13.12.2019 Svátek slaví Lucie

Usnesení 34. rady města

34. schůze rady města Brušperk konané dne 25. července 2001

RM – 34/SCHVÁLILA

553. Program 34. schůze rady města.

554. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

555. Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni projekt pro stavební řízení stavby: „Město Brušperk-kanalizace a ČOV“ s firmou KONEKO spol. s r.o. Ostrava, kdy společným zadavatelem díla je město Brušperk a SmVaK a.s. Ostrava a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

556. Smlouvu o společném financování stavby s SmVaK a.s. Ostrava pro akci „Brušperk-ul. Zádvoří, rekonstrukce kanalizace a oprava vodovodu“ v celkové výši Kč 2.626.028,30 bez DPH, z čehož město Brušperk zaplatí pouze Kč 165.282,– bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

557. Smlouvu o dílo s firmou Ing. Bohuslav Konečný, Brušperk, U Tří lip 939 na opravu komunikací části ulic Dr. Martínka, K Pastevníku a Antonínov včetně vybudování chodníků a dešťových vpustí bez pokládky živičných povrchů za cenu Kč 329.700,– a  zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

558. Smlouvu o dílo s firmou SLUMEKO spol. s r.o. Kopřivnice na dodávku a montáž dopravního značení na místních komunikacích včetně dodávky  a montáže 3 ks cedulí bez potisku „Město Brušperk Vás vítá“ (oboustranných) za cenu maximálně 100 tis. Kč včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

559. Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace stavebních úprav a interiéru kanceláří  přemístěného stavebního úřadu (bývalá banka) s firmou ing. arch. Šonovského za cenu max. Kč 12.600,– (bez DPH) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

560. Dodatek ke smlouvě na společné financování  projektové dokumentace pro stavební řízení „Zlepšení čištění odpadních vod v povodí Ondřejnice, I. etapa“ (Brušperk,kanalizace a ČOV) s SmVaK Ostrava a.s. (zhotovitelem díla je firma KONEKO spol. s r.o. Ostrava) o prodloužení termínu předání způsobeného posunutím termínu předání geodetických podkladů. Zároveň zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

561. Záměr města pronajmout pozemek p.č. 2056 louka o výměře 1623 m2 u Obecního lesa, který je v majetku města.

562. Vybudování hřiště pro plážový volejbal na pozemku města mezi ul. U Tří lip a objektem dětského domova za podmínek, že náklady spojené se stavbou tohoto hřiště budou z rozpočtu Dětského domova Brušperk a že hřiště zůstane veřejně přístupné.

563. Prodej nepotřebného stavebního materiálu za ceny uvedené v předloze č. 4. V případě, že občan použije dlaždice a obruby na pokládku chodníku v majetku města Brušperk, bude materiál dodán zdarma.

564. Změnu Organizačního řádu Domova důchodců Ondráš spočívající ve zřízení 20 ošetřovatelských lůžek. Tímto organizačním krokem dojde k soustředění imobilních obyvatel domova na předem určené pokoje, kde jim bude poskytována zvýšená ošetřovatelská péče. Nedojde ke zvýšení kapacity počtu obyvatel DD Ondráš.

565. Vyplacení jednorázového příspěvku ve výši Kč 3.000,– sl. Žanetě Kozelské, bytem Brušperk, Gruntovní 835.

566. Odměnu ředitelce Domova důchodců Ondráš a vedoucím odborů MěÚ za II. čtvrtletí 2001 dle předlohy č. 8.

567. Záměr města na vybavení a rekonstrukci technického zařízení smuteční síně městského hřbitova v Brušperku.

568. Po dobu rekonstrukce rodinného domu na ul. Dr. Martínka č.p. 190 (Baarův dům) věcné břemeno vjezdu pro pana Jaroslava Czyže za účelem zásobování stavebním materiálem přes „lékárníkovou zahradu“ za těchto podmínek:

1.  trasa povede vedle Koťbachu v šíři max. 3 m

2.  sjezd z okresní komunikace bude odsouhlasen dopravním inspektorátem

3.  délka věcného břemene 3 roky od zahájení rekonstrukce

4.  trasa bude osazena zatravňovacími dlaždicemi

5.  maximální váha přepravovaného materiálu včetně auta je 8 tun

6.  stavebník provede na své náklady demolici betonových základů v „lékárníkově zahradě“.

         

RM – 34/JMENOVALA

6. Komisi pro umístění občana v DD Ondráš ve složení: ředitelka DDO, sociální pracovnice DDO a předsedkyně sociální a zdravotní komise RM.

7. Výběrovou komisi na výzvu  více zájemcům o veřejnou zakázku „Přestavba budovy v areálu stadionu u školy v Brušperku k.ú. Brušperk, par. č. 1299 a 1233“ ve složení: předseda-Ing. Ivan Krupník, členové-Ing. Pavel Káňa, Ing. Petr Urbanec, Ing. Zdeněk Nelhybel a p.Lubomír Dlouhý. 

 

RM – 34/ULOŽILA

113. Zpracovat a předložit 1. etapu vybavení zařízením pro ozvučení smuteční síně 

T: příští schůze RM

Z: starosta.

114. Zpracovat kritéria pro přidělování obecních bytů a formulář žádostí pro přidělování těchto bytů

T: 30.9.2001

Z: Mgr. Pavel Plečka. 

115.    Projednat možnost přemístění veřejného telefonního automatu pod podloubím mezi domy č.p. 8 a 9

T: 31.8.2001

Z: tajemník MěÚ.

116. Zajistit výrobu a montáž inzertních skříněk

T: 15.10.2001

Z: tajemník MěÚ.

117. Zpracovat rozbor provozování TV LOCAL Brušperk

T: příští schůze RM

Z: místostarosta.

 

RM – 34/DOPORUČILA ZM

165. Projednat a rozhodnout o směně pozemků p.č. 286/3 ost. plocha o výměře 500 m2 v lokalitě u přehrady č. I a p.č. 1497/3 zahrada o výměře 181 m2 za nově odměřený pozemek z p.č. 1948/1 louka o výměře 681 m2 vše v lokalitě Pastevník a provést na náklady města oplocení pozemku p.č. 1497/3 a zajistit přístup na pozemky p.č. 1497/1 a 1497/2 provedením vrátek v novém oplocení.

166. Projednat a rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 302/2 louka o výměře cca 160 m2 v lokalitě Dráhy za smluvní cenu s podmínkou ponechání přístupu na pozemek p.č. 302/1 a to v minimální šířce cca 5 m.

167. a) revokovat usnesení ZM-10/ROZHODLO, bod 59

         b) rozhodnout o úplatném převodu do majetku města  pozemků p.č. 1980/3  ost.  plocha o výměře 420 m2, p.č. 1981/2 ost. plocha o výměře 540 m2, p.č. 1981/3 ost. plocha o výměře 832 m2, p.č. 1981/4 louka o výměře 238 m2 a  p.č. 2929/8 ost. plocha-ost. komunikace o výměře 71 m2 v lokalitě Dráhy za cenu dle vyhlášky min. financí ČR č. 279/97 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.

168. Projednat a rozhodnout o bezúplatném převodu plynovodní přípojky do nově rekonstruovaných šaten na travnatém hřišti z majetku města Brušperk do majetku SmP a.s., region Nový Jičín-Karviná.

169. V souladu s bodem 6.7. OZV č. 3/1999:

a) Rozhodnout o poskytnutí půjčky paní Renatě Šťastné, bytem Brušperk, Borošínská 690 na výměnu oken v RD č.p. 690 ve výši Kč 30.000,–.

b) Rozhodnout o poskytnutí půjčky panu Jiřímu Bulawovi, bytem Brušperk, Valy 70 na vznik nové bytové jednotky z půdní vestavby v RD č.p. 70 ve výši Kč 200.000,-

 

RM – 34/VZALA NA VĚDOMÍ

173. Kontrolu usnesení 33. schůze rady města.

174. Zprávy z komisí RM: – kulturní komise č. 12/2001

                                       – sociální a zdravotní komise č. 6/2001.

175. Stavy na účtech města k 19.7.2001.

176. Návrh potisků oboustranných cedulí „Město Brušperk Vás vítá“ a „Těšíme se na další návštěvu“.

177. Informaci starosty o vyplacení odměny, resp. jejího krácení, tajemníkovi MěÚ za II. čtvrtletí 2001.

178. Informaci o kontrole plnění  „Programu  rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2001“ a postupu prací na jejich zabezpečení.

 

RM – 34/INFORMACE

starosty:

85. O přípravě vybudování prolézaček na ploše u školní družiny a u škvárového hřiště.

86. O nabídce výpočetní techniky od firmy AB Morava pro vybavení městské knihovny.

87. O průběhu jednání v záležitosti demolice rodinného domu p. Petra Mathona na ul. Dr. Martínka.

 

V Brušperku 27. července 2001

Zapsal: Ing. Petr UrbanecOvěření usnesení: p. Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky