13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 35. rady města

35. schůze rady města Brušperka konané dne 22. dubna 2009

RM-35/SCHVALUJE

1152.   Program 35. schůze rady města.

1153.   Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

1154.   Smlouvu o dílo „Restaurování pískovcového kříže s vícedílnými architektonickými prvky z Brušperku“ s MgA. Jakubem Gajdou, akademickým sochařem a restaurátorem, Studentská 1772, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 49375822 za cenu 207 100 Kč vč. DPH. Z této celkové částky bude 200 000 Kč hrazeno z MK a 7 100 Kč z rozpočtu města z oddílu, § 3322, položka 5171. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1155.   Dodatek č. 3 k Zásadám pro tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk na léta 2006 až 2010, kterým se mění výše příspěvku na závodní stravování zaměstnanců z 10 Kč na 15 Kč a členům zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni z 32 Kč na 37 Kč, a to s platností od 1. 5. 2009. Současně zmocňuje starostu města k podpisu dodatku č. 3.

1156.   Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 25. a 26. dubna 2009 členy SK Brušperk.

1157.   Poskytnutí příspěvku na činnost SK Brušperk ve výši 70 % celkové tržby za výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 25. a 26. dubna 2009.

1158.   Užití znaku města Brušperka na plakátech a propagačních materiálech, zveřejnění bezplatné inzerce závodu v Brušperském zpravodaji, bezplatný pronájem prostor vestibulu, bufetu a sociálního zařízení sportovní haly pro závod horských kol eD´systém Cup dne 3. května 2009 pořadatelům akce.

RM-35/ROZHODUJE

1159.   O poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč/1 RD na vybudování kanalizačních přípojek ke kanalizačnímu řadu pro čtyři rodinné domy v lokalitě „Veselíčko – Bažantnice“ firměKarel Vala – VaS, se sídlem Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ 1154062.

1160.   O uložení volných finančních prostředků města a termínovaných vkladech do výše stoprocentně jištěného vkladu v hodnotě 50 tis. EUR do více bankovních subjektů.

1161.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce na pískovcovém kříži s vícedílnými architektonickými prvky, kulturní památce města, rejstř.č. 49829/8-3985 (kříž u domu čp. 58 na ul. Klepary). Restaurátorské práce provede MgA. Jakub Gajda, akademický sochař a restaurátor, Studentská 1772, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 49375822.

1162.   O výběru nejvhodnější nabídky na výkon zadavatelské činnosti na zpracování veřejné zakázky na výstavbu krytého plaveckého bazénu v Brušperku od firmy CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., Tvorkovských 2016/17, 709 79 Ostrava – Mar.Hory, IČ 48392928.

1163.   O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu č. 3 na ulici K Svaté vodě 582, Brušperk od 1.5.2009 – 31.12.2010 s panem Vladimírem Žembou a slečnou Monikou Kalafutovou, Brušperk, Dráhy 471. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1164.   O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu č. 2 na ulici Dráhy 471, Brušperk od 1.5.2009-31.12.2010 s paní Bohumilou Vojtíškovou, Brušperk, Družstevní 220. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1165.   O uzavření smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společnostíČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, IČ 27232425 za účelem zřízení věcného břemene, jehož obsahem je provozování podzemního kabelového vedení nn a právo vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení „Brušperk, Matějašek – přípojka NN“ na pozemku parc. č. 2927 k. ú. Brušperk na dobu životnosti energetických zařízení a za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene.

1166.   O uzavření smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společnostíTelefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336 za účelem zřízení věcného břemene, jehož obsahem je provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě na parcele č. 1947/3, 1960/1, 1947/2, 1940/1 a 2903/1 k. ú. Brušperk na dobu životnosti kabelového vedení za jednorázovou úplatu ve výši 5 000 Kč ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene.

1167.   O uzavření nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a Ing. Jiřím Lančou, IČ 16628845, bytem Fryčovice 6, 739 45 Fryčovice, jejímž předmětem je pronájem nemovitého majetku pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č.:

            1322/3 o výměře                   4 188 m2

1324 o výměře                       2 618 m2

celkem                                   6 806 m2 (0,6806 ha),

na k.ú. Brušperk v lokalitě u Trnavské cesty a současně zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1168.   O uzavření nájemní smlouvy mezi městem Brušperk a fa Moravan, a.s., IČ 47672769, se sídlem Petřvald 20, 742 60 Petřvald, jejímž předmětem je pronájem nemovitého majetku pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č.:

1851 o výměře                       6 870 m2

1846 o výměře                       1 514 m2

1845 o výměře                       1 708 m2

2082/1 o výměře                    3 902 m2

2082/2 o výměře                    2 409 m2

2083 o výměře                       2 422 m2

2052 o výměře                       1 629 m2

2051 o výměře                       1 644 m2

2084 o výměře                       2 046 m2

2085/2 o výměře                    1 913 m2

2086/1 o výměře                    1 972 m2

2086/2 o výměře                    2 837 m2

2087/3 o výměře                       681 m2

2087/1 o výměře                    3 311 m2

2088/1 o výměře                    4 460 m2

2088/2 o výměře                      827 m2

2087/2 o výměře                      334 m2

celkem                                40 479 m2 (4,0479 ha),

na k.ú. Brušperk v lokalitě u Staré Vsi nad Ondřejnicí a současně zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.

1169.   O uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Brušperk a manžely Monikou DiS. a Ing. Pavlem Nesitovými, bytem Brušperk, Kostelní 41, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č.  1164 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Klepary za cenu ve výši 7 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s platností od 1. 5. 2009. Současně zmocňuje starostu města k podpisu nájemní smlouvy.

1170.   O výši finanční dotace uvedeným zájmovým, společenským a sportovním organizacím z rozpočtu města Brušperk na rok 2009 dle upravené předlohy č. 8.

RM-35/NEMÁ NÁMITEK

1171.   K hornické činnosti – dobývání porubů č. 084 271, 084 272, 084 273 a 084 274 ve sloji 084 (22 f) Staříče, OKD, a.s., Dolu Paskov.

RM-35/UKLÁDÁ

1172.   Předložit členům rady města materiály 36. schůze RM i v elektronické formě.

Z: tajemník MěÚ

T: 36. RM

 

RM-35/BERE NA VĚDOMÍ

1173.   Kontrolu plnění úkolů rady města.

1174.   Zpracovaný přehled o výši finančních příjmů za inzertní činnost Brušperského zpravodaje za rok 2008, který činil 34 160 Kč.

1175.   Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 16.04.2009.

1176.   Rozpis rozpočtu sociálního fondu města Brušperka na rok 2009 takto:

            tvorba sociálního fondu ve výši         424 514,24 Kč

použití sociálního fondu ve výši        424 514,24 Kč.

1177.   Informace ze zápisu č. 04/2009 sociální a zdravotní komise rady města.

1178.   Den 13. květen 2009 jako plánovaný termín konání 36. schůze rady města.

V Brušperku 22. dubna 2009

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky