riziko volných finančních prostředků města do tří bankovních subjektů:

1. Česká spořitelna, a.s. Ostrava,

2. Československá obchodní banka, a.s. Frýdek-Místek,

3. Komerční banka, a.s. Frýdek-Místek.

RM-33/UKLÁDÁ

1117.   Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Základní škola V. Martínka Brušperk, Sportovní 584, okres Frýdek-Místek v roce 2009 v celkové výši 1 634 535 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk, a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: ředitel ZŠ V. Martínka Brušperk

T: dle textu

1118.   Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace v roce 2009 v celkové výši 153 489,50 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk, a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: ředitel MŠ Brušperk

T: dle textu

1119.   Odvod odpisů DHM příspěvkové organizaci Domov pro seniory Ondráš, Fryčovická 518, příspěvková organizace v roce 2009 v celkové výši 847 211,40 Kč zpět do rozpočtu města Brušperk, a to následující den po obdržení příspěvku na odpisy na její účet.

Z: ředitel DSO

T: dle textu

1120.   Zveřejnit návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2009 na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

Z: tajemník MěÚ

T: ihned po projednání a doporučení ke schválení návrhu rozpočtu města na rok 2009 na 33. schůzi rady města.

1121.   Zveřejnit záměr města Brušperka darovat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 287/1 orná půda o výměře cca 175 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě u přehradní nádrže č. 1 na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

            Z: tajemník MěÚ

            T: ihned

1122.   Zveřejnit záměr města Brušperka prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 1944/10 trvalý travní porost o výměře 87 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Pastevník na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

            Z: tajemník MěÚ

            T: ihned

1123.   Zveřejnit záměr města Brušperka pronajmout nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 1164 ostatní plocha o výměře 50 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Klepary od 1.4.2009 na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

            Z: tajemník MěÚ

            T: ihned

RM-33/DOPORUČUJE ZM

1124.   ZM – 11/ROZHODUJE

O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 200 000 Kč.

O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ  19014929 ve výši 110 000 Kč.

O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši 110 000 Kč.

O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši 85 000 Kč.

O neposkytnutí dotace Lašskému společenství o. s., IČ 11537230 ve výši nad 50 000 Kč.

1125.   ZM – 11/ROZHODUJE

O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 200 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši 110 000 Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši 110 000 Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sdružení Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši 85 000 Kč a současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

1126.   ZM – 11/SCHVALUJE

Rozpočet města Brušperka na rok 2009 takto:

celkové příjmy rozpočtu ve výši                    56 196,90 tis. Kč

financování ve výši                                        – 1 977,10 tis. Kč

celkové zdroje ve výši                                   54 219,80 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje ve výši                  43 214,20 tis. Kč

rezerva výdajové části rozpočtu ve výši         11 005,60 tis. Kč

celkové výdaje rozpočtu ve výši                   54 219,80 tis. Kč

1127.   ZM – 11/SCHVALUJE

Rozpočtový výhled města Brušperka na léta 2010 až 2011 vč. přílohy k rozpočtovému výhledu.

1128.   ZM – 11/ROZHODUJE

O prodeji pozemku parc. č. 1948/7 (č.5) přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1.000 Kč/m2.

1129.   ZM – 11/ROZHODUJE

O prodeji pozemků parc. č. 1948/9 (č.7), parc. č. 1960/21 (č.13), parc. č. 1960/20 (č.14), parc. č. 1960/18 (č.16), parc. č. 1960/8 (č.17), parc. č. 1960/6 (č.21), parc. č. 1960/11 (č.23) a parc. č. 1960/10 (č.25) přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1.100 Kč/m2.

1130.   ZM – 11/ROZHODUJE

O převodu nemovitých věcí –  částí pozemků parc. č. 2925/1 ostatní plocha o výměře 335 m2 a parc. č. 927/1 zahrada o výměře 20 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě Závodí panu Felixi Hynečkovi, bytem Brušperk, Nábřeží 896 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

1131.   ZM – 11/ROZHODUJE

            O bezúplatném převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 287/1 orná půda o výměře 175 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě u přehradní nádrže č. 1.

1132.   ZM – 11/ROZHODUJE

            O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 1944/10 trvalý travní porost o výměře 87 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Pastevník za cenu ve výši 200 Kč/m2.

1133.   ZM – 11/KONSTATUJE OVĚŘENÍ

Ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 5 územního plánu města Brušperka není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

1134.   ZM – 11/ROZHODUJE

V souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy.

1135.   ZM – 11/VYDÁVÁ

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 5 územního plánu města Brušperka.

1136.   ZM – 11/BERE NA VĚDOMÍ

Vyhodnocení úkolů stanovených vProgramu rozvoje města Brušperka na rok 2008.

1137.   ZM – 11/ STANOVÍ

1. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.4.2009 ve výši:

            a) členům zastupitelstva města                       660 Kč           

            b) členům rady města  2 570 Kč

            c) předsedům výborů zastupitelstva města     2 170 Kč

            d) předsedům komisí rady města        2 170 Kč

            e) členům výborů zastupitelstva města                       1 840 Kč

            f) členům komisí rady města  1 840 Kč

2. Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členu zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.

1138.   ZM – 11/ POTVRZUJE

Platnost „Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhradou ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperka, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni“ pro rok 2009.

1139.   ZM – 11/BERE NA VĚDOMÍ

Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky ze dne 19.12.2008.

RM-33/BERE NA VĚDOMÍ

1140.   Kontrolu plnění úkolů rady města.

1141.   Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 26.02.2009.

1142.   Návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2009.

1143.   Změnu právní subjektivity společnosti Qbizm technologies, a.s., Radlická 608/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 25596004  na společnost INFOKANÁL s.r.o., V Tůních 10, 120 00 Praha 2, IČ 28511981, která zajišťuje pro město přenos vybraných SMS zpráv občanům.

1144.      Informace ze zápisu č. 02/2009 a č. 03/2009 sociální a zdravotní komise rady města.

1145.      Den 25. března 2009 jako plánovaný termín konání 34. schůze rady města.

 

V Brušperku 5. března 2009

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Jiří Pasyk

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky