13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 33. rady města

33. schůze rady města Brušperk konané dne 13. června 2001

RM – 33/SCHVÁLILA

534. Program 33. schůze rady města včetně jeho rozšíření o bod „Zprávy z komisí rady města“.

535. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Zdeňka Nelhybla.

536. Výběrové řízení vyplývající z OZV č. 3/1999 na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z fondu rozvoje bydlení ve výši Kč 530.000,– od 1.10.2001.

537. Podmínky nájemní smlouvy s firmou SKH GASTRO spol. s r.o. a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

538. Smlouvu o dílo s firmou PEMEBA spol. s r.o., Havířov na výstavbu zvedací plošiny v objektu Základní školy V. Martínka za cenu Kč 593.565,– vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

539. Žádost OKD, DPB, a.s. Paskov na provádění vyhledávání a průzkumu hořlavého zemního plynu na průzkumovém území Příbor-sever na ploše 6,9 km2 ,zasahujícího do k.ú. Brušperk.

540. Žádost OKD, DPB, a.s. Paskov na provádění vyhledávání a průzkumu hořlavého zemního plynu na průzkumovém území Paskov-západ na ploše 1,7 km2 , zasahujícího do k.ú. Brušperk.

541. Žádost OKD, a.s. k povolení hornické činnosti ve sloji 139 (B12) ve druhém důlním poli.

542. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na společné financování projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Zlepšení čištění odpadních vod v povodí Ondřejnice, I. etapa“ (Brušperk, kanalizace a ČOV) s SmVaK Ostrava a.s. s podílem města ve výši maximálně Kč 25 tis. vč. DPH (zhotovitelem díla je firma KONEKO spol. s r.o. Ostrava) a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

543. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 03619321 o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR z 15.12.1993 na vrácení části poskytnuté dotace v celkové výši Kč 102.829,– dle splátkového kalendáře a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

544. Dodatek č. 1 s firmou Ing. Jiří Vala – VALA na vybudování chodníku vč. pokládky obrub v úseku domů č.p. 6 až 8 a od č.p. 16 až 22 na náměstí J.Á. Komenského a části ul. K Náměstí a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

545. Prominutí poplatku z veřejného prostranství za užívání půdorysné plochy lešení o ploše cca 20 m2 k opravě fasády domu č.p. 13 na náměstí J.Á. Komenského v Brušperku manželům Krupníkovým, bytem K Šištotu 527, Brušperk na dobu max. 60 dnů.

546. Prominutí poplatku z veřejného prostranství za užívání půdorysné plochy lešení o ploše cca 8 m2 k opravě fasády domu č.p. 488 ul. Zádvoří v Brušperku panu Otakaru Šimečkovi, bytem tamtéž na dobu max. 30 dnů.

547. Užívání městského znaku pro výrobu upomínkové keramiky firmě Polášek Milan, UNIPOL, Stará Ves n.O. č.p. 283.

548. Nákup 300 ks upomínkových keramických předmětů od firmy Polášek Milan, UNIPOL, Stará Ves n.O. č.p. 283 za cenu max. Kč 95,–/kus.

549. Smlouvu na rekonstrukci kulturní památky – boží muka na kopci sv. Marka firmou Tomáš Gaďourek, stavitel „RESTA“ se sídlem Jamnická 17, Staré Město a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

550. Zvýšení odvodu Domovu důchodců Ondráš za poskytované služby, údržbu apod. městem na Kč 120 tis. čtvrtletně od III/2001.

551. Odměnu řediteli ZŠ V. Martínka za 1. pololetí 2001 dle předlohy.

552. Návratnou bezúročnou půjčku MUDr. Kudělkové ve výši 40 tis. Kč na nákup zdravotnického zařízení oční ordinace v Brušperku. Půjčka se poskytuje na dobu 18 měsíců a je jištěna platební směnečnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami. Zároveň zmocňuje starostu k podpisu platební směnečné dohody.

 

RM – 33/REVOKOVALA

7.  Usnesení 30. schůze MR/SCHVALUJE, bod 503.

Nové znění:

Pronájem pozemku p.č. 1668/9 ost. plocha o výměře 967 m2 na ul. Fryčovické firmě IMSTAV Plus, spol. s r.o. Brušperk za smluvní cenu Kč 3.000,– měsíčně od 1.2.2001.

 

RM – 33/ULOŽILA

110. Pro realizaci prodeje pozemků ve vlastnictví města p.č. 105/1 a 104/2 k.ú. Brušperk zajistit vyměření prodávaných částí pro jednotlivé zájemce.( manželé Krupníkovi a Bc.Nesit). Hranice mezi nově vzniklými pozemky bude vymezena:

a)  čárou vedenou rovnoběžně s východní stěnou domu č.p. 41 ve vzdálenosti 4 m od ní na p.č. 105/1

b)  spojnicí vedenou od rohu domu č.p. 40 (u parcely č.104/4) přes severovýchodní roh septiku (na p.č. 105/1) až po její průsečík z čarou definovanou v bodu a)

        Podmínkou prodeje je dále dohoda obou kupujících o společném užívání septiku pro domy č.p. 40 a č.p. 41 v Brušperku. Součástí dohody bude taktéž domluva o způsobu vyvážení a úhradě za likvidaci odpadních vod. (Návrh smlouvy připravuje p. Bc. Nesit Pavel).

T: příští schůze RM

Z: místostarosta a tajemník MěÚ.

111. Vypsat výběrové řízení v červencovém čísle Brušperského zpravodaje na funkci vedoucího odboru financí, majetku a vnitřních věcí MěÚ v Brušperku. Podmínky nástupu: minimální praxe 5 let ekonomického směru, možný nástup od 1.9.2001. Přihlášky s životopisem budou přijímány do 31.7.2001.

T: uzávěrka 7/2001 BZ

Z: tajemník MěÚ.

112. Zahájit přípravy podkladových materiálů pro výběr stočného od občanů na území města Brušperk

T: ihned

Z: místostarosta a p. Lubomír Dlouhý.

 

RM – 33/ROZHODLA

8.  O rozdělení prodávaných pozemků p.č. 104/2 a 105/1 k.ú. Brušperk jen mezi žadatele Bc. Pavla Nesita a Ing. Ivana a Bohumilu Krupníkovy dle ukládací části bodu 110 tohoto usnesení s tím, že prodávané parcely mají dle usnesení ZM č.5/95 sloužit jako příjezdové a manipulační plochy pro objekty č.p. 40 a 41.

 

RM – 33/DOPORUČILA ZM

163. Projednat a rozhodnout o bezúplatném převodu plynovodní přípojky DN 32 v celkové délce 7,8 m (pro mateřskou školu Brušperk), která se nachází na parcele č. 1198/1 a č. 934/1. Cena plynovodní přípojky je stanovena na Kč 10.000,–.

164. Projednat a rozhodnout o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene při rekonstrukci kanalizace a opravy vodovodu na ul. Zádvoří a spojnicí mezi ul. K náměstí a ul. Dr. Martínka.

 

RM – 33/VZALA NA VĚDOMÍ

169. Kontrolu usnesení 32. schůze rady města.

170. Rozpracování usnesení 11. zasedání zastupitelstva města.

171. Zprávy ze sociální a zdravotní komise č. 5/2001.

172. Stavy na účtech města k 7.6.2001.

 

 

V Brušperku 15. června 2001

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Zdeněk Nelhybel

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky